Wyścig po łączność

Avatar photo

Ze względu na wciąż rozwijającą się technologię cyfrową zapotrzebowanie na mobilną łączność i stały dostęp do sieci wciąż rośnie. W krajach o wyższym wskaźniku dostępu do Internetu zazwyczaj odnotowuje się wyższe wyniki gospodarcze, łączność sprzyja zwiększeniu produktywności firm i pracowników, zwiększeniu dostępu do rynków i produktów w skali globalnej, a także dostępowi ludzi do doskonalenia umiejętności, a co za tym idzie – poprawie stanu wiedzy i produktywności. Oznacza to, że kraje zmuszone są do rozwijania swojej infrastruktury łączności oraz do zmniejszania dystansu dzielącego je od innych krajów przodujących w tej kwestii.

W związku z tym firma Elfa Distrelec zestawiła wzrost poziomu łączności w poszczególnych krajach w latach 2014-2021 ze zmianami PKB na mieszkańca w tym okresie, aby przekonać się, gdzie wzrost łączności miał największy wpływ na gospodarkę, a gdzie konieczny jest dalszy rozwój.  Badanie obejmuje cztery czynniki: infrastrukturę, przystępność cenową, gotowość konsumentów oraz treści i usługi. Oceniono je na podstawie różnych wskaźników, takich jak zasięg 4G i 5G, prędkość pobierania danych z sieci komórkowej, prędkość wysyłania danych, liczba serwerów przypadająca na populację, dostęp do elektryczności, posiadanie telefonu komórkowego, liczba aplikacji opracowanych na osobę oraz liczba aplikacji w języku urzędowym kraju.

Które kraje zajęły najwyższe miejsce pod względem rozwoju łączności w latach 2014-2021?

Pierwsze miejsce pod względem największego wzrostu poziomu łączności zajmują Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kraj ten odnotował 20,2-punktowy wzrost (z 64,6 do 84,4). Przełom ten przypisać można w pewnym stopniu Strategii Czwartej Rewolucji Przemysłowej z 2017 roku, w ramach której kraj dążył do zmniejszenia zależności od ropy naftowej i przekształcenia gospodarki w taką, która opiera się na wiedzy, technologii i wykwalifikowanej sile roboczej. To pociągnęło za sobą wzmocnienie pozycji kraju jako globalnego centrum technologii czwartej rewolucji przemysłowej i innowacji. Pomimo gwałtownego wzrostu, w 2021 r., Zjednoczone Emiraty Arabskie zajęły 11 miejsce pod względem ogólnej łączności w naszym badaniu w porównaniu z innymi krajami, przy jednoczesnym spadku PKB na mieszkańca o 2550,41 $.

Na drugim miejscu plasują się Czechy. Kraj ten odnotował znaczny wzrost łączności, z 65,7 punktów w 2014 r. do 84,5 w 2021 r., łącznie o 18,8 punktów, co skutkuje zajęciem dwunastego miejsca w rankingu na rok 2021. Niemniej jednak PKB na mieszkańca wzrosło w tym okresie o 6930,33 $, z 19890,92 $ do 26821,25 $. Jak wynika z niniejszego badania, nawet kraje, które w 2021 r. zajęły niższe miejsca na liście pod względem ogólnej łączności, nadal odnotowywały wzrost PKB na mieszkańca. W niektórych przypadkach wzrost ten pokrywał się również z gwałtownym wzrostem łączności w danym kraju. Kraj zajął czołowe miejsce pod względem wszystkich czterech czynników, plasując się najwyżej w kategorii infrastruktury (91,1), a najniżej w kategorii przystępności cenowej (78,7). Oznacza to, że choć kraj zwiększa swoje możliwości pod względem łączności, nie jest to jeszcze rozwiązanie dostępne cenowo dla wszystkich obywateli.

Na trzecim miejscu pod względem wzrostu łączności znalazła się Irlandia, która w latach 2014-2021 awansowała o 18,2 punktu, z 70,4 do 88,6.  Co ciekawe, zbiegło się to z ogólnym wzrostem PKB na mieszkańca o 44529 $, zdecydowanie przewyższając każdy z krajów w naszym badaniu pod względem wzrostu PKB. Irlandzkie firmy intensywnie inwestują w infrastrukturę i usługi 5G, co z kolei przyczyniło się do zwiększenia wykorzystania technologii poprawiających funkcjonowanie różnych aspektów społeczeństwa, takich jak zdalne dostarczanie usług medycznych. Firmy te pracują również nad systemem O-RAN, który wykorzystuje jednostki radiowe 5G w celu zapewnienia bezprzewodowej łączności szerokopasmowej na obszarach wiejskich i umożliwia inteligentnym miastom sterowanie natężeniem ruchu. Rozwiązanie to ma nie tylko ogromny wpływ na codzienne życie i łączność dla obywateli, ale także w przypadku branż o kluczowym znaczeniu, takich jak rolnictwo, gdzie połączenie technologii 5G i IoT umożliwiło rolnikom przyspieszone gromadzenie danych dotyczących wilgotności gleby i stanu upraw w celu optymalizacji nawadniania i nawożenia.

Niemcy znalazły się na czwartej pozycji z imponującym wzrostem o 17,1 punktu w badanym okresie. Wzrost z 71,9 punktów w 2014 roku do 89 w 2021 roku przyczynił się do zajęcia przez ten kraj piątego miejsca w ogólnym wyniku łączności w 2021 roku. Jako jeden z czołowych krajów europejskich, pod względem przyjęcia rozwiązań IoT i zapewnienia łączności, Niemcy odnotowały w rezultacie bezpośredni wzrost w sektorach produkcji, domu, zdrowia i finansów, a także w handlu detalicznym i rolnictwie. Niedobór wykwalifikowanych pracowników napędza popyt na outsourcing, co przyczyniło się do wzrostu PKB na mieszkańca o 3179 $. Na poziom PKB na mieszkańca może wpływać wiele czynników, przy czym ogromny wpływ mają niespodziewane wydarzenia, takie jak klęski żywiołowe i wojny (nawet jeśli mają miejsce poza granicami kraju). Dowodzi to, że kraje nie mogą polegać wyłącznie na ulepszonych innowacjach technologicznych, aby zniwelować różnice.

Na piątej pozycji znalazły się Węgry. W kraju odnotowano wzrost o 14,5 punktu, jednak nadal pozostaje wiele do zrobienia, biorąc pod uwagę, że kraj ten zajął 15 miejsce w naszym badaniu pod względem ogólnej łączności w 2021 roku. Mimo to Węgry odnotowały wzrost PKB na mieszkańca o 4433,86 $. Z indeksu, który przeanalizowaliśmy, wynika, że kraj zajął najwyższe miejsce w kategorii infrastruktury (85,5), a najniższe w przystępności cenowej (78,1). Potwierdzają to późniejsze dane – w 2022 roku, 1,6 mln osób nie korzystało z Internetu, jednak nadal inwestowano w usługi świadczone dotychczasowym klientom – mediana prędkości mobilnego połączenia internetowego wzrosła o 15,8% w ciągu dwunastu miesięcy do początku 2022 r.

Które kraje wypadły najlepiej pod względem ogólnej łączności w 2021 roku?

Singapur zajął pierwsze miejsce pod względem ogólnej łączności w badanych przez nas krajach, z wynikiem 91,4 punktu i wzrostem PKB na mieszkańca o 15231,47 $. Kraj ten jako pierwszy na świecie jest w pełni objęty samodzielną siecią 5G, oferując wysokowydajne usługi użytkownikom indywidualnym, a także w wielu sektorach i przedsiębiorstwach. Rząd przeznaczył 18,1 mld dolarów amerykańskich na finansowanie badań i rozwoju do 2025 roku z myślą o napędzaniu technologii transformacyjnych wspierających wysiłki na rzecz maksymalizacji zalet cyfryzacji. Dzięki probiznesowemu nastawieniu i niskim stawkom podatkowym kraj ten cieszy się silną gospodarką, która regularnie plasuje się w światowej czołówce pod względem PKB na mieszkańca. Inwestycje w łączność pozwalają wzmocnić pozycję istniejących przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.

Na drugim miejscu plasuje się Finlandia z ogólnym wynikiem 90,2 punktów w 2021 roku. Wprawdzie w latach 2014-2021 kraj odnotował tylko 10,6-punktowy wzrost, ale za to PKB na mieszkańca wzrosło o 3327,51 $. Kraj ten jako pierwszy wprowadził prawo dostępu do Internetu w lipcu 2010 roku, co sprawiło, że w ostatnich latach nie doświadczył tak gwałtownego wzrostu. Głównym sektorem gospodarki tego kraju jest produkcja, a sektor produkcji zaawansowanych technologii zajmuje drugie miejsce na świecie, po Irlandii w 2014 r.

Norwegia uplasowała się na trzeciej pozycji z ogólnym wynikiem łączności na poziomie 89,9. Chociaż między 2014 a 2021 rokiem odnotowano wzrost o 11,6 punktu, PKB na mieszkańca faktycznie spadł o 7864,90 $. Kraj ten jest często określany jako jeden z najbardziej szeroko zdigitalizowanych w regionie europejskim, z wyraźnymi postępami w obszarach infrastruktury cyfrowej, cyfrowych usług publicznych i umiejętności cyfrowych. Norwegia uznaje 5G za czynnik umożliwiający dalsze rozwijanie technologii IoT i AI. Według danych Heritage w omawianych latach kraj odnotował osłabienie gospodarcze, które można przypisać częściowo pandemii Covid-19. Gospodarka zaczęła się jednak odradzać w 2021 roku.

Nie wszystkie kraje, w których nastąpił wzrost łączności, odnotowały porównywalny wzrost PKB na mieszkańca i odwrotnie. Porównując sytuacje w Wielkiej Brytanii i Litwie, można zauważyć, że oba kraje odnotowały bardzo podobny wzrost w latach 2014-2021, przy czym Wielka Brytania odnotowała wzrost o 13,4 punktu, a Litwa o 13,5. Wielka Brytania osiągnęła znacznie wyższy ogólny poziom łączności w 2021 r. (89), plasując się na piątym miejscu wraz z Niemcami, natomiast Litwa znalazła się na końcu listy (81,3). Wartość PKB na mieszkańca w Litwie wzrosła o 7172,32 $ natomiast w Wielkiej Brytanii spadła o 937,31 $.

Niektóre źródła podają, że powodem rozbieżności we wzroście łączności w Wielkiej Brytanii jest krajowe odprzemysłowienie, gdzie w pewnych rolach w coraz mniejszym stopniu wykorzystuje się automatyzację, podczas gdy łączność wzrosła, oraz niewystarczający poziom dofinansowania w wyniku trudnej sytuacji ekonomicznej. Specjalista ds. ekonomii, Duncan Weldon, przytoczył przykład myjni samochodowych, „w latach 2003-2018 liczba myjni z automatycznych spadła o 50%, podczas gdy liczba myjni ręcznych wzrosła o 50%”. Wbrew pozorom nie jest to odosobniony przypadek – wielokrotnie zdarzało się, że prace wykonywane przez ludzi można było zautomatyzować, co skutkowało spadkiem wydajności pracowników i zasadniczo niższym PKB na mieszkańca.

Wyniki niniejszej analizy wykazały, że zwiększenie łączności przyczyniło się do wzrostu PKB na mieszkańca w okolicznościach, w których inwestycje krajowe realizowane były z zamiarem poprawy wydajności pracy i postępu technologicznego dla rozwijających się przedsiębiorstw. Znaczący wzrost PKB na mieszkańca odnotowano również w krajach, które nie zajmują tak wysokiej pozycji w rankingu ogólnym pod względem łączności, ale w latach 2014-2021 odnotowały znaczny wzrost. Wciąż pozostaje jednak wiele do zrobienia, aby zniwelować różnice między krajami, które dopiero się kształtują i rozwijają, a tymi, które osiągają postępy i dobrze prosperują. Kraje, które jako pierwsze wdrożyły zaawansowaną łączność i cyfryzację, miały również możliwość wdrożenia tej technologii na użytek domowy i społeczny, jak również w przedsiębiorstwach. Natomiast kraje, które dopiero zaczynają dostrzegać efekty poprawy łączności, nie dysponują jeszcze systemami umożliwiającymi zastosowanie jej w przedsiębiorstwach. W rezultacie wydajność pracowników nie osiągnęła jeszcze swojego potencjału, ponieważ systemy i infrastruktura są stosunkowo nowe.


Metodologia

Przeanalizowaliśmy różnicę w rankingach łączności mobilnej w poszczególnych krajach w latach 2014-2021 na podstawie GSMA Connected Society – Mobile Connectivity Index, porównując te dane ze wzrostem PKB na mieszkańca w tym samym okresie podawanym przez Bank Światowy.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Znaczenie technologii LoRa w inteligentnych fabrykach w 2023 roku

Następny post

Spotkaj się z przedstawicielami Elfy Distrelec na targach Embedded World 2023

Powiązane posty