En guide till att välja panelmonterade vippbrytares

Bryan Hovey
Produktchef på Honeywell

Bryan har varit Honeywells produktchef i åtta år och flertalet sensorer och strömbrytare har kommit och gått under hans tid som chef. Han har en kandidatexamen i elektroteknik från Pennsylvania State University och en civilekonomexamen från Edinburgh Business School på Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland. Han inledde sin yrkesbana inom forskning och utveckling hos Hewlett-Packard innan han 1987 begav sig till den mörka sidan, marknadsföring.

Vippbrytare är inte komplicerade, men se till att beakta dessa sju faktorer när du väljer vippbrytare för åratal av pålitlig prestanda.

En guide till att välja panelmonterade vippbrytare

Panelmonterade vippbrytare är ett vanligt användargränssnitt. Proceduren är liknande hos flertalet tillverkare. Ställdonet (spaken) flyttar kontakter inom brytaren för att öppna eller sluta den elektriska kretsen.

Varför en vippbrytare?

En brytare kan verka gammaldags som användargränssnitt, men även om det finns många alternativa lösningar har vippbrytare många fördelar som gör dem perfekta för vissa tillämpningar.

En korrekt designad panelmonterad vippbrytare är väldigt robust och klarar att utsättas för felaktig användning. Det gör att den kan vara att föredra framför modernare lösningar som pekskärmar. Det är också enkelt att se eller känna vilken position en vippbrytare befinner sig i. Det gör den exempelvis perfekt för tungt maskineri.

Vippbrytare kan ofta växla stark ström och därför användas till att styra utrustning direkt. Andra typer av kontroller kan kanske bara hantera svag ström och kräver därför ytterligare gränssnittskretsar. Att använda vippbrytare kan skapa enkla, intuitiva styrsystem.

Det går även att utforma vippbrytare som kan stå emot vibrationer eller att kontamineras med smuts eller vatten.

Om en vippbrytare ändå skulle sluta fungera eller skadas går det snabbt och enkelt att byta ut den och få den utrustning som den styr att fungera igen. Det är inte ovanligt att skador på andra typer av kontrollsystem tar utrustningen ur tjänst i flera dagar eller veckor och att det krävs dyra ersättningsdelar och specialister för att få den i drift igen.

Sju saker att ta hänsyn till för att välja rätt vippbrytare

När du väljer en vippbrytare kan du lätt förledas att tro att det bara är en vippbrytare. Det är enkelt: vippa på spaken för att byta tillstånd. Men även om den inte är speciellt komplicerad är det värt att ha några saker i åtanke för att få en vippbrytare som du kan lita på i åratal.

1. När och var kommer du att använda brytaren?

Driftsförhållandena kommer att vara den första saken att ta hänsyn till. Om det är en kontrollerad miljö utan risk för kontaminering eller fuktskador kan en otätad brytare räcka till.

Och om du bara kommer att använda brytaren emellanåt och utan handskar, och om du inte räknar med att behöva byta ut den så länge utrustningen används, kan en billigare PCB-monterad brytare vara det bästa valet.

Om det finns en större risk för att den utsätts för smuts eller damm, till exempel om den används utomhus, kan en tätad produkt vara pålitligare. Om du kommer att använda brytaren i en jordbruks- eller byggmiljö, eller en situation där användaren normalt sett använder handskar, är panelmonterade brytare ofta det bästa alternativet och även det som är lättast att ersätta vid en skada.

Många panelmonterade vippbrytare är tätade runt spaken. Det skyddar dem från inträngningar från framsidan av kontrollpanelen. I många miljöer kan dock brytaren utsättas för inträngningar från panelens baksida. Var därför noggrann med att verifiera att brytaren har den tätning som krävs på så väl framsidan som baksidan och huruvida tätningen kräver att tätningsbrickor används för att undvika att något tränger in kring gängorna från framsidan till baksidan av panelen.

Graden av inträngningsskydd är också viktig. En brytare kanske inte utsätts för mer än något stänk då och då, eller också måste den kunna tåla att sänkas ner helt. En av de mest utmanande situationerna är högtryckstvättning. Högtryckstvättar används ofta, vare sig det rekommenderas eller inte, på bygg- och jordbruksutrustning och kan lätt leda till att fukt tränger in i en brytare.

Tätningen som finns till för att skydda mot att fukt tränger in kan skadas av skräp, varför en sekundärtätning ofta används med antingen en hel eller halv packning som skyddar tätningen på spakens bas.

Vippbrytare kan utsättas för rejäla vibrationer i de flesta traditionella tillämpningar och en väl utformad brytare kommer inte att påverkas av vibrationerna. I fall då det är mycket kraftiga vibrationer kan det dock bli glapp i brytaren och dess livstid kan förkortas. I sådana fall är det ofta klokt att använda en brytare tillverkad enligt militära specifikationer och utformad för att tolerera mer krävande omgivande förhållanden..

I och med att brytaren är ett användargränssnitt kommer temperaturen och luftfuktigheten normalt sett att begränsas till vad användaren tolererar. På grund av värmeledning, solexponering, höga temperaturer under lagring eller att brytaren finns i en ogynnsam miljö där användaren normalt sett inte når den, är det viktigt att alltid kontrollera att vippbrytaren är kompatibel med temperaturen, luftfuktigheten och andra omgivande förhållanden som den kommer att uppleva.

2. Vilka funktioner behöver du kunna styra?

Att vippa på brytaren kan resultera i ett antal olika effekter. Vill du till exempel gå från en aktiv krets till en annan (På–På) eller att brytaren stannar i av-positionen och endast aktiveras när användaren håller spaken i på-positionen (Av–tillfälligt på)?

Det finns sekvenser av händelser som kan tillgodoses. Vippbrytarens datablad listar de tillgängliga konfigurationerna så som framgår av denna tabell:

Kilspårets sida (1–2)Mitten (1–2)Motsatt kilspår (2–3)
Av
AvIngen
Ingen
IngenAv
Ingen
TILLF AVINGEN
TILLF PÅAV
TILLF PÅINGENAV
TILLF PÅAVTILLF PÅ
TILLF PÅINGEN
INGENTILLF PÅ
TILLF PÅAVINGEN

3. Vilket är det bästa kontaktmaterialet?

Valet av kontaktmaterial måste ta den ström som brytaren ska hantera i beaktande.

Panelmonterade vippbrytare kan generellt sett hantera stark ström. Det innebär att motorer, lampor och annan belastning ofta kan drivas direkt genom brytaren, vilket ger en förenklad maskindesign. Dock kan det också vara önskvärt att brytaren kan hantera svagare signalströmmar.

Silver är det bästa för starkare strömbelastning, men kan vara en riskfaktor eller missfärgas om den lämnas inaktiv en period. I tillämpningar med starkare ström är det dock inte ett problem.

Guldkontakter missfärgas inte lika snabbt och har högre resistans mot ytkontaminering, men kan brinna upp om en högre belastning än datasignalnivån (t.ex. 100 mA) leds igenom.

4. Vad finns bakom panelen?

Spakar och bussningar kan se lika ut framifrån, men ett antal stilar av höljen finns tillgängliga bakom panelen. Om brytarna ska sitta tätt på panelen kan det vara en fördel att använda en miniatyrbrytare. Miniatyrbrytare finns tillgängliga med många av de funktioner som finns för större brytare.

Om utrymme inte är en faktor kan ett stegat hölje vara en fördel på standardhöljet för att ge större utrymme mellan terminalerna. Det kan minska risken för att anslutningarna kortsluts av misstag under monteringen.

5. Hur ska du ansluta brytaren?

Skruvterminaler

Lödklackar

Snabbkopplingsflikar

Beroende på höljets storlek bör man ta ett antal alternativ i beaktande. Med skruvterminaler går det att snurra fast kablar direkt eller så kan gaffelformade terminalkontakter användas. Med snabbkopplingsterminaler kan en terminalkontakt snabbt anslutas och lödterminaler kan användas för fasta anslutningar.

Det finns en metod för Internal Wiring Termination Style (IWTS) där kabeln trycks in och knips på plats internt.

6. Kan det vara en fördel med en militärklassad produkt?

Även om tillämpningen inte har något med det militära att göra kan militärklassade produkter ge sinnesro vad gäller pålitlighet. Då vet man att delarna är pålitliga i områden med starka vibrationer eller mekaniska stötar och att det inte föreligger risk för falsk aktivering.

7. Vilken typ av spak behöver du?

Den vanliga spaken är av rostfritt stål och utformad som ett basebollträ, men vissa tillverkare erbjuder ett urval av handtag, spakar, stilar och färger för enkel identifiering. Ett noggrant val av spak kan göra maskinen enklare att använda.

Genom att ta dessa överväganden och eventuella kompromisser i beaktande kommer du att hitta det bästa alternativet för effektiv prestanda.

Du kan utforska vårt utbud av vippbrytare nedan och kontakta oss om du behöver vägledning eller stöd.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Att förstå betydelsen av IoT-anslutbarhet och Industri 4.0: En frågestund med Jesse Chen från Seeed Studio

Nästa inlägg

Vad är LoRa & LoRaWAN-teknik?

Relaterade inlägg