Maritim sikkerhet i 2023: Elektronisk sikkerhetsutstyr, digitale tvillinger og cybersikkerhet

Avatar photo

Verden blir stadig mer online og sammenkoblet, og selv om det generelt er veldig spennende kan det også være skremmende. Digital teknologi hjelper bedrifter på en rekke måter, for eksempel ved å automatisere oppgaver, levere sanntidsdata og til og med oppdage feil for å spare kostnader. Det kan derfor være viktig for bedrifter i flere bransjer å ta i bruk disse innovasjonene for å unngå å henge etter. Men med all denne avanserte teknologien øker også risikoen for nettkriminalitet. 

I anledning Verdens sjøfartsdag 28. september retter vi søkelyset mot den maritime næringen. På dette området kan elektrisk utstyr og digital teknologi bidra til å øke sikkerheten, men det kan også gi flere innfallsporter for hackere og cyberangrep. Vi har allerede diskutert hvordan kunstig intelligens former fremtidens skipsfart, men i denne artikkelen skal vi se nærmere på de aktuelle trendene innen sjøsikkerhet i den digitale verden. Dette inkluderer digitale tvillinger og elektrisk sikkerhetsutstyr, uten å glemme de ekstra bekymringene knyttet til cybersikkerhet. 

Sikkerhet i maritim sektor

Sikkerhet har i årevis vært et viktig tema for den maritime næringen. Ifølge Allianz Safety and Shipping Review 2023 lå antallet skip som gikk tapt for rundt 30 år siden på over 200. Dette tallet har sunket jevnt og trutt de siste tiårene takket være en rekke faktorer som strengere regelverk, bedre skipsdesign og bedre teknologi, og i 2022 var dette tallet 38. 

Figur 1: Forbedringen i antall tapte fartøy det siste tiåret. Kilde: Allianz

Når det gjelder skipsulykker og havarier, har tallet imidlertid vært mye mer stabilt fra år til år og var i fjor på 3 032 – et tall som fortsatt er altfor høyt i 2023. Maskinskader eller feil er den viktigste årsaken til ulykker til sjøs, og står for nesten halvparten av det totale antallet, mens det totale tapet av skip på grunn av brann de siste fem årene var 64.

Selv om den maritime næringen må prioritere å bli mer bærekraftig – den internasjonale sjøfartsorganisasjonen har pålagt næringen å nå netto nullutslipp innen 2050 – er det også viktig å øke sikkerheten. Rederiene er i dag utstyrt med avansert teknologi som skal bidra til å redusere antall hendelser til sjøs i fremtiden. Her kan du lese om noen av de banebrytende teknologiene som er på plass for å forbedre sjøsikkerheten i 2023.

Elektronisk sikkerhetsutstyr

Sterke sikkerhetstiltak er nødvendige for å bevare det marine miljøet, ivareta sikkerheten til sjøfolk og beskytte verdier. Betydelige forbedringer i det elektroniske sikkerhetsutstyret de siste årene har endret måten mannskapene navigerer og reagerer på i nødsituasjoner. Noen av disse inkluderer:

EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacons)

EPIRB er en rask og nøyaktig måte å varsle redningspersonell på når noen er i nød, noe som øker sannsynligheten for en vellykket redningsaksjon. Avansert teknologi, særlig GPS, er integrert i moderne EPIRB og gir nøyaktige posisjonskoordinater ved nødvarsling, i motsetning til den tradisjonelle metoden via satellittsystemer. AIS-teknologien (Automatic Identification System) som finnes i noen EPIRB-er, gjør det også mulig for fartøyer i nærheten å motta nødsignaler og hjelpe til i redningsarbeidet. 

AIS (Automatic Identification Systems)

Som nevnt i forrige punkt gjør AIS-systemer det mulig for fartøyer å dele informasjon med andre fartøyer. Fartøyets identitet, posisjon, kurs og hastighet kommuniseres kontinuerlig. Denne dataoverføringen i sanntid forbedrer situasjonsforståelsen for både skipsoperatører og andre fartøyer i nærheten, noe som reduserer ulykker og øker navigasjonssikkerheten.

MOB-systemer (Man-Overboard)

En av de alvorligste nødsituasjonene som kan oppstå til sjøs, er at faller sjøen. Dette sikkerhetsproblemet håndteres av MOB-systemer. Disse systemene inkluderer ofte bærbare enheter med sensorer som kan gjenkjenne en person som går over bord. De utløser alarmer på båten og sender nødsignaler med GPS-posisjoner for å hjelpe til med å finne personen som er i nød. 

Systemer for brannvarsling

Den dyreste skadeårsaken for sjøforsikring er brann, og i 2022 ble det rapportert over 200 branner til sjøs, det høyeste tallet på ti år. Elektroniske branndeteksjonssystemer skanner kontinuerlig ulike deler av skipet etter brannrelaterte indikatorer som røyk eller stigende temperaturer. Det er vanlig å integrere brannvarslere i fartøyets sentrale overvåkingssystem. Denne tilkoblingen gjør at man smidig kan adressere slike hendelser: alarmen utløses når brannen oppdages, mannskapet informeres og slokkingsutstyret kan settes i gang. 

Systemer for å unngå kollisjoner

Systemer for å unngå kollisjoner er en viktig del av sjøsikkerheten og de bruker en rekke avanserte teknologier, som radar, lidar, sonar og kameraer, for å overvåke området rundt fartøyet og gi besetningsmedlemmene sanntidsdata slik at de kan ta beslutninger for å unngå kollisjoner. Ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæringsalgoritmer kan disse systemene gi økt situasjonsbevissthet, automatiserte varsler og navigasjonsassistanse, spesielt under vanskelige forhold. 

Digitale tvillinger

Den maritime sektoren bruker digitale tvillinger for å forbedre skipssimulering, sikkerhet og driftseffektivitet. Digitale tvillinger er datastyrte kopier av en fysisk eiendel, noe som kan gjøre det mulig å forbedre design og sikkerhet uten å starte fysisk arbeid. De produseres ved hjelp av en kombinasjon av sensorer, datainnsamling og avanserte modelleringsverktøy, og kan være til hjelp på følgende måter: 

  • Design og prototyping – digitale tvillinger brukes av ingeniører og skipsdesignere til å simulere og forbedre skipsdesign. Ved å utvikle en virtuell modell av skipet kan de finne eventuelle designproblemer, forbedre ytelsen og garantere at sikkerhets- og miljøbestemmelsene overholdes før det faktiske skipet bygges.
  • Opplæring og utvikling – For å utvikle evnene sine og forberede seg på problemer i den virkelige verden, kan mannskapet delta i realistiske simuleringer som gjenskaper en rekke scenarier, fra navigering under vanskelige værforhold til beredskap.
  • Prediktivt vedlikehold – Digitale tvillinger har sensorer som kontinuerlig sjekker tilstanden til mange av systemene om bord, inkludert motorer, fremdrift og navigasjonsverktøy. For å forhindre havarier og ulykker er det mulig å utføre proaktivt vedlikehold ved hjelp av sanntidsdata for å forutse vedlikeholdsbehovet.
  • Beredskap – Digitale tvillinger gir sanntidsdata om fartøyets tilstand, også i nødsituasjoner til sjøs. Denne informasjonen gjør det mulig for operatørene å ta informerte beslutninger om evakuering, skadebegrensning og kontakt med myndigheter og redningsmannskaper.

Digitale tvillinger er en effektiv teknologi for en rekke bruksområder innen maritim industri, spesielt innen sikkerhet. Teknologien gir bedre sikkerhet rundt design, opplæring og vedlikehold, samtidig som den gir informasjon som kan hjelpe mannskapet å reagere raskere i nødsituasjoner. Det er ikke bare den maritime industrien som drar nytte av digitale tvillinger.

Er cybersikkerhet den største trusselen i maritim sektor?

Til tross for alle de innovative teknologiene som nå er på plass for å forbedre sjøsikkerheten, gjenstår det fortsatt noen bekymringer. Et av de mest presserende spørsmålene er cybersikkerhet. 

Etter hvert som verden blir stadig mer sammenkoblet, blir cybersikkerhet et stadig viktigere tema. Som du kan se i figur 2, er cybersikkerhet den største globale forretningsrisikoen i 2023. Dette gjelder også for den maritime næringen, særlig med den stadig økende bruken av kunstig intelligens og IoT-teknologi i skipsfarten. Hackere kan ødelegge skipssikkerheten, mannskap og last ved å infiltrere ulike systemer som skipene bruker. I 2017 ble det danske shipping- og logistikkselskapet Maersk utsatt for et ødeleggende cyberangrep som kostet selskapet rundt 300 millioner dollar i erstatning.

Det finnes en rekke lover som håndheves av IMO, EU og nasjonale og regionale organisasjoner som krever at rederiene installerer cybersikkerhetssystemer. Hackere kan stjele konfidensiell data, forstyrre navigasjonssystemer eller ødelegge skipets eksterne kommunikasjon, noe som setter både mannskapet og selskapet i fare.

Figur 2: De største risikoen for virksomheter globalt i 2023. Kilde: Allianz

Hvilke cyberangrep er mest vanlig i maritim sektor?

Det finnes en omfattende liste over cybertrusler som den maritime næringen må være på vakt mot. Noen av disse inkluderer:

Infiltrasjon av navigasjonssystemer

Sårbarheter i navigasjonssystemer utgjør en alvorlig trussel mot sjøsikkerheten. Hackere kan angripe navigasjonsverktøy som GPS (Global Positioning System) eller ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems), noe som kan få alvorlige konsekvenser. Hvis et cyberangrep manipulerer GPS-dataene som mottas av et fartøy, kan det føre til feil posisjonering. Denne feildirigeringen kan føre til at fartøyene ubevisst avviker fra den tiltenkte ruten, noe som øker risikoen for kollisjoner med andre skip, grunnstøting eller til og med at de kommer inn i områder med restriksjoner.

Kommunikasjon

En annen presserende cybertrussel er avbrudd i viktige kommunikasjonsnettverk. Beredskapsaktiviteter kan bli hindret av avbrutte kommunikasjonssystemer og dermed utgjøre en risiko for menneskeliv. I nødsituasjoner er skip avhengige av nødsignalverktøy som radiomottakere og satellittkommunikasjonssystemer for å varsle myndigheter og andre skip i området. Redningsarbeidet kan bli forsinket, og besetningsmedlemmenes sikkerhet kan være i fare som følge av et cyberangrep som forstyrrer disse systemene.

Effektiv koordinering med sjøfartsmyndigheter, kystvakter og andre fartøyer er avgjørende, spesielt i krisesituasjoner. Cyberangrep kan gjøre det vanskelig å overføre viktig informasjon, få hjelp eller oppdatere andre om fartøyets situasjon.

Fjernstyring av systemer

Nettkriminelle og hackere kan skaffe seg ulovlig kontroll over fartøyets kontroll- og navigasjonssystemer. Dette kan omfatte skipets fremdriftssystem og styring, noe som kan føre til store sikkerhetsproblemer. Tilgang til skipets kontrollsystemer kan føre til plutselige kursendringer, utilsiktet akselerasjon eller retardasjon, noe som øker risikoen for kollisjoner med andre fartøy. Andre systemer som kan manipuleres og til og med deaktiveres, er alarmer og brannforebyggende systemer.

Datamanipulering

Datainnsamling og overføring er en viktig del av skipsfartsoperasjoner, slik at mannskapet kan ta effektive beslutninger og iverksette tiltak. Når hackere får uautorisert tilgang til disse dataene, kan de manipulere dem og forlede mannskapet til å ta usikre beslutninger, noe som kan sette dem selv, skipet og lasten i fare. For eksempel:

  • Lastsikkerhet: Cyberangrep som endrer data for sporing av last, kan føre til at operatørene blir feilinformert om lastens plassering, temperatur eller tilstand. Dette kan sette mannskapets eller fartøyets sikkerhet i fare ved at lasten skades, ødelegges eller går tapt.
  • Værinformasjon Planleggingen og sikkerheten på et cruise avhenger i stor grad av værmeldingene. Cyberangrep som endrer meteorologiske data kan føre til feilaktige beslutninger om å legge om kursen, justere farten eller søke ly for uvær, noe som kan sette fartøyet i fare.
  • Ytelsesmålinger: For å opprettholde sikker drift kreves det nøyaktige data om fartøyets ytelse. Manipulering av ytelsesdata kan føre til motor- eller utstyrssvikt på grunn av feil vedlikeholdsbeslutninger eller driftsjusteringer.

Som du ser, kan nettangrep medføre betydelige sikkerhetsrisikoer – og de som er nevnt ovenfor, er bare noen få eksempler. For å beskytte fartøyene og lasten deres må rederier og selskaper integrere avansert teknologi og løsninger for cybersikkerhet. 

Ifølge DNVs Maritime Cyber Priority Report er dette en prioritet i 2023. I rapporten er det gjennomført en spørreundersøkelse blant 800 fagfolk fra ledende maritime organisasjoner som US Coast Guard, Hamburg Port Authority og Stena Drilling. 

De spår at cybersikkerhet vil føre til alvorlige hendelser de neste årene. Du kan se sannsynligheten for hver av dem nedenfor i figur 3.

Figur 3: Sannsynligheten for at nettangrep forårsaker følgende alvorlige hendelser. Kilde: DNV

Fremtidens sikkerhet i den maritime industrien

I 2023 er det stor bevissthet om viktigheten av sikkerhet i maritim sektor, men det finnes fortsatt problemer. Etter hvert som teknologien utvikler seg, vil den sannsynligvis også føre til flere bekymringer. Etter hvert som sjøfartsnæringen begynner å gå over til alternative drivstoff, kan det for eksempel føre til flere sikkerhetsproblemer, ettersom relativt uprøvd drivstoff fraktes og brennes over hele verden. 

Hvis rederiene kan implementere sikrere systemer med mer sofistikerte tilgangspunkter, kan risikoen reduseres. Det er imidlertid viktig at de ligger i forkant med ny teknologi og forstår alle risikoene som er forbundet med den før de tar den i bruk. Selv om sikkerheten har blitt betydelig forbedret i løpet av de siste tiårene, må alle som er involvert i bransjen fortsatt ha den på radaren for å sikre lasten, forhindre ulykker, redde liv og beskytte bedriftens omdømme. 

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Administrert vs uadministrert: hvilke ethernet-switcher er best i industrielle miljø?

Neste innlegg

Neste generasjons opplæring: hvordan AR og VR revolusjonerer sikkerhet

Relaterte innlegg