Hur kan IoT navigera problemen i försörjningskedjan?

Profilbild

Hanteringen av leveranskedjan står inför en lång rad utmaningar i den globala handelns intrikata och snabba värld, från att garantera materialleveranser i tid till att bevara produkternas integritet över stora avstånd. Framväxten för Internet of Things (IoT) har lett till kreativa svar på dessa långvariga problem och ger en stråle av hopp. IoT-tekniken lovar att omvandla spårning, hantering och leverans av varor genom att integrera smarta enheter, sensorer och förbättrade nätverk i försörjningskedjan.

I den här artikeln beskrivs den revolutionerande potentialen hos IoT och hur det kan förbättra lagerhanteringen, säkerställa effektiva transporter, förbättra synligheten och hantera en rad andra viktiga utmaningar inom försörjningskedjan. IoT ger organisationer möjlighet att fatta bättre beslut, minska utgifterna i verksamheten och i slutänden uppfylla kundernas ständigt ökande krav genom insamling och analys av data i realtid. 

Hur IoT kan lösa fem vanliga problem i hanteringen av försörjningskedjan

Här nedan kan du se de fem vanligaste problemen i försörjningskedjan och hur IoT kan bidra till att antingen åtgärda eller förbättra dessa situationer. 

Problem 1: bristande synlighet 

märkning på förpackningar möjliggör spårning

Utan tydlig synlighet kan det hända att problem med leveransbrist, förseningar eller kvalitet inte rapporteras förrän de blir mer allvarliga, och därmed också dyrare och mer komplicerade att korrigera. Dessutom begränsas prognoserna på efterfrågan, eftersom det är svårt att korrekt förutse framtida behov utan synlighet avseende försäljningstrender, kundefterfrågan och lagernivåer. Utan data i realtid ökar också transportkostnaderna, lagerhanteringen blir ineffektiv och säkerhetsriskerna ökar. 

Lösningen: spårning och övervakning i realtid

När varorna transporteras i försörjningskedjan kan IoT-enheterna spåra och övervaka deras plats och status i realtid. Tack vare denna synlighet kan företagen kan vidta snabba åtgärder genom att identifiera förseningar eller problem när de uppstår. Detta möjliggör också bättre lagerhantering och mer exakta prognoser.

Problem 2: driftstopp för utrustningen

Driftstopp för utrustningen kan vara mycket skadligt och påverkar olika aspekter av verksamheten. Det kan öka driftskostnaderna, minska produktiviteten, störa försörjningskedjan, försämra kundupplevelsen och resultera i minskade intäktsmöjligheter. Enligt Forbes kan oplanerade driftstopp kosta tillverkare inom industrin upp till 50 miljarder USD om året – det visar tydligt att detta är en del av tillverkningen som företagens ägare måste hantera proaktivt.

Lösningen: prediktivt underhåll

IoT-sensorer kan övervaka statusen på den utrustning som används i försörjningskedjan, till exempel fordon och maskiner, och förutse när underhåll kan behövas. Prediktivt underhåll möjliggör schemaläggning av reparationerna i förväg, vanligtvis vid tider med mindre belastning så att driftstoppen minimeras. Detta kan också i hög grad minska kostnaderna för eventuella reparationer, eftersom problem kan upptäckas tidigt och inte bara när ett större fel uppstår. Prediktivt underhåll kan eliminera större förseningar och öka utrustningens livslängd. 

Problem 3: kvalitetskontroll

kvalitetskontroll i försörjningskedjan

Kvalitetskontroll är en stor utmaning för försörjningskedjor, särskilt över stora avstånd. Det finns risk för variationer i kvaliteten på det material som erhålls från leverantörerna, vilket kan leda till defekta produkter, produktionsfördröjningar och ökade inspektionskostnader. För varor med begränsad hållbarhet som läkemedel, elektronik och livsmedel, kan det vara svårt att övervaka miljöförhållanden som kan skada produkterna eller göra att de blir dåliga. Bristen på synlighet är även här ett problem, eftersom problem med kvalitetskontroller inte kan följas upp utan spårning i realtid. Ta en titt på den här artikeln för att se hur du kan förbättra kvalitetssäkringen inom livsmedelsindustrin med AI.

Lösningen: övervakning av miljöförhållanden

IoT-sensorer kan löpande övervaka miljöförhållandena, till exempel temperatur, luftfuktighet och stötar, vilket säkerställer att produkterna förvaras och transporteras under optimala förhållanden. Detta minskar riskerna för ömtåliga varor, eftersom åtgärder kan vidtas så snart ett problem upptäcks. Detta kan eventuellt förhindra att en produkt blir dålig. Denna typ av sensorer kan spåra kvaliteten på material och komponenter längs varje steg i försörjningskedjan, vilket säkerställer kvalitet och efterlevnad och gör att alla kvalitetsproblem kan upptäckas hela vägen ned till tid och plats. 

Problem 4: mänskliga fel

Mänskliga fel kan vara ett betydande och kostsamt problem i försörjningskedjan. Här nedan följer några exempel på typer av mänskliga fel som kan påverka optimal verksamhet i försörjningskedjan: 

  • Fel vid manuell datainmatning – orderbehandling, leveransinformation och lageruppföljning är bara några av de uppgifter som använder manuell datainmatning. Fel under den här proceduren kan resultera i felaktiga order, felskickade leveranser och lagersaldon som inte stämmer, vilket leder till extra utgifter och förseningar.
  • Bristande kommunikation – försörjningskedjor omfattar ofta komplexa nätverk av leverantörer, tillverkare, logistikleverantörer och kunder. Bristande kommunikation mellan dessa parter kan leda till felaktiga specifikationer, missade tidsgränser och otillfredsställande produktkvalitet.
  • Otillräcklig utbildning och förbiseenden – anställda som inte har tillräcklig utbildning eller inte övervakas på rätt sätt följer kanske inte procedurerna korrekt, vilket kan leda till felaktig hantering, förpackning eller lagring av produkter. Detta ökar risken för produktskador, effektivitetsförluster och säkerhetsproblem.
  • Fysiska hanteringsfel – fysiska hanteringsfel, till exempel vid lastning och lossning, kan resultera i olyckor, säkerhetsproblem och skadade produkter. Dessa misstag kan inte bara skada produktkvaliteten, utan medför också stora risker för ekonomiska skadestånd och personskador.

Lösningen: IoT-automatisering

IoT-automatisering spelar en viktig roll för att minimera mänskliga fel i försörjningskedjorna genom att öka noggrannheten, effektiviteten och konsekvensen inom en rad processer. Automatiserad datainsamling och inmatning minskar behovet av manuell datainmatning, där det annars lätt kan uppstå fel. Sensorer och RFID-taggar (identifiering av radiofrekvenser) kan spåra lagernivåer samt leveransernas plats och miljöförhållanden i realtid, vilket avlägsnar behovet av människor och minskar risken för misstag. 

IoT-lösningar erbjuder en enhetlig plattform för datautbyte, vilket förbättrar samarbetet i försörjningskedjan. Detta minskar risken för fel genom bristande kommunikation mellan alla inblandade. Automatiserade IoT-system ger exakta lagerdata i realtid, vilket minskar mänskliga fel i samband med överlager, lagerbrister och försvunna produkter.

Problem 5: säkerhet

Säkerhet i försörjningskedjan

Säkerheten i försörjningskedjan är en kritisk fråga eftersom det finns så många aspekter att tänka på. Från skydd av känslig information och produkter till infrastrukturen för skydd mot stöld och cyberattacker. Stöld av varor kan inträffa under olika steg i försörjningskedjan och kan leda till stora ekonomiska skador för ett företag. Dessutom finns problem med manipulering, vilket kan vara ett stort problem för förpackningar som innehåller livsmedel eller elektronik, eftersom all påverkan på förpackningen i hög grad kan försämra produktens kvalitet och säkerhet. 

Försörjningskedjorna blir mer sårbara för hackare allt eftersom de blir allt mer digitaliserade. Hackare kan utnyttja sårbarheter för att stjäla känslig information, till exempel immateriella rättigheter, kunddata och affärsplaner, eller störa verksamheten via utpressningsprogram eller annan skadlig programvara.

Lösningen: ökad säkerhet med IoT

Det finns flera sätt att öka säkerheten genom att införa IoT-teknik. Som vi nämnt tidigare i artikeln gör spårning och övervakning i realtid med GPS-sändare och RFID-taggar att företagen kan spåra produkterna i alla steg av försörjningskedjan. Om det uppstår problem kan du upptäcka och hantera dem snabbt. Med miljöövervakning minskar även i hög grad risken att produkter blir dåliga som resultat av manipulering. 

IoT möjliggör en process som kallas för geofencing, där virtuella gränser skapas runt vissa platser. Så snart som en resurs som spåras befinner sig utanför dessa zoner aktiveras varningar. Detta indikerar att det finns eventuella säkerhetsproblem, inklusive stöld eller omledning. IoT-teknik genererar också en “digital spårbarhetskedja”, där alla transaktioner och transporter i försörjningskedjan registreras. Den här processen minskar risken för bedrägerier, förfalskningar och obehörig försäljning. 

Sammanfattning

Betydelsen av IoT i försörjningskedjorna går inte att överskatta. Det möjliggör intrikata nätverk som stöttar internationell handel med oöverträffad synlighet, effektivitet och säkerhet. Genom spårning och övervakning i realtid, prediktivt underhåll och förbättrad dataanalys, kan IoT-tekniken göra det möjligt för företag att förutse störningar, göra verksamheten smidigare och fatta underbyggda beslut. Den precision och automatisering som IoT-enheter erbjuder kan i hög grad minimera mänskliga fel, vilket ökar tillförlitligheten och uthålligheten i försörjningskedjan. Allt eftersom försörjningskedjorna blir allt mer komplexa och omfattande, blir integreringen av IoT-teknik inte bara fördelaktig, utan nödvändig. Förutom att säkerställa kontinuitet i verksamheten, skapar möjligheten att använda IoT för att förhindra problem i leveranskedjan konkurrensfördelar och främjar hållbar tillväxt.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Kopplingspatchpaneler: Revolutionerande kommunikationsinstallationer

Nästa inlägg

Guide till industriellt IoT för tillverkare

Relaterade inlägg