Kan AI erstatte menneskelig intelligens?

Avatar photo

Verden blir stadig mer automatisert, og kunstig intelligens (AI) er i ferd med å bli en viktig aktør ved siden av mennesker som produsenter, skapere og arbeidere. For ikke lenge siden eksisterte kunstig intelligens bare som en ide, men nå utvikler seg til å bli en viktig teknologi som endrer måten vi tenker og lever på.

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens omgir oss mer og mer, og AI-verktøy og innholdsgeneratorer, som ChatGPT, blir stadig mer populære. Men ifølge en undersøkelse av Forbes er det likevel mange brukere som ikke vet hva dette innebærer. Undersøkelsen viser at 7% av forbrukerne uttrykker frykt for kunstig intelligens, og 25% er bekymret for at kunstig intelligens vil ta over verden. Foreløpig er det ingen tvil om at kunstig intelligens forbedrer livet og arbeidet vårt. 

Mange definisjoner av kunstig intelligens beskriver det som noe som ligner på en robot eller en digital datamaskin. Ifølge Store norske leksikon er kunstig intelligens “informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent.” Vi sier for eksempel at datamaskiner som kan løse oppgaver uten instruksjoner fra mennesker er intelligente, og disse kan resonnere, finne mening, generalisere og lære fra tidligere feil. 

AI på arbeidsplassen

AI finnes i mange bransjer, fra automatisering av repetitive og rutinemessige oppgaver til forbedring av forbrukeropplevelsen. De omfatter virtuelle assistenter, chatbots, coboter, personlig shopping, selvkjørende biler og mye mer. Ifølge Gartner har 37% av bedrifter brukt AI i en eller annen form, og dette er et tall som har økt med 270% de siste fire årene, ifølge data fra 2019. 

Next Move Strategy Consulting forventer at AI-markedet vil vokse fra 95,60 milliarder dollar i 2921 til 184,75 milliarder dollar i 2030, med tilstedeværelse i sektorer fra helsevesen, handel, logistikk, militær, finans, underholdning og produksjon. 

Størrelsen på det globale AI-markedet 2021-2030. Kilde: Statista 2023

AI i automasjon

AI spiller en avgjørende rolle i automatisering – fra designfasen til produksjonsprosessen. Roboter og systemer får lov til å utføre operasjoner og ta valg uten menneskelig assistanse. Mens Industry 4.0 var mer konsentrert om å automatisere menneskelig arbeidskraft til fordel for maskiner, legger Industry 5.0 større vekt på samarbeid mellom mennesker og roboter.

Viktige roller som AI spiller i automatisering:

 • Prosessautomatisering – AI brukes for å automatisere repetitive, regelbaserte prosesser.
 • Forutseende vedlikehold – AI analyserer sensordata for å forutse utstyrshavarier, noe som gir mer økonomisk vedlikeholdsplanlegging og mindre nedetid.
 • Chatbots og virtuelle assistenter – chatbots og virtuelle assistenter håndterer standard kundebehandlingsoppgaver som ordreovervåking og timebestilling, i tillegg til å svare rutinemessig på vanlige forespørsler.
 • Selvkjørende kjøretøy – kunstig intelligens er avgjørende for automatisering av droner og selvkjørende biler. Ved å analysere sensordata tar maskinlæringsalgoritmer beslutninger om kjøring i sanntid, noe som forbedrer effektiviteten og sikkerheten.
 • Optimalisering av forsyningskjeden – forutser etterspørselen, maksimerer lagernivåene og automatiserer logistikk- og transportadministrasjon for forbedret drift.
 • Språkbehandling (NLP – Natural Language Processing) – automatiserer språk- og tekstrelaterte prosesser. Dette omfatter sentimentanalyse, innholdsproduksjon og automatisk språkoversettelse.
 • Cybersikkerhet – Oppgaver som deteksjon og forebygging av trusler automatiseres. For å øke nettverkssikkerheten kan atferds- og sikkerhetsanalyser automatiseres.
 • AI i helsevesenet – reduserer manuelt arbeid og forbedrer resultatene i oppgaver som som medisinforskning, håndtering av pasientdata og analyse av medisinske bilder.
 • Smarthus- og IoT-automatisering – dagliglivet automatiseres stadig, som i belysning, sikkerhetssystemer og termostatstyring, alt basert på menneskelige preferanser og sensordata.

  Generativ AI

  Generativ AI er en trend som stadig blir mer populært og refererer til systemer som er i stand til å generere nytt innhold, for eksempel bilder, tekst, lyd eller andre typer data. Generativ AI forvandler innholdsproduksjon, oppdagelse, autentisitet og overholdelse av lover og regler. Generativ AI har derfor en betydelig innvirkning på bedrifter med utviklinger som skybaserte AI-tjenester, maskinlæring (ML), datasyn, Edge AI Operational AI Systems (OAISys), Model Operationalisation (ModelOps) og autonome systemer, som selvstyrt programvare.

  Integrering av kunstig intelligens kan gjøres ved hjelp av Generative Adversarial Networks (GAN), en type rammeverk for maskinlæring som består av to nevrale nettverk, en generator og en diskriminator, som trenes opp samtidig ved hjelp av såkalt ‘adversarial’ opplæring – en tilnærming hvor systemene ulike tilfeller introduseres til maskinen og oppgis som truende. 

  På den ene siden åpner generativ AI for bemerkelsesverdige muligheter når det gjelder å produsere innhold av relativ høy kvalitet og forbedre forretningsdriften, men på den andre siden reiser det etiske problemstillinger, særlig når det gjelder deep fakes (manipulerte medier som fremstår som autentiske). Diskusjoner har også oppstått om dette er en sektor hvor vi har behov for kunstig intelligens, som spesielt gjelder kunst og kreativitet. Kan en maskin få frem de samme følelsene i en leser eller lytter som en forfatter, en kunstner eller en musiker? 

  AI og det etiske dilemmaet

  Den etiske siden av kunstig intelligens er gjenstand for betydelig bekymring og debatt, og det er mange organisasjoner som studerer effekten av kunstig intelligens. Studiene analyserer jobbforskyvning, personvern, autonome våpen, sikkerhet, dataetikk og menneskelige konsekvenser. 

  For å løse disse dilemmaene kreves det samarbeid mellom forskere, offentlige beslutningstakere, bedriftsledere og allmennheten. Regulering, tilsyn og etiske rammeverk og retningslinjer er under utvikling for å sikre at AI-teknologier utvikles og brukes på måter som minimerer potensielle skader og er i samsvar med menneskelige verdier. Fremtiden for kunstig intelligens formes av denne kontinuerlige og skiftende dialogen. 

  Hva AI sier

  Her er et svar fra ChatGPT på et spørsmål om hva den mener om at AI er den viktigste grunnen til at mennesker blir erstattet på arbeidsplasser, fordi den kan løse så mange oppgaver så raskt. 

  Dette svarer den: 

  Jeg har ingen personlige meninger eller følelser, men jeg kan gi deg litt informasjon om emnet.

  Spørsmålet om hvorvidt kunstig intelligens vil erstatte mennesker på arbeidsplassen er komplekst og i stadig utvikling. Kunstig intelligens og automatisering har potensial til å øke produktiviteten og effektiviteten i mange bransjer, men gir også grunn til bekymring for forskyving av arbeidsplasser og økonomiske forstyrrelser. Her er noen viktige punkter å ta hensyn til:

  • Automatisering og kunstig intelligens kan øke produktiviteten: AI-teknologi kan håndtere rutinemessige og repeterende oppgaver med høy nøyaktighet, slik at de ansatte kan fokusere på mer kreative, strategiske og komplekse oppgaver. Dette kan føre til økt effektivitet og produktivitet i mange bransjer.
  • Forskyving av arbeidsplasser er et problem: Selv om AI kan skape nye jobbmuligheter innen områder som datavitenskap, maskinlæring og AI-utvikling, er det en risiko for at arbeidsroller forsvinner i bransjer som er svært avhengige av rutineoppgaver, som produksjon, kundeservice og dataregistrering.
  • Omskolering er avgjørende: For å tilpasse seg et arbeidsmarked i endring er det et økende behov for omskolering og kompetanseheving av arbeidsstyrken. Det er viktig å forberede de ansatte på å jobbe sammen med AI og automatisering, eller i roller som krever kompetanse på høyere nivå for å administrere eller utvikle AI-systemer.
  • Utvidelse vs. erstatning: I mange tilfeller er AI ikke ment å erstatte mennesker helt og holdent, men å forsterke deres evner. Mennesker og AI kan jobbe sammen på en komplementær måte, der AI tar seg av repetitive oppgaver og mennesker bidrar med kritisk tenkning og kreativitet.
  • Etiske og sosiale hensyn: Den utbredte bruken av kunstig intelligens på arbeidsplassen reiser etiske spørsmål om personvern, partiskhet og åpenhet. Det krever også en nøye vurdering av hvordan man kan sikre en rettferdig fordeling av fordelene og en eventuell forskyving av arbeidsplasser.
  • Jobbskaping gjennom AI-utvikling: Utvikling, implementering og vedlikehold av AI-systemer kan skape nye jobbmuligheter. AI er et felt i rask vekst, og det krever kompetent arbeidskraft.
  • Endringstakten: Hvor raskt AI-teknologien tas i bruk og integreres på arbeidsplassen, kan variere fra bransje til bransje og fra region til region. Politiske beslutningstakere og organisasjoner må tilpasse seg disse endringene og vurdere de bredere konsekvensene.

  AIs innvirkning på arbeidsplassen er altså mangesidig. Selv om den potensielt kan erstatte visse oppgaver og jobber, kan den også utvide og skape nye arbeidsplasser. For å lykkes med denne overgangen kreves det en kombinasjon av nøye planlegging, investeringer i utdanning og opplæring, og en gjennomtenkt vurdering av de etiske og sosiale konsekvensene av kunstig intelligens på arbeidsplassen.

  Ettersom AI-verktøy baserer seg på data fra tidligere svar og ulike kilder, gir de omfattende svar som illustrerer begge sider av AI-debatten: den potensielle forskyvingen av menneskelige roller, og forbedringen av arbeid og liv gjennom samarbeid mellom mennesker og AI. I tillegg fremhever de fremveksten av nye jobbmuligheter innen IT-sektoren sammenlignet med tidligere. La oss sammenligne disse utsiktene med ekspertuttalelser.

  Hva ekspertene sier:

  En rapport fra Goldman Sachs, en multinasjonal bank med base i USA, anslår at kunstig intelligens kan erstatte rundt 300 millioner jobber globalt innen 2030, men at det også kan føre til nye jobber og økt produktivitet. Dette ligner på hva AI selv sier. 

  I tillegg er ekspertene i Pew Research Centre bekymret for den enkeltes og samfunnets generelle velferd, men de forventer betydelige fordeler innen utdanning, forskning og helsevesen.

  I mai 2023 rapporterte Reuters at toppsjefer innen kunstig intelligens, deriblant Sam Altman fra OpenAI, sammen med eksperter, professorer og ledere fra selskaper som Microsoft og Google, undertegnet et brev der de understreket “risikoen for AI-indusert utryddelse”. De oppfordret lovgiverne til å behandle denne risikoen på linje med atomkrig og pandemier. Brevet, som er undertegnet av over 350 personer, ble publisert av The Center for AI Safety (CAIS), en San Francisco-basert forskningsorganisasjon, og understreker behovet for global prioritering av arbeidet med å redusere risikoen for utryddelse av kunstig intelligens.

  Hva samfunnet mener

  Ifølge en Ipsos-undersøkelse utført for World Economic Forum i 2022 forventer 60% av voksne verden over at AI-drevne varer og tjenester vil endre hverdagen deres betydelig i løpet av de neste tre til fem årene. Selv om 60% av de spurte mener at produkter og tjenester som bruker kunstig intelligens, gjør livet enklere, svarer 39% at AI-produkter og tjenester gjør dem nervøse. 

  Sammenlignet med 54% av de arbeidsledige tror 72% av de sysselsatte beslutningstakerne på nasjonalt nivå at AI vil forandre livet deres i løpet av de neste årene. Kina og Saudi-Arabia er de mest optimistiske med hensyn til konsekvensene av kunstig intelligens (80%), mens bare halvparten er like optimistiske i USA, Canada, Tyskland, Frankrike og Storbritannia. 

  Ifølge Ipsos-dataene forventes AI å påvirke mange sektorer, blant annet sysselsetting for personer mellom 35 og 49 år, sikkerhet for eldre, utdanning for personer under 35 år og høyt utdannede, samt shopping, reiser og underholdning for velstående. Mens kineserne konsentrerer seg om shopping, transport, underholdning og hjemmet, forventer latinamerikanerne endringer innen sysselsetting, sikkerhet og utdanning. Frankrike og Japan har ikke svært høye håp til bruk av kunstig intelligens innen utdanning.

  Er kunstig intelligens en reell trussel?

  Nedenfor finner du en søkeordsanalyse med fokus på AI i flere regioner, inkludert Storbritannia, USA og europeiske byer. Ta en titt på noen av de vanligste søkeordene som folk søker etter på Google:

  • Kan kunstig intelligens ta over verden
  • Kan kunstig intelligens lese tankene dine
  • Kan kunstig intelligens bli selvbevisst
  • Hvorfor kunstig intelligens vil redde verden
  • Vil kunstig intelligens ta jobben min
  • Kan AI erstatte menneskelig intelligens
  • Vil kunstig intelligens ta over menneskeheten

  Noen er bekymret for denne nye teknologien, men ser vi på historien har de fleste innovasjoner skapt en viss grad av bekymring. På begynnelsen av 1900-tallet, da de første bilene ble introdusert, var folk bekymret for bilens sikkerhet og innvirkning på samfunnet på grunn av ulykker og fartsovertredelser. Noen år senere uttrykte radioen bekymring for den potensielle massepropagandaen. Det kan virke absurd for noen i dag, siden vi lever i en mye mer avansert verden, men på 70-tallet var folk redde for strålingseffekten fra mikrobølger da de først kom på markedet. Internett har også ført til en rekke bekymringer og debatter om dets innvirkning, og innføringen av det har forandret nesten alle aspekter av det moderne livet.

  Konklusjon

  Det vil alltid være en viss bekymring forbundet med endringer. Ved å se på fortiden er det mulig å legge merke til at uten nye fremskritt ville vi ikke vært i stand til å utvikle oss. Kunstig intelligens er bare nok en innovasjon i vår tid (og i fremtiden) som vil skape bekymringer, men som også vil være til fordel for mange viktige sektorer.

  Overgangen til en virkelighet der vi alle samarbeider med en eller annen form for digital datamaskin som imiterer naturlig, menneskelignende kommunikasjon, er derfor ikke til å unngå, men etter hvert som verden utvikler seg, kan det åpne uante muligheter.

  Total
  0
  Shares
  Forrige innlegg

  Bruk av jordplan for bedre antenneytelse i IoT-enheter

  Neste innlegg

  De 10 viktigste teknologitrendene i 2024

  Relaterte innlegg