En guide til kalibrering

Avatar photo

Ønsker du å kalibrere et elektronisk produkt eller har du lyst å lære mer om kalibrering av elektronikk? I denne omfattende guiden har vi samlet alt du trenger å vite.

Forstå kalibrering

Hva er kalibrering?

Vi er avhengige av nøyaktighet og presisjon i alle aspekter av teknologien, fra de livsviktige verktøyene som brukes i livreddende medisinske operasjoner til de sofistikerte sensorene som styrer moderne kjøretøy. Denne nøyaktigheten er knyttet til en prosess som
kalles kalibrering, som påvirker nesten alle aspekter av vårt moderne liv, men som knapt er kjent utenfor spesialiserte fagområder. Kalibrering er grunnlaget for tillit til målinger og data
som gir grunnlag for valg, garanterer sikkerhet og opprettholder bransjestandarder. Det er mye mer enn bare en periodisk kontroll.

Kalibrering er en presisjonsdrevet prosess der måleverdiene fra et utstyr eller et instrument
sammenlignes med en referansestandard med kjent nøyaktighet. Denne sammenligningen bidrar til å sikre at instrumentets resultater stemmer godt overens med standarden, og synliggjør også eventuelle måleforskjeller. Kalibrering utfyller i hovedsak gapet mellom verifisert og antatt nøyaktighet, og legger grunnlaget for pålitelighet på mange områder.

Typer kalibrering

Det finnes mange ulike former for kalibrering, og hver av dem er skreddersydd til de unike kravene som stilles til ulike måleområder. For eksempel fokuserer elektrisk kalibrering på måling av spenning, strøm, motstand og frekvens, og sikrer at elektroniske enheter fungerer i henhold til de tiltenkte spesifikasjonene som er fastsatt av uavhengige organisasjoner. Det finnes også mekanisk kalibrering, som legger vekt på fysiske dimensjoner og krefter, og som spiller en avgjørende rolle i produksjon og ingeniørarbeid. Et annet eksempel er termisk kalibrering, som garanterer nøyaktige temperaturmålinger og er viktig i næringsmiddel- og flysektoren.

Hvordan fungerer kalibrasjonsprosessen?

Using a multimeter for calibration

Trinn 1: Forberedelse

 • Identifiser instrumentet som skal kalibreres og samle inn nødvendige kalibreringsmetoder og bruksanvisninger.
 • Velg en referansestandard som er mer presis enn kalibreringsverktøyet. Ideelt sett bør standardens nøyaktighet være tre til fire ganger større enn nøyaktigheten til enheten som testes (DUT), med en kjent og sporbar verdi.
 • Stabiliser omgivelsene og sørg for at temperatur, luftfuktighet, og andre elementer som kan påvirke målingen, er under kontroll i kalibreringsmiljøet. Standarden og verktøyet må venne seg til de nye omgivelsene.

Trinn 2: Tilkobling og oppsett

 • Følg de nøyaktige oppsettinstruksjonene som følger med kalibreringen, og fest testobjektet sikkert til kalibreringsstandarden.
 • Utfør en innledende kontroll av instrumentets ytelse for å finne verdier som ligger utenfor spesifikasjonene.

Trinn 3: Måling og sammenligning

 • Bruk kalibreringsstandarden til å foreta flere avlesninger på ulike punkter innenfor instrumentets arbeidsområde.
 • Sammenlign disse målingene med kalibreringsstandardens kjente verdier. Denne sammenligningen viser instrumentets nøyaktighet og fremhever eventuelle uoverensstemmelser.

Trinn 4: Justeringer

 • Juster instrumentet i henhold til kalibreringsmetoden for å bringe målingene nærmere standarden hvis avvikene overskrider akseptable grenser.
 • Gjenta målingen for å kontrollere at enheten nå viser innenfor ønsket nøyaktighetsområde.

Trinn 5: Etterkalibrering og dokumentasjon

 • Dokumenter alle funn, inkludert instrumentets tilstand både før og etter kalibreringen, målingene som ble utført, endringene som ble gjort og kalibreringsstatusen ved avslutningen.
 • Oppgi et kalibreringssertifikat med all informasjon om kalibreringen, for eksempel dato, omstendigheter, standarder som er brukt og underskrifter fra de ansatte.
 • Instrumentet skal merkes med dato for siste kalibrering og frist for neste kalibrering. to be done, like fixes or modifications.
 • Gå gjennom kalibreringsdataene for å se om det er noe mer som må gjøres, for eksempel korrigeringer eller endringer.

Trinn 6: Kvalitetskontroll

 • Bekreft at alle referansestandarder som brukes er sporbare til nasjonale eller internasjonale standarder
 • Utfør en avsluttende kvalitetskontroll for å sikre at alle trinn er utført i henhold til kalibreringsprosedyren og at all dokumentasjon er fullstendig og nøyaktig.

Fordeler

Testing voltage with a multimeter

Nøyaktighet og pålitelighet

Hyppig kalibrering sikrer at instrumentene måler så nær den sanne verdien som mulig, noe som øker nøyaktigheten og påliteligheten til målingene. Dette er viktig for bruksområder som vitenskapelig forskning, ingeniørarbeid og medisinsk diagnostikk, der nøyaktighet er avgjørende. Nøyaktighet er avgjørende for beslutningstaking, produktkvalitet og sikkerhet. Ved å kalibrere utstyret rutinemessig kan organisasjoner stole på dataene sine, noe som fører til konsistente og pålitelige resultater.

Overholdelse

Mange bransjer opererer under strenge regelverk som krever kalibrering av måle- og
overvåkingsinstrumenter. Regelmessig kalibrering betyr at selskapene overholder disse forskriftene og unngår juridiske sanksjoner, bøter og omdømmeskade. I tillegg overholder den internasjonale kvalitetsstandarder som ISO 9001 og IEC 17025, som krever nøyaktige og sporbare målinger, samt sertifiseringskriterier

Sikkerhet

Kalibrering er viktig i sektorer der sikkerhet er avgjørende, for eksempel innen kjemisk produksjon, luftfart og helsevesen. Nøyaktige målinger bidrar til å skille mellom potensielt
farlige situasjoner og sikker drift. Kalibrering sikrer at sikkerhetskritisk utstyr fungerer
som det skal, og beskytter ansatte, kunder og miljøet mot risikoen forbundet med unøyaktige målinger.

Spare kostnader

Regelmessig kalibrering kan maksimere prosesseffektiviteten og minimere sløsing, noe som
kan gi betydelige kostnadsbesparelser. Nøyaktige instrumenter reduserer muligheten for feil
som kan føre til kostbart etterarbeid eller kassering av produkter. Ved å sikre at utstyret fungerer innenfor de spesifiserte grensene, forlenges levetiden og behovet for utskifting
utsettes. I tillegg bidrar kalibreringen til at man unngår utgifter knyttet til manglende overholdelse, inkludert bøter og tapte inntekter.

Kvalitetskontroll og sikring

Kalibrering garanterer at varene oppfyller de nødvendige spesifikasjonene og standardene, slik at kvaliteten og kundetilfredsheten opprettholdes. Regelmessig kalibrering reduserer sjansen for tilbakekalling, omarbeiding eller kassering av produkter ved å identifisere unøyaktigheter i målingene før de forårsaker kvalitetsproblemer. Det er nødvendig for å opprettholde bransjestandarder og beholde et konkurransefortrinn på markedet

Hva bør man ta hensyn til?

Til tross for de åpenbare fordelene ved å kalibrere instrumentene dine regelmessig, er det noen ting du bør tenke på:

 • Kalibrering kan være svært kostbart, særlig for mindre bedrifter.
 • Dette inkluderer behovet for svært nøyaktige referansestandarder, komplekse kalibreringsverktøy og kvalifisert personell. I tillegg tar selve prosedyren mye tid og ressurser, fra planlegging til dokumentasjon.
 • Det er vanskelig å holde tritt med den raske teknologiske utviklingen, og det krever stadige investeringer i nye verktøy og opplæring.
 • Kalibreringsprosessen blir mer komplisert for organisasjoner som opererer i mange land eller leverer varer og tjenester til et verdensomspennende marked, på grunn av behovet for å overholde en lang rekke internasjonale regler og lover. Anvendelsen og tolkningen av standarder som ISO/IEC 17025, som beskriver de overordnede kompetansekravene til test- og kalibreringslaboratorier, kan variere fra land til land.

Kalibrering – en ordliste:

A multimeter laying on a diagram

Her er noen nyttige begreper du kan støte på når du kalibrerer et produkt:

 1. Nøyaktighet: I hvilken grad en måling stemmer overens med den korrekte verdien. Den gjenspeiler hvor nær en målt verdi ligger den sanne verdien eller standarden.
 2. Presisjon: I hvilken grad gjentatte målinger under uendrede forhold viser samme resultat. Det gjenspeiler konsistensen i målingene.
 3. Toleranse: Det maksimale akseptable avviket mellom den målte verdien og den sanne verdien. Den definerer området innenfor hvilket en målin anses som nøyaktig.
 4. Sporbarhet: Egenskapen ved et måleresultat som gjør at resultatet kan relateres til en referanse gjennom en dokumentert, ubrutt kjede av kalibreringer som hver for seg bidrar til måleusikkerheten.
 5. Kalibreringsintervall: Den foreslåtte tiden mellom kalibreringene av et instrument, bestemt av faktorer som stabilitet, bruk og overholdelse av kvalitetsstandarder eller lover.
 6. Referansestandard/kalibreringsstandard: En standard med kjent nøyaktighet som brukes som referansepunkt for kalibrering av andre instrumenter.
 7. DUT (Device under test): Instrumentet eller enheten som testes. Noen ganger også referert til som UUT (Unit under test).
 8. As found/ as left: Begreper som brukes for å dokumentere instrumentets tilstand både før kalibreringsprosessen starter (“as found”) og etter at kalibreringen er fullført (“as left”).
 9. Avvik: Den gradvise forringelsen av et instruments målenøyaktighet over tid, ofte forårsaket av ytre påvirkninger eller vanlig slitasje.
 10. Validering: Prosessen med å sikre at et verktøy fungerer korrekt i en gitt situasjon og er egnet for den tiltenkte bruken.
 11. Nullpunktsjustering: Sikre at startpunktet for målinger er nøyaktig ved å stille inn et instrument slik at det viser null ved måling av en størrelse som er kjent for å være null.
 12. Verifisering: Prosessen med å kontrollere at et instrument oppfyller et sett med spesifikke krav, ofte forvekslet med, men forskjellig fra kalibrering

Kalibreringstjeneste hos Elfa Distrelec

Elfa Distrelec tilbyr en kalibreringstjeneste for nytt elektronisk test- og måleutstyr i samarbeid med Intertek. Denne tjenesten garanterer at instrumentene fungerer
som spesifisert i databladet. For å kalibrere et måleinstrument eller en
dataregistrator må de avleste resultatene sammenlignes med de tilsvarende verdiene til et
referanseverktøy som oppfyller referansestandardene. Bevis for målefeilen leveres med et
kalibreringssertifikat. Hvis variasjonen er for stor i forhold til produsentens
spesifikasjoner, må dataloggeren eller måleinstrumentet justeres. Omfanget av denne tjenesten inkluderer, men er ikke begrenset til:

Hvordan får du produktet ditt kalibrert med Elfa
Distrelec?

Besøk nettbutikken vår for å finne utstyr som kan kalibreres. Alle måleinstrumenter som kan kalibreres har en «+CAL»-merknad i den spesifikke produkttittelen. For å være sikker på at du mottar produktet kalibrert må du velge “+ CAL”-versjonen av produktet, som har et eget spesifikt varenummer. Prisen for tjenesten er inkludert i den endelige prisen som regnes ut i kassen. Du finner mer informasjon om alt du trenger å vite om kalibreringstjenesten fra Elfa Distrelec på nettsiden vår.

Relaterte artikler:

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Hvorfor er rødt lys viktig i hagebruk?

Neste innlegg
A lorry is driving through the fields, in the background there are wind turbines

Transportens rolle i jordbruket

Relaterte innlegg