Vad är miljöinnovation och vilken roll spelar den för att skapa en mer hållbar framtid?

Miljöinnovation avser all ny innovation eller teknik som väsentligt bidrar till hållbar utveckling. Detta kan inkludera innovationer som minskar produktionens påverkan på miljön, som förbättrar naturens motståndskraft eller som använder naturresurser på ett mer effektivt sätt. Miljöinnovation ser till industrins positiva bidrag till både hållbar utveckling och en konkurrenskraftig ekonomi. Tillvägagångssättet för att uppnå hållbar produktion har förändrats de senaste åren med fokusförskjutning från slutproduktlösningar till ökad tonvikt på produktlivsstil och miljöstrategier.

Miljöinnovation är en integrerad del av skapandet av ett mer hållbart samhälle. Det är mer än bara att designa gröna produkter och gröna förpackningar. Miljöinnovation går längre än så då det innebär förbättringar av affärsverksamheter och processer för att förbättra effektivitet, samt för att betydligt minska kostnader och avfall.

Varför är miljöinnovation viktigt för industrin?

Enligt det sjunde miljöhandlingsprogrammet (EAP) är den långsiktiga visionen för europeisk miljöpolitik att;

År 2050 lever vi gott, inom planetens ekologiska gränser. Vårt välstånd och vår hälsosamma miljö härrör från en innovativ, cirkulär ekonomi där ingenting går till spillo och där naturresurser hanteras på ett hållbart sätt och biologisk mångfald skyddas, värderas och återställs på sätt som förbättrar vårt samhälles motståndskraft. Vår koldioxidsnåla tillväxt har länge frikopplats från resursanvändning, vilket satt takten för ett säkert och hållbart globalt samhälle.

Miljöinnovation är oerhört viktigt för att vi ska kunna uppnå detta ambitiösa mål. Fördelarna med miljöinnovation är betydelsefulla för att skapa ett mer hållbart och miljövänligt samhälle. Men detta tillvägagångssätt erbjuder också möjligheter och fördelar för industrin, så som:

 • Tillgång till nya och framväxande marknader – när efterfrågan på miljöinnovativa lösningar växer har företag en möjlighet att nå nya marknadssegment, logistik-kedjor och outnyttjad efterfrågan där lösningar på marknaden inte finns. Miljöinnovation underlättar också samarbete med andra partners i hela värdekedjan, vilket ger tillgång till andra nätverk och kunskap.
 • Att hålla sig steget före standarder och regler – då hållbarhet prioriteras blir relevanta regler och standarder inom detta område alltmer stränga. Miljöinnovativa företag är positionerade för att dra nytta av konkurrensfördelar eftersom de tenderar att ligga före relevanta regler och standarder. Genom att ständigt förnya sig kan sådana företag reagera snabbare på kraven när de utvecklas och förändras.
 • Att locka till investeringar – med miljöinnovation som prioritet, ökar de ekonomiska möjligheterna. Banker och långsiktiga investerare investerar kontinuerligt i företag som ger högre motståndskraft och livskraft för framtiden. En indikator på denna lönsamhet är genom hållbarhetsinitiativ. Dessutom ökar finansieringen från lokala myndigheter och byråer för möjligheter kopplade till innovation och hållbarhet.
 • Ökad produktivitet och teknisk kapacitet – de organisationsförändringar som utlöses av miljöinnovation ökar företagets tekniska kapacitet och driver produktiviteten. Som ett resultat av ökat samarbete förbättras medarbetarnas engagemang och nyckelkompetenser delas och utvecklas.
 • Ökad lönsamhet längs värdekedjan – för att skörda fördelarna med miljöinnovation bör varje steg längs värdekedjan övervägas för att identifiera möjligheter till förbättringar. Genom hela värdekedjan finns ett antal sätt på vilka lönsamheten kan ökas, inklusive material- eller produktionseffektivitet, minskat avfall till deponi, optimering av distributionskanaler och minskade ledtider.

Europas gröna industri blomstrar redan; miljöindustrisektorn växte med mer än 50% mellan 2000 och 2011, en av få ekonomiska sektorer som har gått bra sedan finanskrisen 2008. Mer än 3 miljoner människor arbetar redan i miljöindustrin i EU, och europeiska företag levererar en tredjedel av den globala marknaden för grön teknik – en marknad värt 1 biljon euro idag och förväntas fördubblas på fem år. Miljöinnovation har därför stor potential som drivkraft för jobb och tillväxt.
Handlingsplanen för miljöinnovation

Hur kan miljöinnovation uppskattas i praktiken?

EU:s handlingsplan för miljöinnovation (EcoAP) inrättades av Europeiska kommissionen för att fokusera på flaskhalsar, utmaningar och möjligheter för att underlätta uppnåendet av miljömål genom innovation. Att främja miljöinnovation och övervinna dessa hinder är därför en prioritet för Europeiska kommissionen.

Miljöinnovation kan förstås och analyseras utifrån mål, mekanismer och effekter, som alla hjälper till att ge en helhetssyn på miljöinnovation och dess betydelse för att skapa en mer hållbar framtid.
Detta är grundfokus för miljöinnovation och inkluderar:

1. Mål

Detta är grundfokus för miljöinnovation och inkluderar:

 • Produkter (varor och tjänster)
 • Processer (produktionsmetoder eller förfaranden)
 • Marknadsföringsmetoder (marknadsföring, prissättning och andra strategier)
 • Organisationer (ledningsstruktur och ansvarsfördelning)
 • nstitutioner (institutionella arrangemang, sociala normer och kulturella värden)

2. Mekanism

Detta hänvisar till metoden med vilken förändringen i miljöinnovation sker. Det finns fyra viktiga mekanismer så som:

 • Modifiering- (små justeringar av produkter och processer)
 • Omdesign- (betydande förändringar av befintliga produkter, processer och organisationsstrukturer)
 • Alternativ- (introduktion av varor och tjänster som kan användas som ersättning för andra produkter)
 • Skapande- (design och introduktion av nya produkter, processer, förfaranden, institutioner och organisationer)

3. Påverkan

Detta hänvisar till effekterna som miljöinnovation har oavsett om det är på miljön, hela dess livscykel eller ett helt annat fokusområde. Effekten bestäms av såväl målet som mekanismen för miljöinnovationen och hur den relaterar till dess sociotekniska omgivning.

Ser framtiden mer hållbar ut?

Även om möjligheterna som miljöinnovation erbjuder är tydliga, krävs större ansträngningar för att minska klyftan när det gäller genomförandet. För att vara verkligt effektiv måste miljöinnovation antas i större skala och med större konsekvens mellan olika länder och olika sektorer.

Vi har identifierat lösningar för att återvinna ädla metaller från högteknologiska enheter bedömda som skrot. Vi har hittat sätt att behandla avloppsvatten och återanvända det i jordbruket. Vi har förlängt livslängden på produkter eller designlösningar för att minska användningen av råvaror. Sist men inte minst, som konsumenter har vi börjat ändra vårt beteende och börjat köpa tjänster snarare än produkter. Men mycket mer måste göras och av fler människor. Vad vi behöver göra nu är att förbättra och integrera några av dessa lösningar. Vi måste uppmuntra internationaliseringsinsatser och erbjuda små och medelstora företag, de verkliga motorerna för miljöinnovation, en motorväg för att hitta nya marknader och bidra till global hållbarhet
Karl Falkenberg, generaldirektör för miljö, Europeiska kommissionen

Medan det fortfarande är lång väg att gå med detta nya synsätt på innovation har stora steg tagits inom detta område. Många företag ser redan fördelarna med miljöinnovation inom sina branscher. Denna trend kommer att fortsätta växa i takt med att fördelarna med miljöinnovation för både miljö och för industri blir allt tydligare.

För mer information om att göra ditt företag mer hållbart, upptäck OECD:s verktyg för hållbar tillverkning här.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Elbilar vs Bensinbilar

Nästa inlägg

TheOpenVentilator: massproduktion av ventilatorer kan börja efter framgångsrika kliniska försök i Spanien

Relaterade inlägg