Vilka länder är redo för energiomställning – Index

Avatar photo

Energiomställningen är nyckeln för att stoppa klimatförändringarna och eliminera koldioxidavtrycket. I länder runt om måste människor börja gå över till mer hållbara metoder och implementera gröna industriella lösningar.

Framsteg mot energiomställningen sker redan i många länder. Länder sätter upp tidsfrister för när de ska bli koldioxidneutrala. Årtal, som 2050 och 2060, kan tyckas avlägsna, men länder måste införa fler förnybara energikällor idag för att uppnå detta.

Få människor skulle ha föreställt sig omfattningen och takten på energiomvandlingen som vi bevittnar idag.

Adnan Z Amin, Director-General

I likhet med vi gjorde i början av detta år vill vi den här gången titta närmare på den allmänna energiomställningen, inte bara elfordon. Vilka länder är redo för netto-noll och har mål för minskade gasutsläpp? Räcker det med koldioxidneutralitet till 2050? Vad betyder det för Europa och resten av världen?

Tillväxt av förnybar el

Förnybar energi har blivit allt mer populär. Användningen av förnybar energi ökar, och i en sektor som expanderar erbjuder förnybar energi ren energi som hjälper till att skydda miljön. Dessutom skapar den förnybara energisektorn fler jobb inom fyra huvudsektorer: transport, solenergi, luft- och vattenvärme/kyla samt elproduktion. Många länder ser potentialen i förnybar energi och vill oftare använda ren kraft.

Branschen för förnybar energi står för över 20% av världens energiförsörjning. Det finns få platser i världen där näten nästan helt drivs av förnybar energi. För att veta mer om nätet, ta reda på .

Koldioxidneutralitet – är det möjligt?

Länder och regeringar runt om i världen sätter deadlines för när de ska vara redo för netto-noll. Enligt har målet att ha nollutsläpp till 2050 satts eller övervägs av mer än 130 nationer.

data visar att vissa länder, som Maldiverna eller Bangladesh, kan vara koldioxidneutrala år 2030. Finland har som mål att nå koldioxidneutralitet 2035, Island 2040. Europeiska länder, som Tyskland, Sverige och Portugal, har en deadline till 2045. Schweiz, USA, Sydkorea, Japan och EU strävar mot koldioxidneutralitet till 2050. Intressant nog har två av världens största och mäktigaste länder, Ryssland och Kina, satt som mål att bli koldioxidneutrala till 2060. Varför så sent? Läs vidare för att få reda på det.

En ranking av de mest förberedda länderna

Förutom de mål som länder fokuserar på, finns det initiativ som länder redan startat, som att underteckna klimatpolicyer, bestämma vad och hur mycket de ska investera samt mängden förnybara energikällor som redan används. Det gör att de rankas högre i övergången till att minska utsläppen av växthusgaser. Det betyder att de är närmare att uppnå koldioxidneutralitet och nå sina gröna energimål inom en kortare tidsperiod.

Det senaste , The Green Future Index 2022, visar skillnaden mellan åren 2021 och 2022 genom att titta närmre på 76 nationer. Nyligen förbättrade vissa länder sina strategier för grön energi och rankas nu högre.

Topp 10 länder som leder energiomställningen

 1. Island
 2. Danmark
 3. Schweiz
 4. Nederländerna
 5. Norge
 6. Sverige
 7. Storbritannien
 8. Finland
 9. Frankrike
 10. Tyskland

Efter länderna ovan finns det andra som gör vissa framsteg mot att bygga en grönare framtid:

 1. Sydkorea
 2. Belgien
 3. Irland
 4. Spanien
 5. kanada
 6. Polen
 7. Italien
 8. Portugal
 9. Japan
 10. Costa Rica
 11. USA
 12. Grekland
 13. Österrike
 14. Ungern
 15. Bulgarien
 16. Kina
 17. Tjeckien
 18. Luxemburg
 19. Singapore
 20. Israel

Island

Island är en förebild när det kommer till en positiv hållbar energiattityd. Island har gjort övergången från kol och olja till förnybara energikällor som geotermiska fjärrvärmesystem och vattenkraftsprojekt, bland annat. Island är känt som “landet av eld och is”, och landets läge ger dem tillgång till förnybar energi. Och landet producerar för närvarande mer el än de förbrukar.

Danmark

Danmark är en av de ledande inom netto-noll. De använder kombinerad värme, kraftverk och vindkraft i stor skala. Enligt har de den högsta andelen vind av både den totala primärenergiförbrukningen och elen. Danmark kända över hela världen för att integrera variabel förnybar energi samtidigt som de upprätthåller ett säkert elnät.

Schweiz

Med Sverige, Norge och Danmark i toppen av rankingen driver den skandinaviska regionen energirevolutionen. Enligt får Schweiz 75% av sin energi från förnybara källor. På grund av en kolfri energisektor som främst genererar kärnkraft och vattenkraft, har Schweiz en av de lägsta kolintensiteterna. 

Nederländerna

Nederländerna rankas högt i den globala energihandeln. Det mesta av holländsk energi fokuserar på övergången till energisystem med låga koldioxidutsläpp. De har planer på att enbart använda energi som kommer från förnybar energi till 2050, men de vill också, precis som Danmark, minska utsläppen av växthusgaser med 49 % till 2030, som har noterat. 

Norge

Enligt en ny utvärdering kan Norge påskynda minskningen av utsläpp från bränsleproduktion, transporter och industri genom att använda ren el och energiinnovation.

I Norge står förnybara energikällor för genererat, vilket innebär att de är ett av de länder där det mesta av den nuvarande energin kommer från förnybara energikällor, mestadels baserade på flexibel vattenkraft. Ta reda på mer om vätetillämpningar .

Sverige

Sverige är och kommer att fortsätta att vara ett av de 10 bästa länderna som arbetar med miljö- och klimatarbete då regeringen lägger in fler grön energiidéer i transportsystemet, jordbruket, infrastrukturen, välfärden och erbjuder fler jobbmöjligheter.

Redan 2021 kom 54% av den svenska kraften från förnybart. 75% av elproduktionen kommer från vattenkraft (45%), kärnkraft (30%) och mer än 17% kommer från vindkraft, enligt

Storbritannien

Den brittiska regeringen införde ett med fokus på grön politik, förslag och övergripande åtgärder för att minska antalet koldioxidutsläpp. Enligt källan är målet att all Storbritanniens el ska komma från förnybar energi till 2035, och det finns planer på att plantera 18 miljoner träd till 2030. De planerar också att lägga ett förbud mot försäljning av diesel- och bensinbilar från 2030. Under de senaste åren har Storbritannien genomfört bättre initiativ, vilket placerat dem högre i rankingen. 

Finland 

Finland har implementerat höga tillväxtutsikter för grönt väte, solel och vindenergi. Enligt det finska företaget har andelen förnybara energikällor av Finlands totala energiförbrukning ökat från 27% till cirka 36% under de senaste tio åren. Enligt Finlands nationella energi- och klimatstrategi är målet att öka användningen av förnybar energi så att den  står för mer än hälften av landets totala energiförbrukning före utgången av 2030.

Frankrike

Frankrike är en av de globala ledarna i klimatfrågor, men landet måste också påskynda sin övergång till ren energi för att nå sina långsiktiga mål. Sedan 2015 har Frankrike haft ett av de mest genomgripande regelverken och policyramarna i världen för utveckling av väte. Nära 20% av Frankrikes totala slutliga energiförbrukning förra året kom från förnybara källor, som rapporterats av .

Tyskland

Tyskland är den största producenten av koldioxidutsläpp i EU. Landet fortsätter att generera betydande utsläpp jämfört med andra stora förorenare i unionen, såsom Frankrike, Italien och Polen, trots att nivåerna har minskat med ungefär 20% sedan 2005, enligt CO2-utsläppsrapport. Detta beror främst på att kol fortsatt är en dominerande energikälla i Tyskland.

Enligt är 2022 ett kritiskt år för Tysklands historiska energiomställning då det kommer att markera början på landets nya administration. Fokus ligger på att genomföra en ambitiös klimatpolitik, som inkluderar en snabbare utfasning av kol och en betydande ökning av förnybara energikällor.

Kol är det smutsigaste fossila bränslet, som släpper ut cirka 50% mer CO2 än naturgas. Du kan läsa mer om gas och dess roll för klimatneutralitet .

Är Kina, USA och EU redo för grön energi?

Majoriteten av utsläppen av växthusgaser produceras vanligtvis av de största städerna. Ungefär 76% av världens utsläpp täcks av nettonollmål som fastställts av mer än 70 nationer, inklusive de tre största förorenarna: Kina, USA och EU, enligt rapporter från den internationella organisationen, .

Kina, USA och EU kommer med lösningar och mål för att nå en framtid med netto-noll. Kina kommer att släppa sin nästa femårsplan, och USA kommer sannolikt att genomföra  progressiva kampanjlöften, som att återunderteckna Parisavtalet och fastställa ett netto-noll-mål för 2050. EU har presenterat sitt senaste strukturfondsprogram.

Kina

Enligt har Kina fem av de största produktionsanläggningarna för solenergi och den största produktionen av vindkraftverk. År 2030 vill Kina att 35% av sin energi ska komma från förnybara källor. 

Om rankningen handlade om de största investeringarna skulle Kina placeras först, eftersom det är världens främsta investerare inom förnybar energi, främst sol- och vindenergi. Även om Kina investerade mycket pengar i energiomställningen 2021, placerar det sig under de 20 bästa länderna som är närmast sina mål för förnybara energikällor. Varför? Kina är också en av de största koldioxidutsläpparna.

USA

Enligt kommer naturgas och petroleum att fortsätta att vara de mest använda energikällorna i USA fram till 2050. Ändå kommer förnybar energi att öka i snabb takt. 

Medan naturgasexporten i allt högre grad driver naturgasproduktionen har USA:s råoljeproduktion nått rekordnivåer. Elblandningen av kol och kärnkraft minskade på grund av minskade teknikkostnader till fördel för vind- och solkraft. Incitament för vind- och solkraft möjliggör hård konkurrens mot naturgas för elproduktion. 

EU

Europeiska länder ligger i toppen av rankingen, eftersom många nationer lägger planer och strategier för att bli koldioxidneutrala snabbare. Enligt , på EU-nivå, steg andelen förnybar energi av den totala energiförbrukningen gradvis från 9,6% 2004 till 22,1% 2020, vilket översteg EU:s mål på 20% förnybar energi det år. 

Nedgången i användningen av fossila bränslen till följd av covid-19-pandemin bidrog till den ökade andelen förnybar energi 2020. Det nya EU-målet är 32% till 2030; men denna siffra är  under revidering och vissa europeiska länder har satt sina egna tidsfrister.

Rankingslutsatser

Energibranschen genomgår en betydande revolution. De flesta länder måste fokusera på energiomställningen för att stoppa klimatförändringarna och minska mängden växthusgasutsläpp de producerar. För att uppnå koldioxidminskningsmål krävs att förändringar genomförs nu. 

arbetade med på deras för att bevisa att om utsläppsmålen ska uppnås krävs enorma mängder nya flexibla resurser. Särskilt i de viktigaste europeiska ekonomierna Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien. Det måste finnas ett fokus på teknisk innovation och branschövergripande samarbete. Marknaderna kommer att behöva förändras för att stimulera privata investeringar i flexibla energitillgångar. Några av de föreslagna investeringarna inkluderar intelligent reglerade elfordonsladdare, lagring av batterier och värmeenergi samt nätinteraktiva datacenter.

Elfa Distrelec är en distributör av grönare lösningar och förser sina kunder med produkter, och , såsom strömförsörjning och batterier. Du kan läsa mer om batterier och deras betydelse vid energiomställning eller ta reda på .

Total
0
Shares
Tidigare inlägg
Corporate executive launching industrial internet of things-enabled AI-assisted predictive maintenance of an offshore site. Concept for IIoT, IoT, digital twin, and digital resilience in the energy sector.

Länder som investerar mest i prediktivt underhåll

Nästa inlägg

Gröna byggnadslösningar för en hållbar framtid

Relaterade inlägg