Tillståndet för alternativ energi i och utanför Europa

Profilbild

När traditionella energikällor som olja och gas fortsätter att minska, och regeringar runt om i världen vaknar upp till verkligheten av effekterna av dessa bränslekällor, blir alternativa energiformer allt viktigare. Med olika förnybara kraftkällor som blir mer lättillgängliga och alternativa energikällor som kärnenergi som erbjuder energiproduktion med låga koldioxidutsläpp, pågår en global strävan mot att nå nettonollmålet. Denna globala energiomställning kommer att vara grundläggande för att minska koldioxidutsläppen och skapa en energikälla som är ren och livskraftig. Infrastrukturen och kapaciteten måste dock finnas där för att effektivt kunna utnyttja förnybar energi.

Bränslen är den största bidragsgivaren till globala klimatförändringar, ansvarar för över 75 procent av de globala utsläppen av växthusgaser och nästan 90 procent av alla koldioxidutsläpp, vilket resulterar i att förnybar energi är nyckeln till det snabbt växande problemet.

Som sådan ville Elfa Distrelec undersöka det nuvarande tillståndet för energi globalt, och titta på de länder som tillgodoser eller nästan tillgodoser sina elbehov genom alternativ energi, landskapet i de länder som producerar de största mängderna energi i termer av miljarder kilowattimmar, och länderna med den högsta tillväxten av vindkraft över länder med de högsta produktionsenheterna. Detta ger en blick på hur det nuvarande tillståndet för alternativ energi ser ut globalt och inom Europa. Det är viktigt att notera att vi har genomfört denna analys baserat på traditionella förnybara former, såväl som alternativ med låga koldioxidutsläpp som kärnenergi. Kärnenergins ändliga natur gör att den inte kan klassas som förnybar, men för att bevara miljön har många europeiska och internationella regioner vänt sig till resursen som en form av energiproduktion med låga koldioxidutsläpp.

En alternativ energiframtid?: Konsumtion kontra produktion

Det finns flera länder som har uppfyllt, överträffat eller nästan uppfyllt sina energibehov baserat på data från 2020. Dessa är detaljerade i följande grafik, och vissa har till och med sett en betydande tillväxt sedan 2010, där de redan presterade högt i jämförelse med andra länder vi studerade.

Som väntat har flera nordiska länder redan överträffat sina behov baserat på de data vi analyserade som visar hur mycket som konsumerades kontra hur mycket som producerades. Norge kom överst med en takt på 121,76 %. På liknande sätt såg Sverige en produktionstakt på 119,89 % för 2020, och på Island 100,88 %, medan andra nordiska regioner som Finland hade en takt på 57,99 % och Danmark hade strax under 50 % med 49,51 %. Jämfört med att de nordiska regionerna är ledande är dessa siffror nästan till hälften lägre. Norge, Sverige och Island är alla starkt beroende av vattenkraft, medan Danmark producerade mer via vindkraft och Finland producerade mest el genom kärnkraft.

Frankrike kom på tredje plats, efter att ha producerat 117,20 % av den el man förbrukade 2020, och nådde detta mål främst genom kärnkraftsproduktion, och resten fördelade sig på olika källor som vind, vattenkraft, solenergi och geotermisk energi. Bland de fem bästa var också Schweiz, som producerade 112,92 % av motsvarande mängd el som de förbrukade 2020 via alternativa resurser. 59,61 % av detta erhölls via vattenkraft och 36,19 % via kärnkraft.

Kanada placerade sig bland de tio bästa, på sjätte plats, med högre förbrukning än något av de ovannämnda länderna på 532,71 miljarder kilowattimmar och produktionshastigheter på 516,03 miljarder kWh vilket motsvarade 96,87 %. Detta består främst av vattenkraft på 74,22 % följt av kärnkraft.

Samtidigt placerade sig USA mycket lägre, troligtvis på grund av den extremt höga konsumtionen på grund av landets storlek. År 2020 användes 3897,89 miljarder kilowattimmar el, näst efter Kinas 6801,39 miljarder kilowattimmar. USA uppfyllde 40,01 % av sina förbrukningsbehov via koldioxidsnåla källor, främst via kärnkraft, följt av vindkraft och vattenkraft. Kina uppfyllde 36,21 % av sina konsumtionsbehov genom icke-traditionella energikällor, och producerade 2462,53 miljarder kilowattimmar elektricitet 2020. 55,03 % av detta kom via vattenkraft, följt av vindkraft och kärnkraft.

Storbritannien placerade sig utanför topp 10, på 25:e plats, under andra europeiska länder som Tyskland, såväl som internationella aktörer som Nya Zeeland, även om de har en högre konsumtion än några av de bättre presterande internationella länderna. År 2020 använde Storbritannien 295,05 miljarder kilowattimmar elektricitet och producerade 141,72 via alternativa källor, vilket resulterade i att 48,03 % av den använda elen producerades i motsvarande förnybara källor. 53,5 % av detta var ett resultat av den växande vindindustrin och är hem för sju av världens tio största offshoreanläggningar, med det kommande Dogger Bank-projektet som kommer att bli det största.

EU har nyligen förhandlat fram en lag om förnybar energi som kommer att se ett juridiskt bindande mål att höja andelen förnybar energi i EU:s totala energiförbrukning till 42,5 % till 2030, vilket för närvarande ligger på 22,1 % enligt EU:s statistik. Ursprungligen skapade lagstiftning oro för länder som Frankrike över de EU-omfattande målen för förnybart väte, vilket skulle komma i konflikt med produktionen av väte med låga koldioxidutsläpp som härrör från kärnenergi. Den franske ministern för energiomställning har sedan dess förklarat att landet är nöjd med ändringarna av avtalet eftersom det erkänner kärnkraftens roll för att uppnå målen för utsläpp av koldioxid. Överenskommelsen kommer nu att behöva gå igenom EU-parlamentet.

Länderna som producerar de högsta mängderna el, var får man den?

Som vår studie har visat har olika länder olika konsumtionsbehov och varierande förmåga att uppfylla dem genom kommande energikällor. Beroende på vilken region de befinner sig i, varierar dessa länder också i var de får denna energi, vilket visas av följande grafik. Vi undersökte de länder som producerar den största mängden energi från förnybara källor, baserat på totala enheter (miljarder kWh) i motsats till i vilken utsträckning de uppfyller sina konsumtionsbehov.

Det land som genererar den högsta andelen förnybar energi via solenergi är Japan, med 35,37 % av elen som produceras från solenergi, vilket producerar 78,64 miljarder kilowattimmar energi. När det rankas efter producerade enheter, placerar sig Japan tredje, under Kina och USA som producerar 269,72 miljarder kWh respektive 130,72 miljarder kWh. 

När det kom till vattenkraft var det land som fick den största delen av sin energi från källan Norge med 93,44 % som härrörde från den.

De länder som förlitade sig mest på kärnenergi som alternativ energiresurs var Ukraina och Sydkorea, där 90,05 % av Ukrainas alternativa energi genererades via resursen (76,2 miljarder kWh) och 84,24 % av Sydkoreas (152,33 kWh).

Geotermisk energi verkade vara den minst använda formen av förnybar energi, där Turkiet förlitade sig mest på källan enligt våra uppgifter. Totalt 8,05 % av deras totala förnybara energi genererades via källan 2020, motsvarande 9,93 miljarder kilowattimmar.

Samtidigt är det land som erhåller den högsta andelen energi via vindkraft bland ovanstående länder Storbritannien, med 53,5 % av deras elproduktion från turbiner, men om vi tittar på producerade enheter kommer Storbritannien på fjärde plats, med Kina på första plats, följt av USA och Tyskland. Kina producerar 471,18 miljarder kilowattimmar el genom vindkraft, medan Storbritannien producerar 75,61 miljarder kWh.

Den nuvarande största källan till förnybar energi globalt är vattenkraft, med vindkraft på andra plats. Dessutom är den billigaste källan till förnybar energi solenergi, tätt följt av vind. Vind har en betydande potential som en förnybar energikälla, och när vi närmar oss ett behov av att utveckla livskraftiga och kostnadseffektiva källor, ville vi titta på de områden som har sett den största tillväxten i vindproduktion.  

Kina kom i slutändan överst för vindkraftstillväxt, med 426,56 miljarder kilowattimmar energi som produceras av den förnybara energikällan. Detta beror främst på aggressiva mål för koldioxidutsläpp i Kina och en snabbt växande havsbaserad vindsektor.

Därefter följde USA som uppnådde drygt hälften av vad Kina producerade 2020, med 243,29 miljarder kilowatt. Återigen med mindre än hälften av vad dess föregångare producerade var Tyskland, med 92,42 miljarder kilowattimmar energi producerad 2020.

Det förväntas att vindindustrin kommer att fortsätta att växa snabbt, med den internationella branschorganisationen som projicerar 680 gigawatt ny land- och havsvind som ska installeras till 2027, tillräckligt för att driva cirka 657 miljoner hem årligen.

Även om denna utveckling är lovande finns det också flera begränsningar när det gäller den pågående utvecklingen. Till exempel, McKinsey lyfte fram Tysklands kapplöpning att identifiera nya potentiella platser, och medan 51 procent av landets mark potentiellt är lämplig för vindkraftsparker på land, eliminerar reglerande, miljömässiga och tekniska begränsningar alla utom 9 procent.

I slutändan vinner alternativ energi snabbt mark. International Renewable Energy Agency (IRENA) uppskattar att 90 procent av världens elektricitet kan och bör komma från förnybara källor år 2050, och med europeiska och internationella regeringar som tar ett rigoröst tillvägagångssätt för en strategi för utsläpp av koldioxid, ser experter utvecklingen inom områden som vindindustrin som positiv. Fördelarna slutar inte heller med att minska den totala globala uppvärmningen, den har också en inverkan på luftföroreningar och den allmänna hälsan hos globala befolkningar, samt minskar det monopol som fossilbränsleexportörer har över de 6 miljarder människor globalt som är beroende av dem. Enligt FN erbjuder förnybar energi en väg ut ur detta beroende som gör vissa länder och människor sårbara för geopolitiska chocker och kriser, vilket gör att länder kan diversifiera sina ekonomier och driva ekonomisk tillväxt, samtidigt som de skapar nya jobb.

———————————————————————————————–

Metodik

Vi använde data från theglobaleconomy.com för att beräkna länderna med de högsta totala produktionshastigheterna, vad detta består av i termer av kraftkälla, dvs. vind, kärnkraft, vattenkraft och hur detta har förändrats under årtiondet 2010-20.

Vi beräknade sedan landsförbrukningen av el i miljarder kWh och jämförde detta med den totala produktionen av förnybara energikällor inom samma givna period för att beräkna i vilken utsträckning landet går mot förnybar och alternativ energiberoende.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Maximera livslängden för nätaggregat med kylfläktar

Nästa inlägg

Den ultimata guiden till kabelförskruvningar: installation, typer och underhåll

Relaterade inlägg