Utlåsning och uppmärkning (LOTO) och säkra isoleringsmetoder – frånkopplingstest

Processbrytning, utlåsning/uppmärkning, är en säkerhetsprocedur som ska skydda personal mot oväntad ström eller start av maskiner och utrustning eller farliga strömstötar när de utför service- eller underhållsåtgärder. Det kräver att en auktoriserad person stänger av och kopplar ur maskiner och utrustning från energikällan innan service eller underhåll utförs och att denna person antingen låser eller märker upp de isolerande utlåsningsenheter som ska skydda mot farlig energi och utför de åtgärder som bekräftar att energikällan har isolerats på ett korrekt sätt. Om det finns risk att resterande energi kan frigöras eller att energi kan ackumuleras i farliga nivåer måste arbetsgivaren se till att personalen vidtar åtgärder som förhindrar olyckor som kan inträffa om den lagrade energin frigörs.
REF: https://www.osha.gov/Publications/3120.html

Vid utlåsning hålls energiisolerande enheter kvar i ett säkert och avstängt läge. Enheter för processbrytning gör att maskiner eller utrustning inte kan få ström eftersom enheterna inte kan tas bort utan en upplåsningsprocess.
REF: https://www.osha.gov/Publications/3120.html

Uppmärkning innebär däremot att tydliga varningar sätts fast på energiisolerande enheter av en auktoriserad person för att varna andra ur personalen så att maskinen inte startas när serviceåtgärder utförs. Uppmärkningsenheter är enklare att ta bort och ger inte de anställda skydd som utlåsningsenheter.
REF: https://www.osha.gov/Publications/3120.html


I elsystem är det mycket viktigt att utföra frånkopplingstester innan arbete kan utföras på exponerade elektriska ledare. När det gäller elenergi kan både oväntad ström i ledningen eller möjligheten att komma i kontakt med farlig elström utgöra hälsorisker. Men även de bästa arbetsmetoderna används av mycket erfarna tekniker kan misstag inträffa. Rutinmässiga tester av frånkopplade kretsar garanterar personalens säkerhet. Tester kan genomföras snabbt med ledande produkter för test- och mätteknik från Fluke.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Vikten av personlig skyddsutrustning inom elektronikindustrin

Nästa inlägg

Ögonskydd

Relaterade inlägg