Hva er miljøinnovasjon og hvilken rolle spiller denne for å skape en mer bærekraftig fremtid?

Miljøinnovasjon refererer til enhver ny innovasjon eller teknologi som i betydelig grad bidrar til bærekraftig utvikling. Dette kan omfatte innovasjoner som reduserer innvirkningen av produksjonen på miljøet, som forbedrer naturens motstandskraft eller som bruker naturressurser på en mer effektiv måte. Miljøinnovasjon anerkjenner det positive bidraget industrien kan ha til både bærekraftig utvikling og en konkurransedyktig økonomi. Tilnærmingen til å oppnå bærekraftig produksjon har endret seg de siste årene med et skift i fokus fra sluttproduktløsninger til økt vekt på produktlivsstil og miljøstrategier.

Miljøinnovasjon er en integrert del av det å skape et mer bærekraftig samfunn. Det er mer enn bare å designe grønne produkter og grønn emballasje. Miljøinnovasjon går lenger enn dette, da det innebærer forbedringer i forretningsdrift og prosesser for å forbedre effektiviteten og for å redusere kostnader og avfall betydelig.

Hvorfor er miljøinnovasjon viktig for industrien?

I følge det 7. miljøhandlingsprogrammet (EAP) er den langsiktige visjonen for europeisk miljøpolitikk å;

“I 2050 lever vi godt, innenfor planetens økologiske grenser. Vår velstand og sunne omgivelser springer ut i fra en innovativ, sirkulær økonomi der ingenting går til spille, og hvor naturressurser forvaltes bærekraftig, og biologisk mangfold beskyttes, verdsettes og gjenopprettes på måter som forbedrer samfunnets motstandskraft. Vår lavkrabon-vekst har lenge vært frikoblet ressursbruk, noe som satte takten for et trygt og bærekraftig globalt samfunn.”

Miljøinnovasjon er enormt viktig hvis vi skal nå dette ambisiøse målet. Fordelene med miljøinnovasjon er viktige for å skape et mer bærekraftig og miljøvennlig samfunn. Imidlertid gir denne tilnærmingen også muligheter og fordeler for industrien, for eksempel:

 • Tilgang til nye og fremvoksende markeder – ettersom etterspørselen etter miljøinnovative løsninger vokser, har bedrifter en mulighet til å nå nye markedssegmenter, forsyningskjeder og uutnyttet etterspørsel der løsninger i markedet ikke eksisterer. Miljøinnovasjon letter også samarbeid med andre partnere i hele verdikjeden, og gir tilgang til andre nettverk og kunnskap.
 • Å holde seg i forkant av standarder og reguleringer – ettersom bærekraft er prioritert, blir relevante forskrifter og standarder på dette området stadig strengere. Miljøinnovative selskaper er posisjonert til å dra fordeler av konkurransefortrinn ettersom de ofte er i forkant av relevante forskrifter og standarder. Ved kontinuerlig å innovere, er slike virksomheter i stand til å reagere raskere på kravene når de utvikler seg og endrer seg.
 • Å tiltrekke seg investeringer – med økologisk innovasjon som en prioritet, øker økonomiske muligheter. Banker og langsiktige investorer investerer kontinuerlig i selskaper som har høyere robusthet og levedyktighet for fremtiden. En indikator på denne levedyktigheten er gjennom bærekraftsinitiativer. I tillegg øker finansieringen fra lokale myndigheter og instanser for muligheter knyttet til innovasjon og bærekraft.
 • Økt produktivitet og teknisk kapasitet – organisasjonsendringer utløst av miljøinnovasjon øker virksomhetens tekniske kapasitet og øker produktiviteten. Som et resultat av økt samarbeid forbedres ansattes engasjement og nøkkelkompetanse deles og utvikles.
 • Økt lønnsomhet i verdikjeden – for å høste fordelene ved miljøinnovasjon, bør hvert trinn langs verdikjeden vurderes for å identifisere muligheter for forbedring. I hele verdikjeden er det flere måter lønnsomheten kan økes på, inkludert material- eller produksjonseffektivitet, redusert avfall til deponi, optimalisering av distribusjonskanaler og reduserte ledetider.

Europas grønne næringer blomstrer allerede; miljøindustrien vokste med mer enn 50% mellom 2000 og 2011, en av de eneste økonomiske sektorene som har gjort det bra siden finanskrisen i 2008. Mer enn 3 millioner mennesker jobber allerede i miljøindustrien i EU, og europeiske virksomheter forsyner en tredjedel av det globale markedet for grønn teknologi – et marked verdt € 1 billion i dag og forventes å fordobles på fem år. Økoinnovasjon har derfor et stort potensial som en drivkraft for arbeidsplasser og vekst.

Handlingsplanen for miljøinnovasjon

Hvordan kan miljøinnovasjon vurderes i praksis?

EUs handlingsplan for miljøinnovasjon (EcoAP) ble opprettet av EU-kommisjonen for å fokusere på eventuelle flaskehalser, utfordringer og muligheter for å legge til rette for å nå miljømål gjennom innovasjon. Å styrke miljøinnovasjon og overvinne disse hindringene er derfor en prioritet for EU-kommisjonen.

Økoinnovasjon kan forstås og analyseres i henhold til mål, mekanismer og virkninger, som alle bidrar til med å gi et helhetlig syn på miljøinnovasjon og dens betydning for å skape en mer bærekraftig fremtid.
Dette er det grunnleggende fokuset for miljøinnovasjon og omfatter:

1. Mål

Dette er det grunnleggende fokuset for miljøinnovasjon og omfatter:

 • Produkter (varer og tjenester)
 • Prosesser (produksjonsmetoder eller prosedyrer)
 • Markedsføringsmetoder (markedsføring, prising og andre strategier)
 • Organisasjoner (struktur for ledelse og ansvarsfordeling)
 • Institusjoner (institusjonelle ordninger, sosiale normer og kulturelle verdier)

2. Mekanisme

Dette refererer til metoden som brukes for at endringen i miljøinnovasjon skjer. Det er fire viktige mekanismer, inkludert:

 • Modifikasjon- (små justeringer av produkter og prosesser)
 • Re-design- (vesentlige endringer i eksisterende produkter, prosesser og organisasjonsstrukturer)
 • Alternativer- (innføring av varer og tjenester som kan brukes som erstatning for andre produkter)
 • Opprettelse- (design og introduksjon av nye produkter, prosesser, prosedyrer, institusjoner og organisasjoner)

3. Påvirkning

Dette refererer til innvirkningen som miljøinnovasjon har, enten det er på miljøet, gjennom hele livssyklusen eller et helt annet fokusområde. Effekten bestemmes av både målet og mekanismen for økoinnovasjonen og hvordan den forholder seg til dens sosio-tekniske omgivelser.

Ser fremtiden mer bærekraftig ut?

Selv om mulighetene innen miljøinnovasjon er klare, er det behov for større innsats for å lukke gapet med hensyn til implementering. For å være virkelig effektiv, må miljøinnovasjon vedtas i større skala og mer konsekvent i forskjellige land og forskjellige sektorer.

Vi har klart til å finne løsninger for å gjenvinne edle metaller fra høyteknologiske apparater som skal skrotes. Vi har funnet måter å behandle avløpsvann og gjenbruke dem i landbruket. Vi har vært i stand til å forlenge levetiden til produkter eller designløsninger for å redusere bruk av råvarer. Sist, men ikke minst, som forbrukere har vi begynt å endre vår oppførsel og begynt å kjøpe tjenester i stedet for produkter. Imidlertid må mye mer gjøres og av flere mennesker. Det vi trenger å gjøre nå er å oppskalere og integrere noen av disse løsningene. Vi må oppmuntre til internasjonalt samarbeid og tilby små og mellomstore bedrifter, de virkelige motorene for miljøinnovasjon, en motorvei for å finne nye markeder og bidra til global bærekraft

Karl Falkenberg, generaldirektør for miljø, EU-kommisjonen

Selv om det fremdeles er en lang vei å gå for denne nye tilnærmingen til innovasjon, har det blitt gjort store skritt i riktig retning på dette området. Mange bedrifter ser allerede fordelene med miljøinnovasjon innen sine bransjer. Denne trenden vil fortsette å vokse etter hvert som fordelene av miljøinnovasjon for både miljø og industri blir mer og mer tydelige.

For mer informasjon om å gjøre virksomheten din mer bærekraftig, kan du lese mer om OECDs verktøy for bærekraftig produksjon her.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Elbiler vs. fossilbiler

Neste innlegg

TheOpenVentilator: masseproduksjon av ventilatorer for å starte etter vellykkede kliniske studier i Spania

Relaterte innlegg