Sjöfartssäkerhet 2023: Elektronisk säkerhetsutrustning, digitala tvillingar och cybersäkerhet

Profilbild

Omvärlden som helhet blir allt mer online och är nästan alltid uppkopplad och även om det i allmänhet är väldigt spännande, kan det också vara skrämmande. Digital teknik hjälper företag på många olika sätt, till exempel att automatisera uppgifter, tillhandahålla realtidsdata och även identifiera fel för att spara kostnader. För att inte hamna på efterkälken är det viktigt för företag inom olika branscher att införa dessa innovationer. Men med all denna sofistikerade teknik ökar risken för cyberbrottslighet. 

Eftersom det var Internationella sjöfartsdagen den 28 september kommer vi att belysa sjöfartsindustrin. Säkerheten inom detta område kan förbättras med elektrisk utrustning och digital teknik, men de kan också ge fler ingångspunkter för hackare och cyberattacker. Vi har redan pratat om hur AI formar framtiden för sjöfartsindustrin , men i denna artikel utforskar vi den nuvarande utvecklingen inom sjöfartssäkerhet i den digitala världen. Detta innefattar möjligheterna med digitala tvillingar och elektrisk säkerhetsutrustning, men även oron för cybersäkerhetsrisker. 

En översikt över säkerhet inom sjöfartsindustrin

Säkerhet har varit ett stort problem för sjöfartsindustrin under många år som fortfarande verkar finnas kvar år 2023. Enligt Allianz Safety and Shipping Review 2023 var antalet fartyg som förlorades för cirka 30 år sedan över 200. Den siffran har minskat stadig de senaste decennierna tack vare olika faktorer, t.ex. strängare regler, förbättrad fartygsdesign och bättre teknik. År 2022 förlorades 38 fartyg globalt, vilket är mycket bättre än tidigare. 

Figur 1: Förbättringen av antalet förlorade fartyg under det senaste decenniet. Källa: Allianz

Men när det gäller fartygsolyckor har siffran varit mycket mer konsekvent varje år och uppgick förra året till 3 032 – en siffra som fortfarande är alldeles för hög 2023. Den främsta orsaken till incidenter till sjöss är maskinskador eller fel som står för nästan hälften av det totala antalet, medan det har varit 64 totala förluster av fartyg på grund av bränder de senaste fem åren.

Även om sjöfartsindustrin prioriterar att bli mer hållbar, Internationella sjöfartsorganisationen har gett branschen uppdraget att nå nettonollutsläpp år 2050, är ökad säkerhet också av största vikt. Rederier har numer sofistikerad teknik för att minska framtida incidenter till sjöss. Läs vidare för att upptäcka några av den banbrytande teknik som för närvarande finns på plats för att förbättra säkerheten till sjöss år 2023.

Elektronisk säkerhetsutrustning för sjöfartssäkerhet

Det är nödvändigt att använda kraftfulla säkerhetsåtgärder för att bevara den marina miljön, sjömännens säkerhet och för att skydda tillgångar. De senaste årens stora förbättringar av elektronisk säkerhetsutrustning har helt förändrat hur besättningar navigerar och reagerar på nödsituationer. Några av dessa inkluderar:

Nödradiosändare som anger positionen för nödanrop (EPIRB)

EPIRB:er ger ett snabbt och korrekt sätt att meddela räddningspersonalen när det uppstår problem, vilket gör det mycket mer sannolikt att räddningen blir lyckad. Avancerad teknik, framför allt GPS-integration, är inbyggd i moderna EPIRB:er, vilket ger exakta platskoordinater vid nödlarm, i motsats till den traditionella metoden via satellitsystem. Tekniken i automatiska identifieringssystem (AIS) som finns i vissa EPIRB gör det också möjligt för omgivande fartyg att ta emot nödsignaler och hjälpa till med räddningsarbeten. 

Automatiskt identifieringssystem (AIS)

Som vi nämnt i föregående punkt gör automatiska identifieringssystem det möjligt för fartyg att dela information med andra fartyg. Ett fartygs identitet, position, kurs och hastighet kommuniceras kontinuerligt. Denna dataöverföring i realtid ger en avsevärt bättre situationsberedskap för både fartygsoperatörer och andra närliggande fartyg, minskar olycksrisker och ökar navigeringssäkerheten.

Man överbord-system (MOB).

En av de mest allvarliga nödsituationer som kan inträffa till sjöss är man överbord. Detta speciella säkerhetsproblem hanteras av MOB-system. Dessa system innehåller ofta kroppsnära enheter med sensorer som identifierar om en person faller överbord. De utlöser larm på fartyget och sänder nödsignaler med GPS-platser för att hjälpa till att hitta den utsatta personen. 

Branddetekteringssystem

De dyraste försäkringsanspråken inom sjöfarten har att göra med bränder. År 2022 rapporterades över 200 bränder till sjöss, vilket är det högsta antalet på tio år. Elektroniska branddetekteringssystem söker kontinuerligt igenom olika delar av fartyget efter brandrelaterade indikatorer som rök eller stigande temperaturer. Det är vanligt att integrera brandvarningssystem i ett fartygs centrala övervakningssystem. Detta gör att man kan reagera snabbt på brandincidenter. Larm utlöses när en brand detekteras, besättningen informeras och brandsläckningsutrustning kan snabbt användas. 

Kollisionsvarningssystem

Kollisionsvarningssystem är avgörande för sjöfartssäkerhet. Dessa system använder flera olika banbrytande tekniker, t.ex. radar, lidar, sonar och kameror för att övervaka området kring ett fartyg och förse besättningen med realtidsdata så att de kan fatta beslut för att undvika kollisioner. Genom att utnyttja AI och maskininlärningsalgoritmer kan dessa system erbjuda förbättrad situationsberedskap, automatiserade varningar och navigeringshjälp, särskilt vid svåra förhållanden. 

Digitala tvillingar

Den maritima sektorn har anammat idén om digitala tvillingar för att förbättra fartygssimulering, säkerhet och operativ effektivitet. Digitala tvillingar är datoriserade kopior av en fysisk tillgång som ger möjlighet till design- och säkerhetsförbättringar utan att faktiskt påbörja något fysiskt arbete. De tillverkas med en kombination av sensorer, datainsamling och sofistikerade modelleringsverktyg och kan hjälpa till på följande sätt:

  • Design och prototyper − Digitala tvillingar används av ingenjörer och fartygsdesigners för att simulera och förbättra fartygens utformning. Genom att utveckla en virtuell modell av fartyget kan de hitta eventuella designproblem, förbättra prestandan och garantera efterlevnad av säkerhets- och miljöbestämmelser innan själva fartyget byggs.
  • Träning och utveckling − För att utveckla sin förmåga och göra sig redo att tackla problem i den verkliga världen kan besättningen delta i realistiska simuleringar som återskapar olika scenarier, t.ex. att navigera genom svåra väderförhållanden eller nödåtgärder.
  • Prediktivt underhåll − Digitala tvillingar har sensorer som ständigt kontrollerar de olika systemens tillstånd ombord, inklusive motorer, drift och navigationsverktyg. För att förhindra haverier och olyckor kan ett proaktivt underhåll göras tack vare realtidsdata för att prognostisera underhållsbehov.
  • Nödåtgärder − Digitala tvillingar ger realtidsdata om fartygets tillstånd, även vid nödsituationer till sjöss. Med denna information kan operatörerna göra välgrundade bedömningar om evakuering, skadekontroll och kontakta myndigheter och räddningsteam.

Digitala tvillingar är en effektiv teknik för olika tillämpningar inom sjöfartsindustrin, särskilt inom säkerhet. Tekniken ger bättre säkerhet när det gäller design, utbildning och underhåll och ger även information som kan hjälpa besättningen att reagera snabbare vid nödsituationer. Det är inte bara sjöfartsindustrin som kan dra nytta av digitala tvillingar.

Cybersäkerhet: Det största hotet för sjöfartsindustrin?

Trots all innovativ teknik som för närvarande finns på plats för att förbättra sjösäkerheten finns det fortfarande en del problem. Ett av de mest angelägna problemen är cybersäkerhet. 

I takt med att världen blir allt mer sammankopplad blir det allt mer viktigt med cybersäkerhet. Som du kan se från figur 2 är cybersäkerhet den största globala affärsrisken år 2023. Detta gäller även för sjöfartsindustrin, särskilt med den ständigt ökande användningen av AI och IoT-teknik inom sjöfartsverksamhet. Genom att infiltrera olika system i fartygen kan hackare orsaka stor förödelse för säkerheten för fartyg, besättning och last. Redan år 2017 drabbades det danska frakt- och logistikföretaget Maersk av en förödande cyberattack som kostade företaget cirka 300 miljoner dollar i skador.

Det finns många lagar som upprätthålls av IMO, EU och även av nationella och regionala organisationer som kräver att fartygsägarna installerar cybersäkerhetssystem. Hackare kan stjäla konfidentiell data, störa navigationssystem eller förstöra fartygets externa kommunikation, vilket utsätter både besättningen och företaget för fara.

Figur 2: De största affärsriskerna för företag globalt år 2023. Källa: Allianz

Typer av cybersäkerhetsproblem inom sjöfartsindustrin 

Det finns en omfattande lista över cyberhot som sjöfartsindustrin bör känna till. Några av dessa risker inkluderar: 

Infiltration av navigationssystem

Sårbarheter i navigationssystem utgör ett allvarligt hot mot sjösäkerheten. Hackare kan rikta in sig på navigationsverktyg som Global Positioning System (GPS) eller elektroniska sjökort och informationssystem (ECDIS), vilket potentiellt kan få allvarliga konsekvenser. Om GPS-data som tas emot av ett fartyg manipuleras av en cyberattack kan det leda till felaktig positionsbestämning. Denna felriktning kan leda till att fartygen omedvetet avviker från sina avsedda rutter, vilket ökar risken för kollisioner med andra fartyg, att de går på grund eller till och med går in i förbjudna områden.

Avbruten kommunikation

Ett annat överhängande hot mot cybersäkerhet inom sjöfartssektorn är störningar i viktiga kommunikationsnätverk. Nödåtgärder kan hämmas av störda kommunikationssystem och därmed utgöra en risk för människors liv. I nödsituationer förlitar sig fartyg på nödsignaleringsverktyg som radiosändare och satellitkommunikationssystem för att varna myndigheter och andra fartyg i området. Räddningsinsatserna kan försenas och besättningens säkerhet kan vara i fara om dessa system störs av en cyberattack.

Det är avgörande att ha en effektiv samordning med sjöfartsmyndigheter, kustbevakning och andra fartyg, särskilt i nödsituationer. Cyberattacker kan försvåra överföring av viktiga uppgifter, skaffa hjälp och uppdatera andra om fartygets situation.

Fjärrstyrning av system

Cyberkriminella och hackare kan få olaglig kontroll över ett fartygs styr- och navigationssystem. Detta kan innefatta fartygets framdrivningssystem och styrning vilket kan orsaka stora säkerhetsproblem. Denna tillgång till fartygets styrsystem kan leda till plötsliga kursändringar, oavsiktlig acceleration eller retardation, vilket ökar risken för kollisioner med andra fartyg. Andra system som kan manipuleras eller till och med inaktiveras inkluderar larm och brandskyddssystem.

Datamanipulering

Datainsamling och överföring är en avgörande del av sjöfartsverksamheten som gör att besättningen kan vidta effektiva beslut och åtgärder. När hackare får obehörig åtkomst till denna data kan de manipulera den och vilseleda besättningen att fatta beslut som inte är säkra, vilket kan utsätta dem själva, fartygen och deras last för fara. Exempel på detta är: 

  • Lastsäkerhet: Cyberattacker som ändrar spårningsinformation för last kan leda till att operatörerna får fel information om lastens plats, temperatur eller tillstånd. Detta kan äventyra besättningens eller fartygets säkerhet genom att orsaka skada, förstöring eller förlust av lasten.
  • Väderinformation: Planering och säkerhet på ett fartyg beror till stor del på väderprognoser. Cyberattacker som ändra meteorologiska data kan leda till felaktiga beslut om omdirigering, hastighetsjustering eller att söka skydd från stormar, vilket utsätter fartyget för fara.
  • Prestandamått: För att upprätthålla en säker drift krävs korrekta data om fartygets prestanda. Om prestandadata manipuleras kan det resultera i motor- eller utrustningsfel på grund av felaktiga underhållsbeslut eller driftsmässiga justeringar.

Som du ser kan cyberattacker orsaka stora säkerhetsrisker och de som anges ovan är bara några exempel. För att skydda fartyg och deras last måste rederier och företag integrera avancerad cybersäkerhetsteknik och -lösningar i sina fartyg. 

I enlighet med DNV’s Maritime Cyber Priority Report prioriterar personalen inom sjöfarten detta under 2023. Rapporten undersöker 800 yrkesverksamma inom sjöfarten från ledande sjöfartsorganisationer som amerikanska kustbevakningen, hamnmyndigheten i Hamburg och Stenas borriggar. 

Dessa yrkesverksamma förutspår att cybersäkerhet kommer att orsaka några allvarliga incidenter under de närmaste åren. Du kan se sannolikheten för var och en nedan i figur 3.

Figur 3: Sannolikheten att cyberattacker orsakar följande allvarliga incidenter. Källa: DNV.

Framtiden för säkerhet inom sjöfartsindustrin

Nu när det är 2023 är det många som är medvetna om vikten av säkerhet inom sjöfartssektorn, men problemen kvarstår. Allteftersom tekniken utvecklas kommer sannolikt allt fler problem att uppstå. När sjöfartsindustrin till exempel börjar gå över till alternativa bränslen, kommer den potentiellt att skapa fler säkerhetsproblem eftersom relativt oprövade bränslen transporteras och förbränns på global skala. 

Cybersäkerhet är ett stort problem för industrin, men är något som uppmärksammas mycket. Risken kan minskas om rederierna kan implementera säkrare system med mer sofistikerade åtkomstpunkter. Det är emellertid viktigt att de ligger steget före med ny teknik och förstår alla risker som är associerade till den innan de börjar använda den. Även om säkerheten har förbättrats avsevärt under de senaste årtiondena måste den fortfarande uppmärksammas av alla inom branschen för att kunna skydda lasten, förhindra olyckor, rädda liv och skydda företagets rykte på bästa sätt. 

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Smarta förpackningar förbättrar produktsäkerheten och spårning

Nästa inlägg

Nästa generations utbildning: Hur AR och VR revolutionerar säkerheten

Relaterade inlägg