Przewodnik po kalibracji

Avatar photo

Chcesz wykonać kalibrację swojego produktu elektronicznego lub dowiedzieć się więcej o samym procesie? Ten kompleksowy przewodnik zawiera wszystkie niezbędne informacje.

Podstawy kalibracji

Czym jest kalibracja?

Każda dziedzina technologii polega na dokładności i precyzji, począwszy od instrumentów
wykorzystywanych w ratujących życie operacjach medycznych, a skończywszy na zaawansowanych czujnikach stosowanych do nawigacji w nowoczesnych pojazdach. Podstawą zapewnienia tej precyzji jest proces zwany kalibracją. Dotyczy on niemal każdego aspektu współczesnego życia, choć rzadko mówi się o nim poza wyspecjalizowanymi dyscyplinami.

Kalibracja zapewnia wiarygodność pomiarów i danych, na podstawie których podejmowane są istotne decyzje w zakresie bezpieczeństwa i przestrzegania standardów branżowych. Kalibracja to znacznie więcej niż tylko okresowe kontrole. To niezwykle precyzyjny proces, w którym wartości pomiarowe generowane przez urządzenie lub przyrząd są porównywane z wzorcem odniesienia o znanej dokładności. Celem tego porównania jest zapewnienie, że wyniki dostarczane przez przyrząd są zgodne ze standardem, jak również wykazanie wszelkich różnic w pomiarach. Można powiedzieć, że kalibracja wypełnia luki między
„dokładnością zweryfikowaną” a „dokładnością zakładaną”, stwarzając warunki do dokładnych, niezawodnych pomiarów w szerokim zakresie zastosowań.

Rodzaje kalibracji

Kalibrację można przeprowadzić na wiele sposobów, a każdy z nich jest dostosowany do unikalnych wymagań różnych dziedzin pomiarowych. Jednym z nich jest kalibracja elektryczna, która polega na pomiarze napięcia, natężenia, rezystancji i częstotliwości, zapewniając, że urządzenia elektroniczne działają zgodnie ze specyfikacjami określonymi przez niezależne organizacje. Kolejnym rodzajem kalibracji jest kalibracja mechaniczna, która polega na ustaleniu fizycznych wymiarów i sił, odgrywających kluczową rolę w produkcji i inżynierii. Ponadto stosowana jest kalibracja termiczna, stanowiąca niezbędny element przemysłu spożywczego i lotniczego, która zapewnia dokładność odczytów temperatury.

Na czym polega proces kalibracji?

Wykorzystanie multimetru do kalibracj

Krok 1: przygotowanie

 • Wybór przyrządu do kalibracji: Wybierz urządzenie, które chcesz skalibrować i określ niezbędne metody kalibracji, a następnie przygotuj instrukcje obsługi.
 • Wybór odpowiedniego wzorca: Wybierz wzorzec odniesienia, który jest bardziej precyzyjny niż narzędzie kalibracyjne. Dokładność wzorca powinna być trzy do czterech razy większa niż dokładność testowanego urządzenia (DUT), a jego wartość powinna być znana i identyfikowalna.
 • Stabilizacja środowiska: Zadbaj o odpowiednie warunki temperatury, wilgotności i innych elementów, które mogą mieć wpływ na pomiar w środowisku kalibracji. Wzorzec i narzędzie muszą dostosować się do nowego otoczenia.

Krok 2: podłączenie i ustawienie sprzętu

 • Podłączenie urządzenia i wzorca: Postępując zgodnie z instrukcjami konfiguracyjnymi kalibracji, bezpiecznie podłącz DUT do wzorca kalibracyjnego.
 • Wstępna kontrola: Zanim dokonasz modyfikacji ustawień kalibracyjnych, przeprowadź wstępną kontrolę działania przyrządu, aby znaleźć wszelkie wartości, które wykraczają poza specyfikację.

Krok 3: pomiary i porównania

 • Wykonanie pomiarów: Korzystając z wzorca kalibracyjnego, wykonaj wiele odczytów w różnych punktach zakresu roboczego urządzenia.
 • Porównanie ze wzorcem: Porównaj uzyskane odczyty ze znanymi wartościami wzorca kalibracyjnego. Dzięki temu porównaniu można sprawdzić dokładność przyrządu i wykryć wszelkie rozbieżności.

Krok 4: regulacja 

 • Regulacja urządzenia: Jeśli rozbieżności przekraczają dopuszczalne limity, należy wyregulować urządzenie zgodnie z metodą kalibracji, aby zbliżyć odczyty do normy.
 • Ponowny pomiar: Po wprowadzeniu modyfikacji należy powtórzyć pomiar, aby upewnić się, że odczyty urządzenia mieszczą się w wymaganym zakresiedokładności.

Krok 5: dokumentacja

 • Rejestracja wyników: Należy udokumentować wszystkie uzyskane wyniki, w tym stan przyrządu zarówno przed, jak i po kalibracji, uzyskane pomiary, wprowadzone modyfikacje oraz status kalibracji po jej zakończeniu.
 • Certyfikat kalibracji: Przygotuj certyfikat kalibracji zawierający wszystkie informacje dotyczące kalibracji, takie jak data, okoliczności, zastosowane wzorce i podpisy pracowników.
 • Oznaczenie urządzenia: Na urządzeniu umieść etykietę kalibracyjną zawierającą datę wykonanej kalibracji i termin następnej.
 • Weryfikacja: Sprawdź dane kalibracyjne, aby ustalić, czy konieczne jest wprowadzenie modyfikacji lub poprawek.

Krok 6: kontrola jakości

 • Zapewnienie identyfikowalności: Upewnij się, że wszystkie stosowane wzorce referencyjne są zgodne z normami krajowymi lub międzynarodowymi.
 • Końcowa kontrola jakości: Przeprowadź końcową kontrolę jakości, aby upewnić się, że wszystkie czynności zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą kalibracji, a dokumentacja jest kompletna i dokładna.

Zalety kalibracji

Pomiar napięcia przy pomocy multimetru

Dokładność i niezawodność

Częste przeprowadzanie kalibracji zapewnia, że przyrządy pomiarowe wskazują wartości jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych, zwiększając dokładność i wiarygodność pomiarów. Jest to niezwykle ważne w zastosowaniach takich jak badania naukowe, inżynieria i diagnostyka medyczna, gdzie dokładność ma kluczowe znaczenie. Od dokładności tych pomiarów zależy podejmowanie decyzji, jakość produktu i bezpieczeństwo. Rutynowa kalibracja sprzętu pozwala zapewnić wiarygodność danych, prowadząc do spójnych i niezawodnych wyników.

Zgodność

W wielu branżach obowiązują ścisłe wymogi prawne, które nakazują wzorcowanie przyrządów pomiarowych i monitorujących. Regularna kalibracja pozwala uniknąć sankcji prawnych, grzywien i utraty reputacji marki. Co więcej, kalibracja zapewnia zgodność z
międzynarodowymi normami jakości, takimi jak ISO 9001 i IEC 17025, które wymagają precyzyjnych i identyfikowalnych pomiarów, a także z kryteriami certyfikacji.

Bezpieczeństwo

Kalibracja przyrządów jest konieczna w sektorach, w których bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie, takich jak produkcja chemiczna, lotnictwo i opieka zdrowotna. Dzięki precyzyjnym pomiarom można odróżnić potencjalnie niebezpieczne warunki od tych, w których praca jest bezpieczna. Kalibracja pozwala zapewnić prawidłowe działanie
urządzeń o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, chroniąc pracowników, klientów i środowisko przed ryzykiem związanym z niedokładnymi pomiarami.

Oszczędność kosztów

Regularna kalibracja pozwala na maksymalizację wydajności procesu i minimalizację odpadów, co przekłada się na znaczne oszczędności. Dokładnie działające przyrządy zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia błędów, które mogą prowadzić do kosztownych przeróbek lub odrzucenia produktu. Utrzymanie sprawności urządzeń w określonych granicach wydłuża ich żywotność i opóźnia konieczność ich wymiany. Kalibracja pomaga również uniknąć wydatków związanych z nieprzestrzeganiem przepisów, w tym kar i strat w przychodach.

Kontrola i zapewnienie jakości

Dzięki kalibracji produkty spełniają niezbędne specyfikacje i normy, zapewniając doskonałą jakość i zadowolenie klientów. Reguralne przeprowadzanie kalibracji zmniejsza ryzyko
wycofania produktu z rynku, konieczności jego przeróbki lub odrzucenia poprzez identyfikację niedokładności pomiarowych, zanim spowodują one problemy z jakością. To niezbędny warunek utrzymania standardów branżowych i zachowania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Uwagi dotyczące kalibracj

Choć regularna kalibracja przyrządów ma wiele zalet, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii:

 • Koszty i zasoby: Kalibracja bywa kosztownym procesem, zwłaszcza dla małych firm. Wynika to z konieczności stosowania bardzo skomplikowanych wzorców referencyjnych, zaawansowanych narzędzi kalibracyjnych i zatrudnienia wykwalifikowanego personelu. Sama procedura jest ponadto czasochłonna i wymaga wielu zasobów.
 • Nadążanie za postępem technologii: Bycie na bieżąco z rozwojem technologicznym może stanowić wyzwanie i wymaga częstych inwestycji w nowe narzędzia i szkolenia.
 • Zgodność ze światowymi standardami: Proces kalibracji staje się bardziej skomplikowany dla organizacji, które prowadzą działalność w wielu krajach lub dostarczają towary i usługi na rynek światowy. Wynika to z konieczności przestrzegania wielu międzynarodowych norm i przepisów. Zastosowanie i interpretacja norm takich jak ISO/IEC 17025, które określają ogólne wymagania dotyczące uprawnień laboratoriów badawczych i kalibracyjnych, może różnić się w zależności od kraju.

Glosariusz terminów dotyczących kalibracji

Multimetr ułożony na schemacie

Oto kilka terminów, których znajomość może przydać się podczas kalibracji przyrządów:

 1. Dokładność: Stopień zgodności pomiaru z prawidłową wartością. Określa stosunek zmierzonej wartości do wartości rzeczywistej lub wzorca.
 2. Precyzja: Stopień zgodności pomiędzy wynikami pomiarów wykonanych w tych samych warunkach pomiarowych. Określa zakres, w którym pomiar jest uważany za dokładny.
 3. Tolerancja: Maksymalna dopuszczalna różnica między wartością zmierzoną a wartością rzeczywistą.
 4. Identyfikowalność: Cecha wyniku pomiaru, dzięki której wynik może być powiązany z odniesieniem poprzez udokumentowany łańcuch kalibracji, z których każda przyczynia się do niepewności pomiaru.
 5. Interwał kalibracji: Sugerowany czas między kalibracjami przyrządu, określony przez czynniki takie jak stabilność, użytkowanie i zgodność z normami jakości lub przepisami.
 6. Wzorzec odniesienia/wzorzec kalibracyjny: Wzorzec o znanej dokładności, wykorzystywany jako punkt odniesienia do kalibracji innych przyrządów.
 7. Testowane urządzenie (DUT): Przyrząd lub urządzenie poddawane pomiarom. Czasami określane również jako testowana jednostka (UUT).
 8. Dane przed/po kalibracji: Terminy używane do dokumentowania stanu zarówno przed rozpoczęciem procesu kalibracji, jak i po jej zakończeniu.
 9. Dryft: Stopniowe pogarszanie się dokładności pomiarowej przyrządu w miarę upływu czasu, często spowodowane wpływami zewnętrznymi lub normalnym zużyciem.
 10. Walidacja: Proces polegający na upewnieniu się, że narzędzie działa prawidłowo w danej sytuacji i jest odpowiednie do zamierzonego zastosowania.
 11. Kalibracja zera: Zapewnienie dokładności punktu początkowego pomiarów poprzez ustawienie przyrządu do odczytu zera podczas pomiaru wartości, o której wiadomo, że wynosi zero.
 12. Weryfikacja: Proces sprawdzania, czy przyrząd spełnia zestaw określonych wymagań, często mylony z kalibracją, ale różniący się od niej.

Usługa kalibracji w Elfie Distrelec

We współpracy z Intertek Elfa Distrelec oferuje usługę kalibracji nowych urządzeń testowych i pomiarowych. Kalibracja gwarantuje, że przyrządy działają zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w ich kartach katalogowych. Aby skalibrować przyrząd pomiarowy lub rejestrator
danych, wyniki odczytu muszą być porównane z równoważnymi wartościami narzędzia referencyjnego, które spełnia normy odniesienia. Certyfikat kalibracji stanowi dowód błędu pomiarowego. Jeśli stwierdzone różnice są nadmierne w porównaniu ze specyfikacjami producenta, rejestrator danych lub urządzenie pomiarowe będzie wymagało regulacji. Usługą kalibracji objęte są m.in. następujące przyrządy:


Jak skalibrować produkt w Elfie Distrelec?

Odwiedź sklep internetowy Elfy Distrelec i wybierz przyrząd, który można skalibrować. Wszystkie przyrządy pomiarowe podlegające kalibracji mają oznaczenie „+ CAL” w nazwie produktu. Aby upewnić się, że otrzymasz skalibrowany produkt, wybierz wersję “+ CAL” produktu. Cena usługi kalibracji jest wliczona w cenę końcową. Więcej informacji na temat usługi znajdziesz na stronie Elfy Distrelec.

Polecane artykuły:

Total
0
Shares
Poprzedni post

Wykorzystanie technologii LoRa w systemach parkingowych IoT

Następny post
A lorry is driving through the fields, in the background there are wind turbines

Rola transportu w rolnictwie

Powiązane posty