Kan AI ersätta mänsklig intelligens?

Profilbild

Världen förändras mot en större automatisering och artificiell intelligens (AI) blir en alltmer betydande aktör tillsammans med människor som producenter, kreatörer och arbetare. För inte så länge sedan fanns AI bara i människornas sinnen. Nu håller det på att bli en av de mest framträdande trenderna som är redo att förändra hur vi tänker och hur vi lever.

Vad är artificiell intelligens?

Det är svårt att tro att de finns de som inte förstår betydelsen av artificiell intelligens i dag eftersom det finns många AI-verktyg och innehållsgeneratorer, till exempel ChatGPT som blir alltmer populära. Men enligt Forbes förstår är det många användare av AI som inte förstår den. Forbes undersökning visar att 70 % av konsumenterna är rädda för AI och 25 % är oroliga att AI kommer att ta över världen. För tillfället förbättrar AI utan tvekan vårt liv och vårt arbete. 

För de som fortfarande inte förstår vad det innebär, finns det många definitioner av artificiell intelligens som beskriver det något liknande en robot eller en digital dator. Enligt Britannica är artificiell intelligens en robots eller digital dators förmåga att utföra uppgifter som vanligtvis utförs av intelligenta individer. Frasen används ofta för att hänvisa till ett projekt som innebär att skapa datorprogram som har de mentala förmågor som skiljer människor från andra djur, inklusive förmågan att resonera, hitta mening, göra generaliseringar och lära sig av tidigare misstag. 

AI på arbetsplatser

AI finns inom många branscher, från automatisering av repetitiva och rutinmässiga uppgifter till att förbättra kundinteraktionen. De nuvarande AI-funktionerna inkluderar bland annat virtuella assistenter, chattrobotar, samarbetsrobotar, personligt anpassad shopping, självkörande bilar och mycket mer. Enligt Gartner har 37 % av företagen använt AI i någon form och andelen företag som använder AI har ökat med 270 % under de senaste fyra åren (data från 2019). 

Enligt insikter från Next Move Strategy Consulting, förväntas AI-marknaden att växa från 95,60 miljarder USD 2021 till 184,75 miljarder USD 2030. AI-robotar finns närvarande inom nästan alla sektorer, inklusive hälso- och sjukvård, detaljhandel, logistik, försvar, bankväsende, underhållning och tillverkning. 

Storlek på den globala marknaden för AI-robotar 2021-2030. Källa: Statista 2023

AI inom automatisering

AI spelar en viktig roll inom automatisering, från designfasen till tillverkningsprocessen. Utan mänsklig hjälp kan robotar och system utföra åtgärder och göra val. Medan Industri 4.0 var mer koncentrerad på att automatisera mänsklig arbete till förmån för maskiner, lägger Industri 5.0 större vikt vid samarbetet mellan människor och robotar. Tack vare framstegen inom AI-teknik blir konceptet med samarbete mellan människa och AI allt vanligare i den femte industriella revolutionen.

Nyckelroller som AI spelar inom automatisering:

 • Processautomatisering − AI kan användas inom många olika branscher, t.ex. för dokumentbehandling, datainmatning och industriell kvalitetskontroll och för att automatisera repetitiva, regelbaserade processer.
 • Prediktivt underhåll − AI analyserar sensordata för att förutse utrustningsfel, vilket möjliggör mer ekonomisk underhållsplanering och mindre driftsstopp.
 • Chattrobotar och virtuella assistenter − AI-drivna chattrobotar och virtuella assistenter kan hantera vanliga kundtjänstuppgifter som orderövervakning och bokning av möten samt rutinmässigt svara på ofta ställda frågor.
 • Självkörande fordon − AI är avgörande för automatisering av drönare och självkörande fordon. Genom att analysera sensordata fattar maskininlärningsalgoritmer beslut om körning i realtid, vilket förbättrar effektiviteten och säkerheten.
 • Optimering av leveranskedjan − genom att förutse efterfrågan, maximera lagernivåer och automatisera logistik och transportadministration kan AI förbättra leveranskedjans funktion.
 • Bearbetning av naturligt språk (NLP) − NLP som drivs av AI gör det möjligt att automatisera språk- och textrelaterade processer. Detta omfattar sentimentanalys, innehållsskapande och automatiserad språköversättning.
 • Cybersäkerhet − AI kan automatisera uppgifter som hotdetektering och förebyggande. För att öka nätverkssäkerheten kan det automatisera beteende och säkerhetsanalys.
 • AI inom hälso- och sjukvård − AI minskar manuella arbeten och förbättrar vårdresultaten genom att användas för uppgifter som läkemedelsforskning, patientdatahantering och medicinsk bildanalys.
 • Smarta hem och IoT-automatisering − AI-drivna enheter och system kan automatisera olika aspekter av det dagliga livet, inklusive belysning, säkerhetssystem och termostatstyrning. Detta baseras på mänskliga preferenser och sensordata.

  Generativ AI

  En annan framväxande trend som kommer från AI som får ökad användning och utveckling är generativ AI. Generativ AI avser system med artificiell intelligens som kan generera nytt innehåll, t.ex. bilder, text, ljud eller andra typer av data. Genom att automatisera mänskliga uppgifter, kundinteraktioner och medarbetarupplevelser förändrar generativ AI innehållsskapande, upptäckt, äkthet och regelefterlevnad. Därmed har generativ AI en betydande inverkan på verksamheten med innovationer som molnbaserade AI-tjänster, maskininlärning (ML), datorseende, Edge AI Operational AI Systems (OAISys), Model Operationalisation (ModelOps) och autonoma system som självhanterad programvara och mer.

  Införlivandet av AI kan göras genom Generative Adversarial Networks (GAN), som är en typ av maskininlärningsramverk bestående av två neurala nätverk, en generator och en diskriminator, utbildade samtidigt genom kontradiktorisk utbildning. 

  Å ena sidan öppnar generativ AI upp fantastiska möjligheter att producera högkvalitativt innehåll och förbättra affärsverksamheten, men å andra sidan uppstår etiska problem, särskilt när det gäller “deep fakes” (manipulerade medier som verkar äkta). 

  AI och det etiska dilemmat 

  Den etiska sidan av AI väcker betydande oro och debatt. Det är många organisationer, forskare och institut som studerar effekterna av AI. Dessa studier analyserar arbetstillfällen som försvinner arbetstillfällen som försvinner, integritet, autonoma vapen, säkerhet, dataetik och påverkan på människor. 

  Att hantera dessa problem kräver samarbete mellan forskare, statliga beslutsfattare, företagsledare och allmänheten. Reglering, tillsyn och etiska ramverk och riktlinjer utvecklas för att se till att AI-teknik utvecklas och används på sätt som minimerar potentiell skada och är förenliga med mänskliga värderingar. Framtiden för AI formas av denna pågående och föränderliga dialog. 

  Vad AI säger

  Här är ett AI-svar på en fråga om vad den tycker om att AI är den främsta anledningen till att människor ersätts på arbetsplatser och för att överträffa många uppgifter. 

  ChatGPT:s svar: 

  Jag har inga personliga åsikter eller känslor, men jag kan ge dig lite information om ämnet.

  Frågan om huruvida AI kommer att ersätta människor på arbetsplatserna är en komplex fråga som ständigt utvecklas. AI och automatisering har potentialen att kraftigt förbättra produktivitet och effektivt inom många branscher, men de väcker även farhågor angående arbetstillfällen som försvinner och ekonomisk störning. Här är några viktiga punkter att tänka på:

  • Automatisering och AI kan förbättra produktiviteten: AI-teknik kan hantera rutinmässiga och repetitiva uppgifter med hög noggrannhet, vilket frigör mänskliga arbetare så att de kan fokusera på mer kreativa, strategiska och komplexa uppgifter. Detta kan leda till ökad effektivitet och produktivitet inom många branscher.
  • Arbetstillfällen som försvinner: Även om AI kan skapa nya arbetstillfällen inom områden som datavetenskap, maskininlärning och AI-utveckling, finns det risk för att arbetstillfällen försvinner inom branscher som är starkt beroende av rutinuppgifter, t.ex. tillverkning, kundtjänst och datainmatning.
  • Kompetensutveckling är avgörande: För att anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad finns det ett växande behov av att omskola och utveckla kompetensen hos arbetskraften. Det är avgörande att förbereda arbetare för att arbeta tillsammans med AI och automatisering, eller i roller som kräver kompetens på högre nivå för att hantera eller utveckla AI-system.
  • Förstärkning jämfört med ersättning: I många fall är AI inte avsedd att ersätta människor helt utan att öka deras kapacitet. Människor och AI kan samarbeta på ett kompletterande sätt, där AI hanterar repetitiva uppgifter och människor tillför kritiskt tänkande och kreativitet.
  • Etiska och sociala överväganden: Det utbredda antagandet av AI på arbetsplatsen väcker etiska frågor om integritet, partiskhet och öppenhet. Det kräver också att man noggrant överväger hur man säkerställer en rättvis fördelning av förmåner och potentiellt försvinnande av arbetstillfällen.
  • Jobbskapande genom AI-utveckling: utveckling, implementering och underhåll av AI-system kan skapa nya arbetstillfällen. AI är ett snabbväxande område som kräver en kompetent arbetskraft.
  • Förändringstakten: hastigheten med vilken AI-teknik antas och integreras på arbetsplatsen kan variera beroende på bransch och region. Beslutsfattare och organisationer måste anpassa sig till dessa förändringar och beakta de bredare konsekvenserna.

  Sammanfattningsvis är AI:s påverkan på arbetsplatsen mångfacetterad. Även om den potentiellt kan ersätta vissa uppgifter och jobb, erbjuder den också möjligheter till förstärkning och nya arbetstillfällen. För att lyckas med denna övergång krävs en kombination av noggrann planering, investeringar i utbildning och genomtänkt övervägande av de etiska och sociala konsekvenserna av AI på arbetsplatsen.

  Eftersom AI-verktyg förlitar sig på data från tidigare svar och olika källor, ger de omfattande svar som illustrerar båda sidor av AI-debatten: den potentiella ersättningen av mänskliga roller och förbättringen av arbete och liv genom att människor och AI samarbetar. Dessutom belyser de framväxten av nya arbetstillfällen inom IT-sektorn jämfört med tidigare. Låt oss jämföra denna syn med expertutlåtanden.

  Vad experterna säger

  En rapport från Goldman Sachs, en multinationell finansiell tjänste- och investeringsbank baserad i USA, uppskattar att AI kan ersätta cirka 300 miljoner jobb globalt fram till 2030 men kan även ge nya jobb och ökad produktivitet. Detta är ett liknande uttalande jämfört med vad AI själv förutspår. 

  Dessutom är experter från Pew Research Centre oroade över individers och samhällets allmänna välmående. De förväntar sig emellertid stora vinster inom utbildning, vetenskap och hälso- och sjukvård.

  I maj 2023 rapporterade Reuters att toppchefer inom AI, inklusive Sam Altman från OpenAI, tillsammans med experter, professorer och chefer från företag som Microsoft och Google, undertecknade ett brev som betonade “risken för AI-inducerad utrotning”. De uppmanade lagstiftarna att behandla denna risk i nivå med kärnvapenkrig och pandemier. Brevet som undertecknades av över 350 personer, publicerades av Center for AI Safety (CAIS), en forskningsinriktad ideell organisation i San Francisco, och betonade behovet av global prioritering för att minska AI-relaterade risker för utrotning.

  Vad samhället tycker

  Enligt Ipsos-undersökningen för World Economic Forum från 2022 förväntar sig 60 % av vuxna i hela världen att AI-drivna varor och tjänster kommer att förändra deras dagliga liv avsevärt under de kommande tre till fem åren. Även om 60 % av dessa personer svarade att produkter och tjänster som använder artificiell intelligens gör deras liv enklare, svarade 39 % att AI-produkter och tjänster gör dem nervösa. 

  På nationell nivå tror 72 % av de anställda beslutsfattarna att AI kommer att förändra deras liv under de närmaste åren, jämfört med 54 % av de arbetslösa. Kina och Saudiarabien är mest optimistiska om effekterna av AI (80 %), medan bara hälften har samma utsikter i USA, Kanada, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. 

  Enligt Ipsos-data förutspås AI ha en inverkan på många sektorer, inklusive sysselsättning för personer mellan 35 och 49 år, säkerhet för pensionärer, utbildning för personer under 35 år och högutbildade, samt shopping, resor och underhållning för de rika. Medan kineserna koncentrerar sig på shopping, transport, underhållning och hemmet, förväntar sig latinamerikaner förändringar inom sysselsättning, säkerhet och utbildning. Frankrike och Japan har låga förhoppningar på AI inom utbildning.

  Är AI ett verkligt hot?

  Nedan finns en nyckelordsanalys som fokuserar på AI inom olika regioner, inklusive Storbritannien, USA och europeiska städer. Titta på några av de mest sökta termerna som människor letar efter på Google:

  • Kan AI ta över världen
  • Kan AI läsa dina tankar
  • Kan AI blir självmedveten
  • Varför AI kommer att rädda världen
  • Kommer AI att ta mitt jobb
  • Kan AI ersätta mänsklig intelligens
  • Kommer AI att ta över mänskligheten

  Vissa människor är oroade över denna nya teknik, men när vi tittar tillbaka i historien ser vi att de flesta innovationer väckte en viss oro. I början av 1900-talet, när de första bilarna introducerades, oroade sig människor för sin säkerhet och påverkan på samhället på grund av olyckor och fortkörning. Några år senare väckte radion oro över potentiell masspropaganda. Det kan verka absurt för vissa idag eftersom vi lever i en mycket mer avancerad värld, men på 70-talet var folk rädda för stråleffekterna av mikrovågsugnar när de först introducerades på marknaden. Även Internet väckte olika bekymmer och debatter om dess inverkan och dess implementering förändrade nästan alla aspekter av det moderna livet.

  Sammanfattning

  Det kommer alltid att finnas en viss oro i samband med förändring. Genom att titta tillbaka i historien kan vi se att utan nya framsteg skulle vi inte kunna utvecklas. Artificiell intelligens är bara en annan innovation i vår nutid (och framtiden) som kommer att orsaka en viss oro, men det kommer även att gynna många viktiga sektorer.

  Därför kan övergången till en verklighet där vi alla samarbetar med någon form av digital dator som imiterar naturlig mänsklig kommunikation inte undvikas, men allteftersom världen fortskrider kan den öppna upp möjligheter som vi aldrig tidigare kunnat föreställa oss.

  Total
  0
  Shares
  Tidigare inlägg

  Överväganden för jordplan vid optimering av antennens prestanda i kompakta IoT-enheter

  Nästa inlägg

  Skydda kritiska system med kontaktdon för tuffa miljöer

  Relaterade inlägg