Topp 10 KPI-er for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen bør være av topp prioritet for enhver bedrift eller person. Hvis du spør en daglig leder administrerende direktør om hvordan man måler selskapets resultater, vil de nevne minst ett av følgende: Fortjeneste, avkastning på investeringen eller markedsandeler. Et vanlig trekk ved disse målingene er at de er positive og gjenspeiler resultater, snarere enn negative sider. Hvis de samme folkene hadde blitt spurt om hvordan de måler helse og sikkerhet på arbeidsplassen, ville de ha referert til skadestatistikken.

En bedrifts resultater er underlagt et bredt spekter av positive tiltak, men for helse og sikkerhet koker det imidlertid ofte ned til to negative målinger – personskader og sykedager. Denne målingen, selv når den er lav over en periode på flere år, er ingen garanti for at risikoen blir kontrollert og ikke vil føre til personskader i fremtiden. Dette stemmer, der bedrifter vil ha en eksepsjonelt lav sannsynlighet for ulykker på arbeidsplassen, men store farer kan være til stede. Dette er en villedende indikator på hvor god sikkerheten er.

Her er noen problemer med gjeldende helse- og sikkerhetsstatistikk:

  • Underrapportering – et fokus på hyppigheten av personskader som en måling, spesielt der det foreligger belønningsbaserte ordninger, kan føre til hendelser som ikke blir rapportert
  • Hyppigheten av personskader gjenspeiler ikke den potensielle alvorlighetsgraden av en hendelse, bare konsekvensen
  • Ansatte kan ha sykefravær av årsaker som ikke gjenspeiler alvorlighetsgraden av hendelsen
  • En lav hyppighet av personskader kan føre til selvtilfredshet på arbeidsplassen
  • Skadestatistikken gjenspeiler utfall og ikke årsak

Hvorfor måle helse- og sikkerhetsresultater?


Måling er en del av enhver ledelsesprosess, enten du jobber innen økonomi, produksjon eller levering av tjenester. Helse og sikkerhet er akkurat like viktig, og prosessen bør behandles på samme måte. Hovedmålet for måling av helse og sikkerhet på arbeidsplassen er å gi informasjon om fremdriften og statusen på aktivitetene i en bedrift, for å håndtere risikoen for personskade eller dårlig helse.

Statistikk for helse og sikkerhet opprettholder håndteringen av prosesser for helse og sikkerhet som er etablert og kontrollerer risikoer. Det er fire effektive hovedfaktorer for å kontrollere risikoer:

  1. Gi informasjon om hvordan systemet opererer
  2. Identifisere områder der det kreves avhjelpende tiltak
  3. Gi et grunnlag for fortsatt utvikling
  4. Gi tilbakemelding og motivasjon

Hva som måles (KIP-er)


Hovedindikator for ytelse (KPI) i tilknytning til helse og sikkerhet er målbare verdier som brukes til å spore fremdriften for bestemte mål på arbeidsplassen. Det finnes mange bedrifter der ute som ikke har vurdert å anvende KPI-er i helse- og sikkerhetsmålene sine, bortsett fra å evaluere foreliggende rapporter om personskade. Du tror kanskje at bedriften din ikke trenger dem, eller at dine ansatte har minimal risiko når de jobber i sektorer som IT (informasjonsteknologi) eller markedsføring, men som vi har nevnt tidligere er dette bare komplett selvtilfredshet og mangel på forståelse om betydningen av helse og sikkerhet.

KPI-er handler ikke bare om å måle ulykker på arbeidsplassen som bare er relatert til sikkerheten. Delen som omfatter helsen er like viktig – jo mindre sykefravær de ansatte har, jo høyere er effektiviteten i bedriften din.

Vi har trukket frem våre topp 10 KPI-er av det vi anser som er de mest effektive innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Disse bør anvendes som veiledende, da hver enkelt bedrift vil ha unike behov og mål. Dette vil være et godt utgangspunkt, og forhåpentligvis vil det gi deg et grunnlag for å ha samtaler i bedriften din. For hver av våre topp 10 KPI-er, er det en kort beskrivelse av hvordan den vil fungere og hvordan du anvender den.

1. Antall rapporterte ulykker eller hendelser

Dette er hovedtrekkene ved KPI-er for helse og sikkerhet. Hver enkelt bedrift eller organisasjon bør måle antall rapporterte hendelser, og dette alltid bør brukes som en referanseindeks på høyt nivå. I noen land må denne KPI-en implementeres etter lov, og resultatene er tilgjengelig på forespørsel. Sørg for å holde øye med antall rapporterte hendelser når nye prosesser, nytt maskineri eller endringer blir innført på arbeidsplassen.

2. Rapportering av nestenulykker

Like viktig som å rapportere ulykker, er rapportering av nestenulykker eller mindre alvorlige hendelser som de ansatte kanskje ikke føler seg tvunget til å melde fra om, for eksempel mindre støt og oppskraping. Som vi har nevnt tidligere, kan dette føre til selvtilfredshet. Rapportering av mindre alvorlige hendelser kan forhindre potensielle alvorlige hendelser i fremtiden. Sporing av denne typen hendelser er avhenger sterkt av de ansatte, og det er således viktig at denne KPI-en kommuniseres effektivt, og at de riktige kanalene er tilgjengelige for å rapportere slike hendelser uten frykt for disiplinære tiltak.

3. Sammenbrudd av utstyr

Sammenbrudd av utstyr kan noen ganger overses som en nøkkelindikator for helse- og sikkerhetshendelser. Hvis utstyret ofte bryter sammen reduserer dette ikke bare produktiviteten, men det kan brukes som en sterk indikator på at en potensiell fare kan oppstå på grunn av tilstanden på utstyret.

4. Opplæring av ansatte

Opplæring av ansatte er av ytterst stor viktighet for enhver bedrift, enten det er for grunnleggende helse og sikkerhet på arbeidsplassen eller sikkerhetsopplæring for tungt maskineri. Det er viktig å sørge for at de ansatte er fullstendig klar over selskapets prosedyrer og retningslinjer for helse og sikkerhet, for å skape en sikkerhetskultur. Alle bedrifter bør holde rede på hver ansattes opplæring, ikke bare av hensyn til samsvar, men for å demonstrere en proaktiv tilnærming for å oppnå de generelle målene for helse og sikkerhet. Når du har oversikten over de ansattes opplæringshistorikk, vil dette også fremheve eventuelle behov for ny opplæring gjennom året, spesielt hvis retningslinjene oppdateres.

5. Gjennomsnittlig antall timer overtid per person

Gjennomsnittlig antall overtidstimer per ansatt er en god KPI for å måle tiden utover normal arbeidstid. Konseptet bak å måle dette er at hvis en bedrift lykkes med å håndtere arbeidsbelastningen og holde den lav er sjansen for utmattelse på arbeidsplassen lavere, noe som resulterer i færre uønskede hendelser. Denne KPI-en er ikke alltid egnet for alle arbeidsplasser i en bransje, så den må evalueres nøye for å dekke dine behov. I gjennomsnitt jobber en heltidsansatt i EU 36,2 timer per uke, men ifølge EUs arbeidsrett kan man ikke jobbe mer enn 48 timer.

6. Tilfredshet med en miljøscore

Dette er en KPI som vil bli målt gjennom en samlet spørreundersøkelse av bedriftens tilfredshet, gjennom personalavdelingen. Det innebærer å be de ansatte om å komme med tilbakemeldinger om hvor fornøyde de er med arbeidsmiljøet, dvs. fysiske omgivelser, skrivebord, støynivå på kontoret, bygninger, fasiliteter, osv., samt deres emosjonelle og mentale helse når de er på jobb. En lav score kan indikere problemer med en ansattes helse, ikke bare fysisk, men mer mentalt. Ikke vær redd for å bruke støttekanaler for ansattes mentale helse, kommunisere med disse kanalene og fortelle de ansatte at dette er konfidensielt.

7. Vurdering av fysisk form

Dette er i stor grad en gråsone, ettersom mange ansatte ikke er komfortable med å dele resultatene fra en helsesjekk. Under noen omstendigheter eller i enkelte bransjer må imidlertid helsesjekker gjennomføres for å utføre enkelte typer arbeid. Hvis du føler at dette ikke er et område som må måles, kan det være en avgjørende faktor i å tilby gratis helsesjekk eller tilby treningsprogrammer som medlemskap i treningsstudio for å oppfordre til en sunn livsstil. Ved å sikre at de ansatte generelt sett er i god form, reduseres risikoen for personskader. Du kan måle hvor vellykket dette er ved å anvende slike programmer og hvor tilfredsstillende nivået er gjennom en årlig spørreundersøkelse.

8. Produktive dager

Som nevnt innledningsvis, er KPI-er for helse og sikkerhet basert på negative tall som måler ulike ting som mange sykedager og fravær på grunn av sykdom eller ulykker. Denne KPI-en er en positiv tilnærming til å måle antall dager med produktivt arbeid basert på prosentandelen tilgjengelig arbeidstid. Dette kan måles ukentlig, månedlig og årlig, og kan nøye følges opp når det foreligger endringer innen helse og sikkerhet, for eksempel opplæring eller nytt utstyr på arbeidsplassen, og du bør kunne se en innvirkning av disse retningslinjene og foreta korresponderende justeringer.

9. Opplæring av ledelsen innen helse og sikkerhet

Vi har allerede vært inne på opplæring av de ansatte innen helse og sikkerhet, men det må være sentrale ledere i en bedrift for gjennomføring av grunnleggende opplæring og risikovurdering. Det kan være viktig å ha oversikten over opplæring av ledelsen, spesielt når det er et stort gjennomtrekk av ansatte eller rolleendringer i en bedrift.

10. Gjennomsnittlig tid til løsning av risikoer

Hvis du har på plass en plattform for å håndtere risikoer, vil du også kunne måle tiden det tar å løse hendelsene fra tidspunktet de først ble rapportert om. Dette er svært likt er hvilket som helst IT-støttesystem – når en bruker rapporterer et problem, blir det sporet til frem det er løst. En rask løsning vil håndheve retningslinjene som for øyeblikket er på plass, og en lang responstid kan føre til at du bør undersøke og vurdere foreliggende retningslinjer.

Sammendrag

Enhver bedrift vil ha deres egne mål for helse og sikkerhet og vi forstår at disse topp 10 KPI-ene ikke er for alle, men det fremhever viktigheten av og forhåpentligvis tankeprosessen der KPI-er bør prioriteres. De ansattes helse og sikkerhet er en nøkkelfaktor i effektiviteten og produksjonen til enhver bedrift.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål når det kommer til gjennomføring av helse- og sikkerhetstiltak på din arbeidsplass. Du bør alltid søke råd fra profesjonelle eksperter.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Vernesko

Neste innlegg

La oss ta en titt på Brexit – nye bestemmelser om samsvar

Relaterte innlegg