Vikten av hälsa och säkerhet inom livsmedelsindustrin

Profilbild

Livsmedelsindustrin är en viktig sektor som omfattar allt från jordbruk och livsmedelsproduktion till förpackning, distribution och detaljhandel. Hälsa och säkerhet är oerhört viktigt för både anställda inom industrin och för de slutanvändare som konsumerar produkterna som produceras. Företag inom denna bransch har en moralisk och etisk skyldighet att upprätthålla de högsta standarderna för hälsa och säkerhet, förutom att detta krävs enligt lagen. I denna artikel undersöks viktiga frågor om hälsa och säkerhet inom livsmedelsindustrin, med fokus på utmaningar, bästa praxis och betydelsen av att säkerställa en trygg miljö. 

Förståelse av livsmedelssäkerhetsregler

Livsmedelssäkerhetsregler har införts globalt för att fastställa standarder för praxis inom livsmedelsindustrin. I Europa har den Europeiska unionen Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). I jämförelse har andra länder sina egna reglerande organ − USA:s jordbruksministerium (USDA) och USA:s livsmedels- och läkemedelsförvaltning (FDA) är inflytelserika aktörer när det gäller övervakningen av livsmedelssäkerheten i USA. Dessa grupper är ansvariga för att fastställa regler och specifikationer för tillverkning, distribution och försäljning av livsmedel.

Lagstiftningen om livsmedelssäkerhet innefattar en mängd olika ämnen, inklusive användning av säkra material och utrustning, temperaturkontroll, personalens upprätthållande av personlig hygien, bekämpning av skadedjur och korrekt hantering av livsmedel. Att följa dessa standarder krävs enligt lagen och bristande efterlevnad kan få allvarliga konsekvenser, inklusive böter, återkallande av produkter och till och med nedläggning av företag.

Vanliga faror inom livsmedelsindustrin inkluderar följande:

Det finns flera risker inom livsmedelssektorn som kan äventyra arbetarnas hälsa och livsmedelssäkerheten. Det finns tre primära kategorier av faror: kemiska, fysiska och biologiska. Dessa beskrivs nedan: 

 • Biologiska faror − bakterier, virus och parasiter som kan orsaka livsmedelsrelaterade sjukdomar. Kontaminering kan inträffa i vilket skede som helst i livsmedelskedjan, vilket gör att det är viktigt att kontrollera tillväxten och spridningen av dessa patogener.
 • Kemiska faror − kontaminering av livsmedelsprodukter med skadliga ämnen, t.ex. bekämpningsmedel, rengöringsmedel eller tillsatser som inte har godkänts för användning i livsmedel.
 • Fysiska faror − föremål som metallspån, glassplitter och plastfragment kan hamna i livsmedelsprodukter på grund av felaktig hanterings- eller förpackningsförfaranden, vilket kan leda till fysisk skada på konsumenten. 

Hur kan du garantera livsmedelssäkerheten? 

Livsmedelsbranschen följer ett antal bästa praxis för att minska risker och skydda både anställdas och kunders hälsa och säkerhet, inklusive:

Upprätthållande av personlig hygien 

Personlig hygien är viktigt för att säkerställa livsmedelssäkerheten. För att undvika att förorena livsmedel måste anställda inom livsmedelssektorn följa strikta hygienregler, vilket inkluderar regelbunden handtvätt, användning av skyddsutrustning och att stanna hemma vid sjukdom. Läs mer om vikten av säkerhetsarbetskläder här.

Implementering av faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP)

HACCP är en systematisk förebyggande metod för livsmedelssäkerhet som identifierar, utvärderar och kontrollerar risker som är betydande för livsmedelssäkerheten. HACCP bidrar till säkerheten för livsmedelsprodukter genom att fokusera på kritiska kontrollpunkter (CCP) där risker kan undvikas, elimineras eller minskas till acceptabla nivåer.

Utbildning och träning för anställda

Utbildning och träning för anställda måste vara regelbunden för att säkerställa att de är väl insatta i de senaste framstegen inom livsmedelssäkerhetslagar, procedurer och teknik. Ämnen som korrekt användning av utrustning, nödsituationsprotokoll, livsmedelshanteringssäkerhet och personlig hygien bör alla ingå i utbildningsprogrammen.

Effektiva rengörings- och saneringsprocedurer

Det är viktigt med regelbunden och noggrann rengöring och desinfektion av alla ytor, verktyg och redskap för att förhindra korskontaminering och tillväxt av farliga mikroorganismer. Riktlinjer för sanitära förhållanden måste vara tydligt specificerade, regelbundet granskade och strikt följda.

Tre sätt att förbättra arbetssäkerheten inom livsmedelsbehandling

1. Kom ihåg personlig skyddsutrustning (PPE)

  Vikten av personlig skyddsutrustning kan inte underskattas. Skyddskläder som handskar, skyddsglasögon, förkläden, halksäkra skor och masker hjälper till att skydda arbetaren mot eventuella fysiska och kemiska risker som kan uppstå. De kan också säkerställa livsmedelssäkerheten genom att eliminera risken för korskontaminering. Läs vår artikel för mer information om personlig skyddsutrustning. 

  2. Främja ergonomisk praxis

   För att förebygga ergonomiska skador bör arbetsgivare införa ergonomiska lösningar, t.ex. justerbara arbetsstationer, ergonomiska verktyg och regelbundna pauser för de anställda. Att öva korrekt lyftteknik och hållning kan också hjälpa till att minska risken för muskel- och skelettskador. Att träna på korrekt användning av maskiner är också ett viktigt steg för att förebygga fysiska skador. 

   3. Ge personalen rätt utbildning

    För att säkerställa att personalen är medveten om eventuella risker och förstår hur man ska agera på rätt sätt är regelbunden träning och utbildning avgörande. Detta innefattar utbildning i första hjälpen, farokommunikation och hantering av utrustning.

    Säkerhetsstrategier för livsmedelsanläggningar 

    Anläggningar som bearbetar, hanterar eller lagrar livsmedel måste följa strikta säkerhets- och hygienstandarder för att minska risker och skydda folkhälsan. Det är avgörande för att förebygga livsmedelsrelaterade sjukdomar och garantera att konsumenter får säkra livsmedel av hög kvalitet. Nedan förklaras några av de största problemen när det gäller anläggningars säkerhet: 

    • Anläggningens design och layout − en livsmedelsanläggnings layout och design är avgörande för att garantera livsmedelssäkerheten. Anläggningar bör konstrueras med ett effektivt arbetsflöde i åtanke och minimal risk för kontaminering. Viktiga saker att tänka på är:
     • Zonindelning − för att undvika korskontaminering delas områden upp efter kontaminationsrisk (t.ex. platser för råa jämfört med tillagade livsmedel).
     • Verksamhetens flöde anläggningen utformas så att den säkerställer ett logiskt materialflöde, från mottagning och bearbetning till leverans, vilket minskar risken för kontaminering.
     • Enkel att rengöra − ytor, golv och utrustning bör bestå av icke-porösa material för enkel rengöring och desinfektion för att förhindra bakterietillväxt.
    • Avfallshantering − separering av olika typer av avfall såsom farligt, organiskt och återvinningsbart för att möjliggöra ett korrekt bortskaffande och minska risken för kontaminering. Förvaringen av avfall är också av största betydelse. Det bör säkerställas att avfallet förvaras i särskilt avsedda, avgränsade utrymmen, borta från platser för matberedning och att det avlägsnas kontinuerligt.
    • Övervakning av utrustning − regelbundet underhåll av utrustning och maskiner bör utföras för att förhindra maskinfel som kan leda till kontaminering. Noggrann rengöring och sanering är avgörande för att avlägsna patogener på ytor som kommer i kontakt med livsmedel.
    • Skadedjursbekämpning − förebyggande insatser som att försegla ingångar, upprätthålla rena och prydliga miljöer samt effektiv hantering av avfall är viktiga steg för att förebygga skadedjur. Det är även viktigt att göra regelbundna kontroller. Dessa inkluderar inspektion av anläggningar för tecken på skadedjursaktivitet eller invasion och att vidta kontrollåtgärder om några upptäcks. 

    Tekniska framsteg inom livsmedelssäkerhet 

    Tekniska framsteg har bidragit avsevärt till att förbättra livsmedelssäkerheten. Innovationer som blockkedjeteknik för spårbarhet, snabba mikrobiologiska identifieringstekniker och smarta temperatur– och fuktighetssensorer har underlättat arbetet med att följa, styra och säkerställa livsmedelssäkerhet genom hela leveranskedjan. Artificiell intelligens (AI) har också bidragit till att effektivisera livsmedelssäkerhet och kvalitetssäkring inom livsmedelsindustrin. Användningen av automation och robotteknik har ytterligare förbättrat livsmedelssäkerheten och tillverkningsprocessernas effektivitet genom att minska risken för kontaminering och mänskliga fel.

    Sammanfattning

    Inom livsmedelsindustrin är hälsa och säkerhet viktiga frågor som kräver ständig uppmärksamhet och insatser från alla inblandade parter. Livsmedelsföretag kan skydda både anställdas och kunders hälsa och säkerhet genom att använda teknik, investera i utbildning av personalen, följa lagar och implementera bästa praxis. Framöver kommer vi fortsätta att prioritera att upprätthålla de högsta standarderna för livsmedelssäkerhet, vilket återspeglar branschens engagemang för folkhälsan och samhällets välbefinnande.

    Total
    0
    Shares
    Tidigare inlägg

    Fem stora utmaningar för livsmedelsindustrin

    Nästa inlägg

    Hur Taoglas hjälper till att ansluta innovativa dryckesautomater.

    Relaterade inlägg