Transport i klimatförändringarnas tidevarv

Profilbild

Den världsomspännande transportindustrin bidrar avsevärt till utsläppen av växthusgaser. Detta gör den till en betydande klimatpåverkande faktor. Att undersöka de svårigheter och möjligheter som transporter innebär i klimatförändringens tidevarv är avgörande när världen brottas med det trängande behovet av att ta itu med klimatfrågan. I den här artikeln utforskar vi hur transportbranschen har utvecklats de senaste åren i ett försök att minska sin påverkan på miljön. 

Utmaningen med minskade utsläpp

Enligt Europeiska miljöbyrån (EEA) står transportsektorn för cirka en fjärdedel av EU:s utsläpp av växthusgaser (GHG), samtidigt som den orsakar buller, luftföroreningar och fragmentering av livsmiljöer. EEA konstaterar vidare att det är den enda större ekonomiska sektor som har sett en ökning av växthusgasutsläppen sedan 1990. Enligt organisationen har efterfrågan på transporter ökat enligt följande mellan 2000 och 2019: 

  • En ökning av passagerartrafiken med 20 %.
  • En ökning av flygresor med 86 %.
  • En ökning av biltransport med 18 %.
  • En ökning av frakttransport med 22 %. 

Detta innebar att åtgärder behövde vidtas, med Europa strävar efter att vara koldioxidneutralt senast 2050. När efterfrågan på transporter ökar har det en dominoeffekt på koldioxidutsläppen, så den enda lösningen var att skapa innovativa sätt att minska transporternas inverkan på miljön och uppmuntra fler människor att gå, cykla och använda kollektivtrafiken. Hur har transportbranschen reagerat de senaste åren och kan vi vänta oss nya innovationer? 

Elektrifiering

Ladda elbil hemma

I en tid av klimatförändringar är elektrifiering en viktig metod för att uppnå hållbara transporter. Elektriska fordon (EV) har potential att helt förändra hur vi tar oss fram och drastiskt minska utsläppen av växthusgaser och vårt beroende av fossila bränslen.

Det faktum att elbilar inte släpper ut några avgaser är en av deras största fördelar. Till skillnad från förbränningsmotorer, som förbränner fossila bränslen, använder elbilar motorer som drivs av batterier eller bränsleceller, som inte ger några direkta utsläpp av växthusgaser. Detta minskar de hälsorisker som är förknippade med bilutsläpp och förbättrar den lokala luftkvaliteten samtidigt som luftföroreningarna minskar.

När elfordon laddas med ström från förnybara energikällor maximeras de miljömässiga fördelarna med dessa fordon. Elfordon gör det möjligt att frikoppla transporter från förbrukning av fossila bränslen i takt med att elnätet blir renare och mer förnybar energi integreras. Denna omställning till fordon som drivs av förnybar energi minskar växthusgasutsläppen ytterligare och bidrar till att skapa ett mer hållbart ekosystem för energi.

En sak att tänka på när det gäller elektrifieringen av våra transporter är tillgången till laddningsinfrastruktur. För att minska oron för ”räckviddsångest” och ge elbilsägare förtroende, måste regeringar, privata företag och andra intressenter investera i utvecklingen av laddningsinfrastruktur. För att underlätta långväga resor och daglig pendling måste laddstationer byggas ut på offentliga platser, arbetsplatser, bostadsområden och längs vägar. Förbättrad laddningsinfrastruktur kommer att främja en bred spridning av elfordon och bidra till att uppfylla de ambitiösa målen för minskade koldioxidutsläpp. 

Kollektivtrafik

En modern blå stadsbuss sedd bakifrån

Kollektivtrafiken spelar en avgörande roll i övergången till hållbara transporter genom att erbjuda effektiv och prisvärd rörlighet för ett större antal människor än ett privat fordon. Det har möjlighet att kraftigt minska växthusgaserna och trafikstockningarna, som ökar bränsleförbrukningen. Läs nedan om några av de viktigaste sätten på vilka kollektivtrafiken kan bidra till Europas mål att bli koldioxidneutral:

  • Lägre utsläpp – Bussar, spårvagn, tåg och tunnelbanesystem kan transportera ett större antal människor än enskilda bilar. Enligt FN, skulle en övergång från privata bilar till kollektivtrafik kunna minska en individs koldioxidavtryck med upp till 2,2 ton per år.
  • Bättre bränsleeffektivitet – Fordon som används för kollektivtrafik är byggda för maximal kapacitet och bränsleeffektivitet. Till exempel har bussar och tåg stor kapacitet för passagerare, vilket minskar energianvändningen och utsläppen per person. Den tekniska utvecklingen har också resulterat i hybrid- och elbussar, vilket förbättrar bränsleekonomin och minskar utsläppen av föroreningar.
  • Minskade trafikstockningar – I stadsregioner förekommer ofta trafikstockningar, vilket leder till förlorad tid, ökad bränsleförbrukning och ökade utsläpp av föroreningar. Trängseln kan minskas genom att fler människor uppmuntras att använda kollektivtrafiken, vilket kommer att förbättra trafikflödet och minska pendlingstiderna för både dem som använder kollektivtrafiken och dem som fortfarande kör sina egna bilar.

Läs vår artikel om städerna med de mest hållbara transportsystemen i Europa.

Människodrivna transporter

Cyklister

Människodrivna transporter eller aktiv transport inkluderar, gå, cykla och springa. Aktiv transport har många fördelar för människor, samhällen och miljön när den främjas och prioriteras. Den skapar till exempel nollutsläpp eftersom inget fossilt bränsle behövs och bidrar till bättre luftkvalitet. 

Dessutom ger människodrivna transporter bättre folkhälsa. Fetma, hjärtsjukdomar och diabetes är bara några av de kroniska sjukdomar som kan undvikas med regelbunden gång eller cykling. Främjandet av aktiv pendling som en regelbunden vana kan minska stillasittande, förbättra hjärt- och kärlkonditionen och skapa hälsosammare samhällen. Aktiv transport är bättre för miljön och hälsan samt snällare mot din plånbok.

Användning av alternativa bränslen

Tankstation för biobränsle

Elektrifiering av fordon har hittills varit en framgång, men det är inte lämpligt för alla transportsätt eller sammanhang. Till exempel står flyg- och sjöfartsindustrin inför utmaningar med elektrifiering på grund av energitäthet och räckvidd eller otillräcklig infrastruktur. Ammoniak anses vara ett idealiskt alternativt bränsle för maritima tillämpningar och kan användas som en direkt ersättning för fossila bränslen i fartyg. Det produceras med hjälp av förnybara energikällor i en process som kallas grön ammoniak, vilket garanterar ett koldioxidneutralt bränsle.

Andra typer av alternativa bränslen som används är biobränslen, vätgasdrivna bränsleceller och syntetiska bränslen. Biobränslen tillverkas av biomassa, till exempel skörderester, alger eller avfallsmaterial. Biobränslen kan ersätta eller användas tillsammans med traditionella bränslen, vilket minskar utsläppen av växthusgaser. 

Även om vissa alternativa bränslen kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, bör det slutliga målet vara att övergå till utsläppsfria bränslen. Detta innebär att förnybar vätgas skapas och att avancerad teknik som avskiljning, användning och lagring av koldioxid (CCUS) och direkt luftavskiljning utvecklas för att se till att processen för att producera alternativa bränslen inte ger upphov till en betydande mängd utsläpp.

Sammanfattning

Sedan början av 2000-talet har vi gjort betydande framsteg när det gäller att försöka begränsa mänsklighetens påverkan på planeten genom transporter. Många innovationer har gjort det möjligt att presentera nya tekniker på marknaden, och i framtiden kan vi bara förvänta oss att dessa tekniker kommer att förbättras. Vissa infrastrukturella förändringar kan dock behöva göras för att tillgodose de mest effektiva innovationerna, som vi ännu inte känner till. Vad vi vet är dock att vi rör oss i rätt riktning, eftersom fler människor än någonsin tidigare är medvetna om sitt eget koldioxidavtryck och gör mer hållbara val i sina dagliga liv.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Varför robotar kommer att vara bättre föraren än människor

Nästa inlägg

Regenerativt jordbruk: nästa gräns för hållbar livsmedelsproduktion

Relaterade inlägg