Grønn elektronikk: Veien til bærekraft

Avatar photo

I en tid der teknologien dominerer i alle deler av menneskelivet har elektronisk utstyr større miljøpåvirkning enn noensinne.

Å gjøre disse mer miljøvennlige er en utfordrende oppgave, mens det finnes mange måter å gjøre det på. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan teknologiske fremskritt og ansvarlig innkjøp kan føre til en grønnere fremtid. Vi ser nærmere på innovative løsninger og praksis som er i tråd med vår bærekraftforpliktelse og som sikrer at hver eneste krets, komponent og enhet bidrar positivt til miljøet.

Miljøutfordringer i elektronikkproduksjon

Produksjonen av elektronikk har en direkte innvirkning på miljøet, fra utvinning av ressurser til avfallshåndtering, energiforbruk og avfallsgenerering i produksjonsprosessen. Ifølge Statista forventes det at mengden EE-avfall vil overstige 80 millioner tonn innen 2030, noe som gjør det nødvendig med bedre infrastruktur for resirkulering og gjenvinning. 

Betydelige mengder metaller og sjeldne jordartsmetaller er nødvendige for å produsere viktige komponenter som halvledere, kretskort og batterier, men utvinningen av dem kan føre til alvorlige miljøskader, blant annet ødeleggelse av leveområder og vannforurensning. I tillegg er de energiintensive produksjonsprosessene ofte avhengig av ikke-fornybare energikilder som slipper ut store mengder klimagasser i atmosfæren. Mengden elektronisk avfall vokser mest på verdensbasis sammenlignet med andre typer, og riktig avfallshåndtering er et annet viktig tema. 

Farlige kjemikalier og tungmetaller lekker ut i miljøet som følge av feilaktig avfallshåndtering og utilstrekkelige resirkuleringsprosedyrer, noe som utgjør en fare for både økosystemer og mennesker. For å redusere miljøpåvirkningen fra elektronikkproduksjon vil det være nødvendig å satse på bærekraftige produksjonsteknikker, bedre resirkuleringsteknologier og et sterkere regelverk.

Avfallshåndtering

Verden forsøker å stoppe avfallsmengden med initiativer rundt null avfall, resirkuleringsprogrammer og bruk av fornybar energi. Dette gjelder også elektronikkbransjen, som forsøker å finne en måte å gjenbruke og resirkulere elektronisk avfall på. Eletronisk avfall defineres av Britannica som “ulike former for elektrisk og elektronisk utstyr som ikke lenger har noen verdi for brukerne eller ikke lenger oppfyller sitt opprinellige formål”. 

“Uhåndtert EE-avfall har en direkte innvirkning på miljøet og folks helse. I dag slippes det hvert år ut 58 000 kg kvikksølv og 45 millioner kg plast som inneholder bromerte flammehemmere, i miljøet som følge av ikke-kompatibel håndtering av e-avfall.”

The Global E-Waste Monitor 2024, United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
E-waste Status in Europe in 2022, The Global E-Waste Monitor 2024. Kilde: UNITAR

Som det fremgår av figuren over, er landene i Europa med høyest andel EE-avfall Russland, Tyskland, Storbritannia og Frankrike, ifølge tall fra 2022. Ifølge rapporten er likevel europeiske land – særlig de i EU – ansett som gode eksempler når det gjelder lovgivning og håndtering av denne type avfall. EU-kommisjonen lanserte i mars 2023 en lov om kritiske råvarer, som anerkjenner nødvendigheten av å styrke unionens uavhengighet når det gjelder innkjøp av viktige råvarer. Hovedmålet med loven er å garantere en “sikker og bærekraftig forsyning av kritiske råvarer”.

Økningen i mengden av elektronisk avfall understreker derfor nødvendigheten av effektive programmer for resirkulering av elektronikk, og hvor vanskelig det er å håndtere dette materialet. En betydelig del av avfallet inneholder farlige stoffer som kan sive ut i miljøet hvis de ikke blir kastet på riktig måte. Derfor er det avgjørende å sørge for at disse materialene blir avhendet på en trygg måte, og at ny elektronikk er designet for å være så miljøvennlig som mulig. I tillegg til resirkulering finnes det flere andre måter å minimere mengden elektronisk avfall på. Les videre for å lære mer.

5 beste fremgangsmåter for å redusere elektronisk avfall

For å redusere miljøpåvirkningen fra elektronikkproduksjon er det nødvendig med en mangefasettert strategi som omfatter tilpasninger i kundeatferd, samfunnsansvar og produksjonsteknikker. Nedenfor beskriver vi noen av de viktigste grepene som kan gjøres for å forbedre bærekraften i elektronikkbransjen:

Bærekraftig design

Det er avgjørende å redusere miljøpåvirkningen fra elektronikkproduksjon ved å designe produkter med miljøhensyn i tankene. Produkter som er laget av miljøvennlige materialer med fokus på redusert avfall, energieffektivitet, redusert resirkulerbarhet og økt produktlevetid, vil ha lavere miljøpåvirkning og mindre forurensning.

“Både små modifikasjoner og omfattende nyutvikling av produkter reduserer kostnader og avfall.”

Deloitte, Sustainable manufacturing from vision to action

Med en tilnærming basert på miljødesign kan produsenter redusere den samlede miljøpåvirkningen fra produktene, prosessene eller tjenestene sine. WAGO er et merke som har forpliktet seg til bærekraft. De har omdesignet et av sine mest populære produkter, 221 skjøtekontakten, ved å lage en alternativ versjon som er delvis biosirkulær og laget av resirkulert plast.

Grønn produksjon

Fabrikker er den største forurensningskilden i elektronikkbransjen, men nå beveger bransjen seg i retning av grønnere, smarte fabrikker, som er bygget med bærekraftig teknologi. Ved å ta i bruk renere og mer effektiv produksjonsteknologi, bruke nye produksjonsmetoder for å minimere avfallsmengden, øke energieffektiviteten og bruke fornybare energikilderkan bedrifter redusere karbonavtrykket sitt.

Sirkulær økonomi

I motsetning til den konvensjonelle “lage, bruke, kaste”-modellen, legger sirkulærøkonomien innen elektronikk mer vekt på å “redusere, gjenbruke og resirkulere” med fokus på å designe varer slik at de er enkle å reparere, har lengre levetid og kan resirkuleres effektivt. Denne strategien reduserer de negative effektene elektronisk avfall har på miljøet ved å oppmuntre til ressurseffektivitet og redusere avhengigheten av begrensede ressurser. 

“Implementering av en sirkulær strategi kan føre til en estimert gjennomsnittlig kostnadsbesparelse på 12% og en reduksjon avCO2utslipp på 10%. Innenfor hvert segment fant vi at produkt-som-en-tjeneste og reprodusering skilte seg ut som de beste strategiene på tvers av forbrukerelektronikk, industriell elektronikk og IKT, avhengig av om man har som mål å optimalisere for kostnads- ellerCO2-reduksjon.”

PwC Sweden, Future Proofing the Electronics Industry: The case for circular business model, November 2023.

I tillegg tilfredsstiller det forbrukernes økende etterspørsel etter bærekraftige produkter, bidrar til å nå globale bærekraftsmål og åpner nye markeder for resirkulering og oppussing.

Rammeverk

For å kontrollere miljøpåvirkningen fra elektroniske produkter i alle faser av livssyklusen – fra innkjøp av materialer til avhending etter endt levetid – er det nødvendig med strengere lover og standarder. Myndighetene kan innføre strengere regler for utslipp og avfallshåndtering, oppmuntre til bruk av fornybare energikilder og finansiere forskning og utvikling av bærekraftig teknologi. Lavspenningsdirektivet (LVD) og direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) er de to viktigste EU-direktivene som omhandler elektrisk og elektronisk utstyr.

Forbrukerbevissthet og handling

Etterspørselen etter bærekraftige produkter kan øke hvis folk blir informert om hvordan elektronikk påvirker miljøet og hvordan de skal avhendes på riktig måte. Økt bevissthet rundt de negative effektene av elektronisk avfall kan føre til at forbrukerne i større grad velger bærekraftig elektronikk. Du kan redusere miljøpåvirkningen ved å velge mer bærekraftige pakker, kjøpe mer miljøvennlig elektronikk eller oppussede produkter, fremme atferd som utvidet bruk av enheter og avhending av E-avfall på riktig måte. 

Fremtidens elektronikk

Det er tydelig at grønn elektronikk vil være avgjørende for å skape et mer bærekraftig miljø i tiden fremover. Fremskritt innen miljøvennlige materialer, økt energiøkonomi og bred anvendelse av sirkulærøkonomikonsepter viser at bransjen er i endring.

For å utnytte potensialet i grønn teknologi fullt ut og overvinne hindringer kreves det samarbeid på tvers av sektorer og en konsekvent innsats. Vi kan garantere at fremtidens elektronikk ikke bare knytter oss sammen og forbedrer livene våre, men også beskytter miljøet for kommende generasjoner ved å fortsette å prioritere miljøansvar høyt ved siden av teknologisk innovasjon. Det er ikke bare nødvendig, men også en mulighet til å omdefinere fremskritt på en måte som er i harmoni med jordens økosystemer, til å omfavne denne grønne fremtiden.

Hos Elfa Distrelec anerkjenner vi den avgjørende rollen bærekraftig praksis spiller, ikke bare når det gjelder å bevare planeten vår, men også når det gjelder å forme elektronikkbransjens fremtid. På KnowHow-plattformen vår er vi opptatt av å veilede og inspirere samfunnet vårt til å ta mer miljøvennlige valg. Oppdag flere av våre artikler med fokus på bærekraft, eller gå rett til nettbutikken for å kjøpe produkter fra vårt grønne elektronikksortiment.


Anbefalte produkter

Strømforsyning GST120A Series, MEAN WELL

Skjøtekontakt, Poler – 2, Wago

Solar PV Connector, Amphenol Industrial

Hjelpebryter 4NO, Schneider Electric

Automatsikring 25A Poler=2, Siemens

Kontaktor 3NO 230V 9A 4kW, Siemens

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Regelverk og standarder for økovennlig elektronikk

Neste innlegg

Bærekraftig energi: 10 innovative teknologier

Relaterte innlegg