Vikten av kalibrering: En komplett guide

Profilbild

Vill du kalibrera din elektroniska produkt eller vill du ha mer information om elektronisk kalibrering? Fortsätt läsa för att ta reda på allt du behöver veta i denna omfattande guide.

Förstå kalibrering

Vad är kalibrering?

Noggrannhet och precision är grundläggande för varje aspekt av teknologi, från viktiga verktyg som används i livräddande medicinska ingrepp till sofistikerade sensorer som styr moderna fordon. Detta beroende grundar sig i en process som kallas kalibrering, vilken påverkar nästan alla aspekter i vårt moderna liv men är sällan känt utanför specialiserade områden. Kalibrering ligger till grund för förtroendet för mätningar och data som stödjer beslutsfattande, säkerhet och efterlevnad av industristandarder. Det är mycket mer än bara en regelbunden kontroll.

Kalibrering är en process som drivs av precision, där mätvärden som genereras av utrustning eller instrument jämförs med en referensstandard med känd noggrannhet. Denna avgörande jämförelse hjälper till att säkerställa att instrumentets resultat nära matchar standarden och framhäver också eventuella skillnader i mätningen som kan finnas. Kalibrering kompletterar skillnaderna mellan “bekräftad noggrannhet” och “förmodad noggrannhet”, vilket möjliggör korrekta och pålitliga mätningar inom olika tillämpningsområden.

Typer av kalibrering

Det finns många former av kalibrering, som var och en är anpassad till de unika kraven i olika mätområden. Som ett exempel fokuserar elektrisk kalibrering på att mäta spänning, ström, resistans och frekvens för att säkerställa att elektroniska enheter fungerar inom de avsedda specifikationerna som fastställs av oberoende organisationer. Det finns även mekanisk kalibrering, som fokuserar på fysiska dimensioner och krafter och spelar en avgörande roll inom tillverkning och ingenjörsvetenskap. Ett annat exempel är termisk kalibrering, som garanterar noggrannheten i temperaturavläsningar vilket är avgörande inom livsmedelsindustrin samt inom flygindustrin. 

Vad är kalibreringsprocessen?

Använda en multimeter för kalibrering

Steg 1: Förberedelse

 • Identifiera instrumentet som ska kalibreras: Välj enheten som ska kalibreras och samla in nödvändiga kalibreringsmetoder och bruksanvisningar.
 • Välj lämplig standard: Välj en referensstandard som är mer exakt än kalibreringsverktyget. Det bästa är om standardens noggrannhet är tre till fyra gånger högre än den hos den testade enheten (DUT), med ett känt och spårbart värde.
 • Stabilisera miljön: Se till att temperaturen, luftfuktigheten och andra element som kan påverka mätningen är under kontroll i kalibreringsmiljön. Det är viktigt att standarden och verktyget vänjer sig vid den nya omgivningen.

Steg 2: Anslutning och installation

 • Anslut instrument och standard: När du följer de exakta installationsanvisningarna som tillhandahålls för kalibreringen fäster du enheten som testas (DUT) ordentligt på kalibreringsstandarden.
 • Utför en första kontroll: Innan du gör några kalibreringsändringar gör du en första prestandakontroll av instrumentet för att hitta eventuella värden som ligger utanför specifikationerna.

Steg 3: Mätning och jämförelse

 • Utför mätningar: Använd kalibreringsstandarden för att utföra flera avläsningar vid olika punkter inom instrumentets arbetsområde.
 • Jämför med standarden: Jämför dessa avläsningar med kalibreringsstandardens kända värden. Denna jämförelse visar instrumentets noggrannhet och framhäver eventuella inkonsekvenser.

Steg 4: Justering 

 • Justera instrumentet: Om skillnaderna överskrider acceptabla gränser justerar du instrumentet enligt dess kalibreringsmetod för att närma dess avläsningar till standarden. 
 • Upprepa mätningen: Gör en ny mätning efter att justeringarna är utförda för att se till att enheten nu avläser inom det erforderliga noggrannhetsintervallet.

Steg 5: Efterkalibrering och dokumentation

 • Registrera resultat: Dokumentera alla resultat, inklusive instrumentets tillstånd före och efter kalibreringen, erhållna mätningar, utförda modifieringar och kalibreringsstatus vid slutet.
 • Kalibreringscertifikat: Tillhandahåll ett kalibreringscertifikat med all information om kalibreringen, t.ex. datum, omständigheter, använda standarder och signaturer från personalen.
 • Enhetsmärkning: Placera en kalibreringsetikett på instrumentet med datum för den senaste kalibreringen och deadline för nästa.
 • Granska och implementera: Undersök kalibreringsdata för att se om ytterligare korrigeringar eller modifieringar behöver göras.

Steg 6: Kvalitetskontroll

 • Säkerställ spårbarhet: Bekräfta att alla referensstandarder som används är spårbara till nationella eller internationella standarder.
 • Slutlig kvalitetskontroll: Utför en slutlig kvalitetskontroll för att säkerställa att alla steg genomfördes enligt kalibreringsproceduren och att all dokumentation är komplett och korrekt.

Fördelarna med kalibrering

Testa spänning med en multimeter

Noggrannhet och tillförlitlighet

Regelbunden kalibrering säkerställer att instrumenten mäter så nära det verkliga värdet som möjligt, vilket ökar noggrannheten och tillförlitligheten hos mätningarna. Detta är viktigt för tillämpningar inom som vetenskaplig forskning, ingenjörsvetenskap och medicinsk diagnostik där noggrannhet är avgörande. Beslutsfattande, produktkvalitet och säkerhet påverkas alla av noggrannhet. Genom att regelbundet kalibrera utrustning kan organisationer lita på sina data, vilket leder till konsekventa och pålitliga resultat.

Efterlevnad

Inom många branscher finns strikta regelverk som kräver kalibrering av mät- och övervakningsinstrument. En regelbunden kalibrering innebär att företagen följer dessa regler och att de undviker juridiska påföljder, böter och skador avseende varumärkets rykte. Dessutom uppfylls internationella kvalitetsstandarder som ISO 9001 och IEC 17025, som kräver exakta och spårbara mätningar och certifieringskriterier. 

Säkerhet

Kalibrering är avgörande inom branscher där säkerhet är av yttersta vikt, t.ex. kemisk produktion, flyg och sjukvård. Noggranna mätningar är avgörande för att särskilja potentiellt farliga situationer från säker drift. Kalibrering säkerställer att säkerhetskritisk utrustning fungerar korrekt och skyddar anställda, kunder och miljön från riskerna med felaktiga mätningar.

Kostnadsbesparingar

Regelbunden kalibrering kan maximera processens effektivitet och minimera avfall, vilket kan leda till betydande kostnadsbesparingar. Exakta instrument minskar risken för fel som kan leda till kostsam omarbetning eller kassering av produkter. Genom att säkerställa att utrustningen fungerar inom sina specificerade gränser förlängs livslängden och behovet av byten fördröjs. Dessutom bidrar kalibrering till att undvika kostnader relaterade till bristande efterlevnad, inklusive böter och förlorade intäkter.

Kvalitetskontroll och -säkring

Kalibrering säkerställer att varorna uppfyller nödvändiga specifikationer och standarder samt bibehåller en utmärkt kvalitet och kundnöjdhet. Genom regelbunden kalibrering minskar risken för återkallelser, omarbetning eller avvisande av produkter genom att identifiera mätfel innan de orsakar kvalitetsproblem. Att upprätthålla industristandarder är nödvändigt för att behålla en konkurrensfördel på marknaden.

Överväganden vid kalibrering

Trots de uppenbara fördelarna med att regelbundet kalibrera dina instrument, finns det några saker att överväga: 

 • Kostnads- och resurskrävande: Kalibrering kan vara mycket dyrt, särskilt för mindre företag. Dyra krav inkluderar behovet av mycket exakta referensstandarder, avancerade kalibreringsverktyg och kvalificerad personal. Dessutom kräver själva proceduren mycket tid och resurser, från planering till dokumentation.
 • Hålla jämna steg med tekniska framsteg: Att hålla sig ajour med den snabba teknikutvecklingen är svårt och kräver att kontinuerliga investeringar görs i nya verktyg och utbildning.
 • Globala standarder och efterlevnad: För organisationer som verkar i olika länder eller erbjuder produkter och tjänster på en global skala, blir kalibreringsprocessen mer komplicerad. Detta beror på det omfattande behovet av att följa en mängd olika internationella standarder och lagkrav. Tillämpningen och tolkningen av ISO/IEC 17025-standarder, som definierar de allmänna kraven på kompetens hos test- och kalibreringslaboratorier, kan variera mellan olika länder.

Ordlista med kalibreringstermer

En multimeter som ligger på ett diagram

Här är några användbara termer som du kan stöta på när du kalibrerar en produkt 

 1. Noggrannhet: Den grad i vilken en mätning överensstämmer med rätt värde. Det återspeglar graden av närhet mellan ett uppmätt värde och det verkliga värdet eller standarden.
 2. Precision: Graden av överensstämmelse mellan upprepade mätningar under konstanta förhållanden, där samma resultat erhålls. Det återspeglar mätningarnas konsistens.
 3. Tolerans: Den maximala acceptabla avvikelsen mellan det uppmätta värdet och det sanna värdet. Den fastställer det område där en mätning betraktas som korrekt.
 4. Spårbarhet: Egenskapen hos ett mätresultat där resultatet kan kopplas till en referens genom en dokumenterad obruten kedja av kalibreringar, där varje steg bidrar till mätosäkerheten.
 5. Kalibreringsintervall: Den föreslagna tiden mellan kalibreringar av ett instrument bestäms av faktorer som dess stabilitet, användningsfrekvens och överensstämmelse med kvalitetsstandarder eller lagkrav.
 6. Referensstandard/eller kalibreringsstandard: En standard med känd noggrannhet som fungerar som referenspunkt för kalibrering av andra instrument.
 7. Enhet under test (DUT): Instrumentet eller enheten som testas. Kallas även ibland för enhet under test (UUT). 
 8. “As found”/”as left”: Termer som används för att dokumentera instrumentets skick både innan kalibreringsprocessen påbörjas (“as found”) och efter att kalibreringen är avslutad (“as left”).
 9. Drift: Den gradvisa försämringen av ett instruments mätnoggrannhet över tiden, vilket ofta beror på yttre påverkan eller regelbunden slitage.
 10. Validering: Processen för att säkerställa att ett verktyg fungerar korrekt i den givna situationen och att det är lämpligt för dess avsedda användning.
 11. Nolljustering: Processen att säkerställa att startpunkten för mätningar är korrekt genom att ställa in ett instrument på noll när man mäter en kvantitet som är känd för att vara noll.
 12. Verifiering: Processen att kontrollera att ett instrument uppfyller en uppsättning specifika krav. Detta förväxlas ofta med kalibrering, men är inte samma sak.

Kalibreringstjänsten från Elfa Distrelec

Elfa Distrelec tillhandahåller en kalibreringstjänst för ny elektroniska enheter för test och mätning i samarbete med Intertek. Denna kalibreringstjänst garanterar att dina instrument fungerar som specificerat i databladet. För att kalibrera ett mätinstrument eller en dataregistrator måste avläsningsresultaten jämföras med motsvarande värden för ett referensverktyg som uppfyller referensstandarder. Bevis på mätfelet tillhandahålls av ett kalibreringscertifikat. Om variationen som upptäcks är för stor jämfört med tillverkarens specifikationer, måste din dataloggare eller mätenhet justeras. Omfattningen av denna tjänst inkluderar men är inte begränsad till: 


Så här kalibrerar du din produkt med Elfa Distrelec 

Besök Elfa Distrelec-webbutik där du hittar instrument som kan kalibreras. Alla mätenheter som kan kalibreras kommer att ha en “+ CAL”-notering i den specifika produkttiteln. För att säkerställa att du får produkten kalibrerad måste du välja “+ CAL”-versionen av produkten, som kommer att ha sitt eget specifika artikelnummer. Priset för tjänsten ingår i slutpriset. För mer information om allt du behöver veta om kalibreringstjänsten från Distrelec, besök vår dedikerade sida

Relaterade artiklar

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Topp 10 sjukvårdstekniktrender 

Nästa inlägg

Hur länge kan ett elfordonsbatteri hålla?

Relaterade inlägg