Glosariusz | Better World

Glosariusz terminów związanych ze zrównoważonym rozwojem i środowiskiem

C2C

C2C lub Cradle to Cradle (od kołyski do kołyski) to podejście projektowe, które odrzuca zwykły model “wyprodukuj – weź – wyrzuć” i zamiast tego czerpie inspirację z systemów naturalnych. Zamiast myśleć o produkcie jako przechodzącym od kołyski (wydobycie) do grobu (odpady), cradle to cradle polega na tworzeniu produktów i wykorzystywaniu materiałów, które po zakończeniu ich życia można odzyskać i ponownie wykorzystać.

Jest to związane z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym.

CDP lub Carbon Disclosure Project

CDP lub Carbon Disclosure Project to globalna organizacja non-profit. Zapewnia system ujawniania informacji, który wspiera organizacje, w tym przedsiębiorstwa i rządy, w zakresie sprawozdawczości środowiskowej i pomaga im opracowywać strategie redukcji emisji dwutlenku węgla.

CEMARS

CEMARS to skrót od Certified Emissions Measurement and Reduction Scheme (Certyfikowany System Pomiaru i Redukcji Emisji). CEMARS jest międzynarodowo akredytowanym systemem certyfikacji emisji gazów cieplarnianych i zapewnia narzędzia, które umożliwiają firmom i wydarzeniom zarówno pomiar, jak i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Zmiana klimatu

Zmiana klimatu to długoterminowa zmiana globalnych wzorców pogodowych, mierzona cechami pogodowymi, takimi jak średnia temperatura lub ekstremalne zjawiska pogodowe.

While the earth’s climate has changed throughout the planet’s history, it is now widely accepted that human activity since the onset of the Industrial Revolution, and the ever-increasing levels of greenhouse gases emitted as a result, has led to global warming at a vastly accelerated pace. The natural world has less time to adapt to new conditions than during previous periods of climate change and the rapid changes may also create new planetary conditions that are not conducive to human life.

CLR lub recykling w obiegu zamkniętym

CLR, czyli recykling w obiegu zamkniętym, opisuje proces, w którym wszystkie materiały produktu są ponownie wykorzystywane pod koniec jego życia.

COlub dwutlenek węgla

COto symbol chemiczny dwutlenku węgla, gazu znajdującego się w atmosferze ziemskiej. Chociaż dwutlenek węgla występuje naturalnie, stał się problematyczny ze względu na swój status największego z gazów cieplarnianych, który wpływa na ogólną emisję gazów cieplarnianych.

COe

COeoznacza ekwiwalent dwutlenku węgla i jest jednostką używaną do pomiaru śladu węglowego. Wyraża ona ilość wszystkich wygenerowanych emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, w jednej sumie.

Ślad węglowy

Ślad węglowy oznacza ilość gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery w określonym czasie przez osobę fizyczną, firmę, organizację lub inną grupę zbiorową, taką jak kraj lub region.

Dwutlenek węgla jest najbardziej powszechnym z tych gazów cieplarnianych, stąd termin ślad węglowy, mimo że wszystkie gazy cieplarniane w różnym stopniu przyczyniają się do zmian klimatycznych (patrz GWP).

CFL lub kompaktowa lampa fluorescencyjna

Kompaktowa lampa fluorescencyjna (CFL) to rodzaj oświetlenia, które jest wysoce energooszczędne. Świetlówki kompaktowe zostały zaprojektowane w celu zastąpienia żarówek, które są znacznie mniej energooszczędne. Świetlówki kompaktowe, które są czasami nazywane kompaktowymi lampami fluorescencyjnymi, mają również żywotność około dziesięciu lat.

**Kompostowalny **

Kompostowalny opisuje materiał, który w odpowiednich warunkach rozkłada się z czasem na składniki, które nie są szkodliwe dla środowiska. Różni się to od biodegradowalności.

Dekarbonizacja

Dekarbonizacja to proces zmniejszania, a ostatecznie eliminowania emisji dwutlenku węgla generowanych przez daną działalność.

Emisje na dalszych etapach łańcucha dostaw

Emisje pochodne to emisje gazów cieplarnianych generowane podczas cyklu życia produktu po jego sprzedaży. Obejmuje to dystrybucję i magazynowanie, a także użytkowanie przez konsumenta i utylizację. Emisje na dalszych etapach łańcucha dostaw mogą być większe niż emisje na etapach poprzedzających. Zobacz także emisje zakresu 3 i emisje łańcucha wartości.

EPC

EPC to skrót od Energy Performance Certificate (świadectwo charakterystyki energetycznej). EPC zawiera ocenę efektywności energetycznej budynku, w oparciu o system oceny od A do G, a zatem ile będzie kosztować ogrzewanie. EPC zawiera również informacje o tym, jak zwiększyć efektywność energetyczną budynku.

ESG

ESG to skrót od Environmental, Social and Governance lub, jak to się czasem nazywa, Environmental, Social and Corporate Governance.

Wyniki organizacji w każdym z tych obszarów mogą być mierzone w oparciu o szereg różnych wskaźników, takich jak emisja gazów cieplarnianych. Większość inwestorów wykorzystuje wskaźniki ESG jako sposób oceny rentowności potencjalnych inwestycji.

GHG lub gazy cieplarniane

GHG to skrót oznaczający gazy cieplarniane. Są to gazy, w tym dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu, które pochłaniają i emitują ciepło słoneczne, ogrzewając w ten sposób atmosferę ziemską w sposób podobny do szklarni (stąd nazwa). Szeroki zakres procesów generuje gazy cieplarniane, ale działalność człowieka, szczególnie ta związana z uprzemysłowieniem, taka jak spalanie paliw kopalnych w celu uzyskania energii, doprowadziła do bezprecedensowego poziomu emisji gazów cieplarnianych. Oznacza to, że atmosfera ziemska nagrzewa się jak nigdy dotąd, co jest zjawiskiem zwanym globalnym ociepleniem, które z kolei napędza zmiany klimatyczne.

GHGP

GHGP oznacza Protokół GHG. Protokół GHG zapewnia standardy, które organizacje, w tym przedsiębiorstwa i rządy, mogą wykorzystywać jako ramy do pomiaru i raportowania swoich emisji gazów cieplarnianych. Globalne ocieplenie

Globalne ocieplenie

Globalne ocieplenie opisuje wzrost średnich temperatur na świecie spowodowany rosnącymi poziomami emisji gazów cieplarnianych, które wynikają z działalności człowieka. Globalne ocieplenie jest siłą napędową zmian klimatycznych.

Greenwashing

Greenwashing to wyrażenie używane do opisania stwierdzeń, które sugerują, że produkt, usługa, organizacja lub działalność są lepsze dla środowiska niż w rzeczywistości. Przykładem greenwashingu jest używanie bezpodstawnych twierdzeń opartych na selektywnym zgłaszaniu dowodów.

GWP lub współczynnik ocieplenia globalnego

*Gazy cieplarniane pochłaniają ciepło w różnym tempie, dlatego każdy z nich ma inny wpływ na globalne ocieplenie. *

GWP lub współczynnik ocieplenia globalnego daje nam sposób na porównanie poziomu wpływu poprzez pomiar, ile energii pochłonie jedna tona emisji tego gazu w danym okresie w stosunku do tego, ile energii pochłonie jedna tona emisji dwutlenku węgla w tym samym czasie. GWP dla dwutlenku węgla wynosi zatem zawsze jeden; im wyższy GWP dla innych gazów, tym większy ich wpływ na globalne ocieplenie. *

Zobacz także: CO2 e.*

LCA lub ocena cyklu życia

LCA lub ocena cyklu życia (czasami nazywana analizą cyklu życia) ocenia wpływ produktu na środowisko na każdym etapie jego cyklu życia, od wydobycia materiałów po produkcję, dystrybucję, użytkowanie i utylizację.

LED

LED, czyli dioda elektroluminescencyjna, to urządzenie półprzewodnikowe, które emituje światło, gdy przepływa przez nie prąd elektryczny. W porównaniu do żarówek, diody LED są niezwykle energooszczędne i trwałe.

LEED

LEED to skrót od Leadership in Energy and Environmental Design. Program ten zapewnia ramy dla tworzenia i certyfikowanego systemu oceny energooszczędnych budynków.

Materiality

Materiality to koncepcja, która pomaga kierować strategią ESG organizacji, przy czym istotna kwestia środowiskowa, społeczna lub związana z ładem korporacyjnym to taka, na którą organizacja ma wpływ lub na którą może mieć wpływ.

Net Zero

Net Zero to status emisji, do którego dąży większość organizacji, ale jeszcze go nie osiągnęła. Net Zero oznacza, że podmiot nie emituje żadnych gazów cieplarnianych do atmosfery ziemskiej, a zatem nie przyczynia się do globalnego ocieplenia ani zmian klimatycznych.

PCR lub recykling poużytkowy

PCR lub Post-Consumer Recycled oznacza, że materiały zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem przez konsumentów, a następnie poddane recyklingowi w celu ponownego wykorzystania. PCR jest szczególnie stosowany w odniesieniu do tworzyw sztucznych i obejmuje materiały przekierowane z kanałów odpadów, takie jak tworzywa sztuczne związane z oceanem lub uratowane z odpadów, takie jak tworzywa sztuczne na plaży.

SBT lubScience Based Target

SBT to akronim oznaczający cel naukowy. Cel naukowy to cel redukcji emisji gazów cieplarnianych, który jest zgodny ze skalą i tempem redukcji potrzebnych do utrzymania globalnego ocieplenia poniżej dwóch stopni Celsjusza.

Emisje z zakresu 1

Emisje z zakresu 1 to bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych pochodzące ze źródeł będących własnością organizacji lub przez nią kontrolowanych, takich jak pojazdy służbowe*. *

Zobacz także: Emisje zakresu 2, Emisje zakresu 3, Emisje niższego szczebla, Emisje wyższego szczebla i Emisje łańcucha wartości.

Emisje z zakresu 2

Emisje z zakresu 2 to pośrednie emisje gazów cieplarnianych generowane w imieniu organizacji, takie jak energia zakupiona do ogrzewania lub chłodzenia budynków. Często mają one miejsce poza siedzibą organizacji.

Zobacz także: Emisje zakresu 1, Emisje zakresu 3, Emisje niższego szczebla, Emisje wyższego szczebla i Emisje łańcucha wartości.*

Emisje z zakresu 3

Emisje z zakresu 3 to emisje pośrednie, które występują w łańcuchu wartości organizacji (zarówno na wyższym, jak i niższym szczeblu).

Przykłady obejmują emisje gazów cieplarnianych generowane przez dostawcę podczas wydobywania materiałów lub te generowane podczas transportu gotowych produktów przez zewnętrzną stronę trzecią.

Zobacz także: Emisje zakresu 1, Emisje zakresu 2, Emisje niższego szczebla, Emisje wyższego szczebla i Emisje łańcucha wartości.

SDG lub Cele zrównoważonego rozwoju

SDGs to Cele Zrównoważonego Rozwoju: siedemnaście globalnych priorytetów nakreślonych w Agendzie ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, która została przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie w 2015 roku. Zawierają one zobowiązania do zajęcia się różnymi kwestiami środowiskowymi i społecznymi, w tym zmianami klimatu. Niektóre organizacje wykorzystują cele zrównoważonego rozwoju jako ramy dla działań ESG.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój oznacza zdolność do konsekwentnego kontynuowania procesu w czasie.

Termin zrównoważony rozwój jest często używany w odniesieniu do ekonomii i środowiska. Aby proces lub system był zrównoważony środowiskowo, musi być w stanie trwać przez długi czas bez powodowania szkód lub szkód dla środowiska. W większości przypadków bardziej trafne byłoby opisanie procesu lub produktu jako bardziej zrównoważonego, jak w przypadku bardziej zrównoważonego w porównaniu z alternatywną opcją, a nie zrównoważonego w kategoriach bezwzględnych.

TCFD lub Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem

TCFD, czyli Task Force for Climate-Related Financial Disclosures, zapewnia wytyczne dla organizacji, które pomagają im dzielić się ryzykiem finansowym, na jakie mogą być narażone z powodu zmian klimatu, z interesariuszami, takimi jak akcjonariusze i inwestorzy.

Triple bottom line

Tradycyjnie zysk był jedyną dolną linią dla firm, ale potrójna dolna linia to koncepcja, która kładzie nacisk na cele środowiskowe i społeczne, a także finansowe. Jest to często określane jako zysk, ludzie i planeta.

Emisje upstream

Wyrażenie “emisje upstream” oznacza wszystkie emisje gazów cieplarnianych generowane przez materiał lub produkt aż do punktu sprzedaży, takie jak wydobycie, surowce, produkcja i dystrybucja.

Zobacz także emisje niższego szczebla, emisje zakresu 1, emisje zakresu 2 i emisje łańcucha wartości.

Emisje w łańcuchu wartości

Emisje w łańcuchu wartości to pośrednie emisje gazów cieplarnianych generowane w całym łańcuchu wartości produktu lub organizacji, w tym emisje na wyższym i niższym szczeblu łańcucha wartości.

Patrz także emisje z zakresu 3.*

Hierarchia odpadów

W hierarchii postępowania z odpadami opcje wycofania produktu z eksploatacji są uszeregowane według poziomu ich wpływu na środowisko. Celem jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie odpadów.

Projektanci i inżynierowie zainteresowani zrównoważonym rozwojem muszą wziąć pod uwagę hierarchię odpadów na etapie opracowywania produktu, aby upewnić się, że ten etap cyklu życia jest uwzględniony w rozważaniach.

Zero waste

Zero waste to koncepcja, która promuje redukcję, a ostatecznie całkowitą eliminację odpadów – chociaż wyrażenie to często oznacza niski poziom odpadów, a nie całkowity brak odpadów. Opcje osiągnięcia tego celu obejmują wszystko, od odmowy przyjęcia przedmiotu w pierwszej kolejności po ponowne użycie, recykling i kompostowanie. Składowanie odpadów jest postrzegane jako ostateczność.