Påvisa funktionell säkerhet

För maskiner eller automationsprocesser kräver funktionell säkerhet måste tillverkare av maskinen, roboten eller automationssystemet visa att det säkerhetssystem de konstruerat uppfyller kraven i EU-lagstiftningen.

Maskindirektivet anger specifikt att en riskbedömning måste genomföras och finnas tillgänglig för maskinens ägare på begäran.

Den här processen omfattar många steg och kräver en hel del tekniska bedömningar och dokumentation. I vissa fall krävs att en oberoende testanläggning används för att tillverkning av säkerhetskomponenter ska godkännas. Generellt kallas proceduren som påvisar funktionell säkerhet för bedömning av överensstämmelse.

Bedömning av överensstämmelse

 • Visar att alla relevanta direktiv och lagstiftning följs.
 • I en försäkran om överensstämmelse listas alla standarder och direktiv som gäller för produkten och genom att underteckna försäkran garanterar tillverkaren att maskinen följer alla standarder i listan

Riskbedömning

 • Krävs enligt Maskindirektivet.
 • Visar att alla risker har identifierats och minskats i tillräcklig mån.
 • Listar faror, åtgärder som vidtagits eller ska vidtas samt prestandanivåer före och efter de åtgärder som definierats.

Process för bedömning av överensstämmelse

När ett styrsystem används för en säkerhetsfunktion måste det ha en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till den fara det ska skydda mot. I sådana fall måste system som kräver funktionell säkerhet konstrueras enligt en riskbedömning, vilket förklaras nedan.

Grundläggande för begreppet funktionell säkerhet är att en säkerhetskomponent eller ett system med säkerhetskomponenter som används i säkerhetsrelaterade styrsystem måste vara helt riskfria. Om det uppstår fel i styrsystemet eller i någon av komponenterna i styrsystemet måste systemets övergripande funktion förbli säker. Vanligtvis kräver det att ström till farlig utrustning förblir avstängd tills felet åtgärdats.

Riskbedömning

Riskbedömning är obligatorisk för alla enheter som omfattas av Maskindirektivet. I händelse av en olycka i samband med din maskin, under alla stadier av produktens livscykel, tas riskbedömning med i beräkningen. Den utgör ditt viktigaste dokument för att visa att du vidtagit alla rimliga åtgärder för att hindra farliga situationer.

Du kan dokumentera riskbedömningen i en excelfil eller använda särskild programvara som utvecklats för att underlätta uppgiften, exempelvis DOCUFY Machine Safety. Om du är osäker på hur riskbedömningen ska genomföras kan du ta hjälp av en tjänsteleverantör. Det finns företag som håller utbildningar eller som kan genomföra riskbedömningen åt dig.

Krav vid riskbedömning

I en riskbedömning måste följande ingå:

 1. Dokumentation av alla tänkbara faror som hänger samman med användning av din maskin.
 2. Dokumentation av vem som påverkas, samt i vilket stadium i produktens livscykel faran kan uppstå.
 3. För varje fara ska sannolikheten för att faran uppstår samt hur allvarlig skadan kan bli definieras.
 4. Kombinera sannolikheten och hur allvarlig skadan kan bli för att utvärdera risknivån och prestandanivån för din säkerhetslösning.
 5. Definiera vilken SIL-klass (Safety Integrity Level) lösningen måste uppnå.
 6. Definiera lösningar för att minska risknivån och den nya risknivån med dessa lösningar på plats.
 7. Bifoga tekniska ritningar av säkerhetstyrsystemet, information om styrsystemets komponenter och beräkningar av systemets feltolerans.
 8. Om den återstående risken fortfarande är för hög, definiera ytterligare åtgärder som ska vidtas tills risknivån är acceptabel.
 9. Hänvisa till standarder och direktiv för varje risk.

Det finns två specifika riskbedömningsdiagram som kan användas för funktionell säkerhet:

EN 13849-1

EN 5150

Metoden för att genomföra riskbedömning för maskiner, robotteknik och automationsprocesser finns beskriven i ett antal internationella säkerhetsstandarder.

Att välja en lämplig standard som är godkänd av europeiska rättsvårdande myndigheter är ett säkert sätt att se till att alla risker identifierats och kontrollerats på ett lämpligt sätt.

Att använda erkända tekniska standarder ger den som konstruerar funktionella säkerhetssystem en ”presumtiv överensstämmelse”.

Exempel på säkerhetsstandarder som är användbara vid bedömning av automationsprocesser, robotteknik och maskineri:

 • ISO 12100 – Grundläggande principer för maskinsäkerhet
 • ISO 14121 – Principer för riskbedömning
 • IEC 61882 – HAZOP (Hazard and Operability Studies)

SIL (Safety Integrity Level)

SIL är den relativa nivå av riskreducering som en säkerhetsfunktion ger. IEC 61508 definierar 4 nivåer av SIL-klassning, där nivå 4 är den mest tillförlitliga och nivå 1 är den minst tillförlitliga. SIL-nivån för varje säkerhetsfunktion definieras oftast vid riskbedömningen. Den är avhängig av vilken metod och vilka produkter som används för att reducera faran. Det finns ett harmoniserat system som används för att ge en uppskattning av överensstämmelse med Maskindirektivet.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Vad är funktionell säkerhet?

Nästa inlägg

Hur fungerar ett vanligt styrsystem?

Relaterade inlägg