Grön elektronik: Vägen till hållbarhet

Profilbild

Elektronisk utrustning har en större miljöpåverkan än någonsin i en tid då tekniken dominerar i alla delar av människors liv.

Att omvandla elektrisk utrustning till mer miljövänlig sådan är en utmanande uppgift. Det finns dock många sätt att uppnå detta mål. I den här artikeln kommer vi att diskutera några av de sätten genom att titta på hur framsteg inom teknik och ansvarsfulla inköp kan leda till en grönare morgondag. Följ med oss när vi utforskar innovativa lösningar och metoder som ligger i linje med vårt engagemang för hållbarhet och säkerställer att varje krets, komponent och anordning bidrar positivt till miljön.

Miljöutmaningarna inom elektronikproduktion

Tillverkningen av elektronisk utrustning har en direkt inverkan på miljön, från utvinning av resurser till bortskaffande, energiförbrukning och avfallsgenerering som tillverkningsprocessen medför. Enligt Statista förväntas den mängd e-avfall (elektronikavfall) som genereras överstiga 80 miljoner ton år 2030, vilket gör det nödvändigt att förbättra infrastrukturen för materialåtervinning och -återanvändning. 

Betydande mängder metaller och sällsynta jordartsmetaller behövs för viktiga komponenter som halvledare, kretskort och batterier; men deras utvinning kan resultera i allvarliga ekologiska skador, inklusive habitatförstörelse och vattenförorening. Dessutom är de energiintensiva produktionsprocesserna i sig ofta beroende av icke-förnybara energikällor som släpper ut stora mängder växthusgaser i atmosfären, vilket förvärrar problemet med globala klimatförändringar. Korrekt hantering av elektronikavfall, som är en av de avfallsströmmar som växer mest globalt, är en annan viktig fråga. 

Farliga kemikalier och tungmetaller läcker ut i miljön till följd av felaktig avfallshantering och otillräckliga återvinningsförfaranden, vilket äventyrar både ekosystem och mänskliga befolkningar. För att minska miljöpåverkan från elektroniktillverkning kommer det att krävas en koncentrerad satsning på hållbar tillverkningsteknik, förbättrad återvinningsteknik och starkare regelverk för att hantera dessa frågor.

Avfallshantering av elektronik

Världen försöker stoppa avfall med initiativ för noll avfall, återvinningsprogram och användning av förnybar energi. Detta gäller också elektronikbranschen, som försöker hitta ett sätt att återanvända och återvinna elektroniskt avfall, som enligt Britannicas definition är ”olika former av elektrisk och elektronisk utrustning som har upphört att vara av värde för användarna eller inte längre uppfyller sitt ursprungliga syfte”, och som ökar snabbt. 

“Ohanterat e-avfall har en direkt påverkan på miljön och människors hälsa. För närvarande släpps 58 000 kg kvicksilver och 45 miljoner kg plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel ut i miljön varje år på grund av bristande hantering av e-avfall.”

Global E-Waste Monitor 2024, FN:s institut för utbildning och forskning (UNITAR)
E-waste Status in Europe in 2022, The Global E-Waste Monitor 2024. Källa: UNITAR

Som framgår av figuren ovan är de länder i Europa som har den högsta frekvensen e-avfall följande: Ryssland, Tyskland, Storbritannien och Frankrike (2022). Enligt rapporten anses dock europeiska nationer – särskilt de i Europeiska unionen – vara ”goda exempel” när det gäller lagstiftning och hantering av e-avfall. Europeiska kommissionen offentliggjorde i mars 2023 Lagen om råvaror av avgörande betydelse och erkände behovet av att förbättra unionens oberoende vid upphandling av viktiga råvaror. Lagens främsta mål är att garantera en “säker och hållbar försörjning av råvaror av avgörande betydelse”.

Därför understryker ökningen av e-avfall världen över behovet av effektiva program för återvinning av elektronik liksom svårigheterna med att hantera dessa material. En betydande del av det avfall som produceras av uttjänt elektronik innehåller farliga material som, om de bortskaffas på felaktigt sätt, kan sippra ut i miljön. Därför är det viktigt att se till att dessa material bortskaffas på ett säkert sätt, och att ny elektronik utformas för att vara så miljövänlig som möjligt. Förutom återvinning av e-avfall finns det flera andra sätt att minimera mängden elektronikavfall som produceras. Läs vidare för att ta reda på mer.

5 bästa metoder för att minska elektronikavfall

För att minska miljöeffekterna av elektroniktillverkning krävs en mångfacetterad strategi som omfattar anpassningar av kundernas beteende, företagens sociala ansvar och produktionsteknik. Nedan beskriver vi några av de viktigaste stegen som kan tas för att förbättra hållbarheten i elektronikbranschen:

Hållbar design

Det är viktigt att minska miljöpåverkan från elektroniktillverkning genom att utforma produkter med miljöhänsyn i åtanke. Produkter tillverkade av miljövänliga material med fokus på minskat avfall, energieffektivitet, minskad återvinningsbarhet och förbättrad produktlivslängd har sannolikt lägre miljöpåverkan och minskar förorening.

”Under produktdesignen minskar både små modifieringar och storskaliga förnyelser kostnader och avfall.”

Deloitte, Sustainable manufacturing from vision to action

Med en DfE-strategi (Design for Environment, design för miljö) kan tillverkare minska den totala miljöpåverkan från sina produkter, processer eller tjänster. Ett exempel på ett varumärke som engagerat sig för hållbarhet är WAGO. WAGO förnyade en av sina mest populära produkter, skarvningskopplingen 221 genom att skapa en alternativ version som är tillverkad delvis biocirkulärt och av återvunnen plast.

Grön tillverkning 

Fabriker är den största källan till föroreningar i elektronikbranschen, men nu går branschen mot grönare smarta fabriker, som är byggda med hållbar teknik. Genom att implementera renare och effektivare produktionsteknik och använda lean manufacturing-metoder för att minimera avfallsproduktionen, öka energieffektiviteten och använda förnybara energikällor kan företag minska sitt koldioxidavtryck.

Cirkulär ekonomi

I motsats till den konventionella modellen att “tillverka, använda, kassera” lägger den cirkulära ekonomin inom elektronik större vikt vid att “minska, återanvända, återvinna” med fokus på att utforma varor för enkel reparation, förlängd livslängd och effektiv återvinning. Denna strategi minskar de negativa effekterna av elektronikavfall på miljön genom att främja resurseffektivitet och minska beroendet av begränsade resurser. 

“[…] Genomförandet av en cirkulär strategi kan leda till kostnadsbesparingar på uppskattningsvis 12 % och minskade CO2-utsläpp på 10 %. Inom varje segment fann vi att product-as-a-service och återtillverkning utmärkte sig som de bästa strategierna inom konsumentelektronik, industrielektronik och ICT, beroende på om man siktar på att optimera för kostnads- eller CO2-minskning.”

PwC Sweden, Future Proofing the Electronics Industry: The case for circular business model, november 2023.

Dessutom tillfredsställer det konsumenternas växande efterfrågan på hållbara produkter, bidrar till globala hållbarhetsmål och öppnar upp nya marknader för återvinning och renovering.

Lagstiftning och regelverk

För att kontrollera miljöeffekterna av elektronikprodukter i varje skede av deras livscykel – från materialanskaffning till bortskaffande när de är uttjänta – krävs strängare lagar och standarder. Regeringar kan införa strängare regler för utsläpp och avfallshantering, uppmuntra användningen av förnybara energikällor och finansiera forskning och utveckling inom hållbar teknik. Lågspänningsdirektivet (LVD) och Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är de två primära europeiska direktiv som handlar om el- och elektronikprodukter.

Konsumentmedvetenhet och -åtgärder

Efterfrågan på hållbara produkter kan öka om människor informeras om elektronikens effekter på miljön och hur de ska bortskaffas på rätt sätt. Att öka medvetenheten om de negativa effekterna av elektronikavfall skulle kunna leda till fler konsumentåtgärder till förmån för hållbar elektronik. Att minska miljöpåverkan kan uppnås genom att välja mer hållbara förpackningar, köpa grönare elektronik eller renoverade produkter, och främja beteenden som utökad enhetsanvändning och bortskaffa e-avfall på rätt sätt. 

Framtiden för grön elektronik

Det verkar tydligt att grön elektronik kommer att vara avgörande för att skapa en mer hållbar miljö när vi går framåt. Framsteg inom miljövänliga material, ökad energiekonomi och bred tillämpning av cirkulära ekonomikoncept förbereder elektroniksektorn för en revolution. 

För att fullt ut utnyttja potentialen i grön teknik och övervinna hinder krävs sektoröverskridande samarbete och konsekventa insatser. Vi kan garantera att framtidens elektronik inte bara länkar samman oss och förbättrar våra liv, utan också skyddar miljön för kommande generationer genom att fortsätta att ge hög prioritet åt miljöansvar vid sidan av teknisk innovation. Det är inte bara nödvändigt, utan också en möjlighet att omdefiniera framsteg på ett sätt som är i harmoni med Jordens ekosystem, att anamma denna gröna framtid.

På Distrelec inser vi den avgörande roll som hållbara metoder spelar inte bara för att bevara vår planet utan också för att forma framtiden för elektronikbranschen. På vår plattform, KnowHow, är vi engagerade i att vägleda och inspirera vårt samhälle mot mer miljövänliga val. Upptäck mer av våra hållbarhetsfokuserade artiklar eller gå direkt till webbutiken för att köpa produkter från vårt sortiment av grön elektronik.


Rekommenderade produkter

Nätaggregat GST120A Series, MEAN WELL

Skarvdon, Wago

Solar PV Connector, Amphenol Industrial

Hjälpkontakt 4NO, Schneider Electric

Säkring 25A Poler=2, Siemens

Kontaktor 3NO 230V 9A 4kW, Siemens

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Föreskrifter och standarder för miljövänlig elektronik

Nästa inlägg

Vilka är de olika typerna av elfordon

Relaterade inlägg