A lorry is driving through the fields, in the background  there are wind turbines

Transporternas roll inom jordbruket

Profilbild

Transportsystemen är den viktigaste delen av ett effektivt jordbruk. Transporternas huvudsakliga roll är att leverera jordbruksprodukter från gårdar till marknader och städer över hela världen. Korrekt logistik är nyckeln till att hantera resurserna eller varorna hela vägen från ursprungsplatsen till konsumenterna. Det nationella välbefinnandet är också beroende av transporterna. Vad händer om leveransen av produkter upphör och det dyker upp problem i leveranskedjan? 

När jordbruksprodukter ska transporteras är jordbrukstransporter nödvändiga, oavsett om det handlar om konventionellt eller mekaniskt jordbruk. I många delar av världen lever jordbrukare och producenter långt från de platser där deras produkter distribueras. Detta betyder att många produkter måste transporteras till insamlingsplatser för förvaring eller försäljning. Vägtransporter spelar en viktig roll för att överbrygga avstånden mellan jordbruksområden på landsbygden, industriområden för bearbetning och i slutänden kunder och företag i städerna. Transporterna underlättar effektiv fördelning av grödorna.

Framtiden för logistik och transporter av jordbruksprodukter bör vara inriktad mot teknik och innovation, med fokus på hållbarhet och effektiva transporter. Det största problemet är om vi inte är förberedda inför dessa förändringar. Transportsektorn måste vara öppen för nyheter eftersom den har stor inverkan på miljön. Med hjälp av ny teknik är det möjligt att minska denna inverkan.

Varför är transporterna viktiga för jordbruket?

Transporter gör att lantbrukare kan investera mer, öka produktionen och nå internationella marknader. Utan jordbrukstransporter går det inte att utöka verksamheten, eftersom allt måste transporteras, skickas eller bäras för att i slutänden komma fram till kunderna. Dessutom kan stora mängder gå till spillo om det inte finns några effektiva transporter från gård till marknad, vilket gör att kvaliteten försämras. En stor del av jordbrukarnas rykte och verksamhet hänger på hur grödor och produkter transporteras.

Både produkternas och transportens kvalitet är avgörande för att köparen ska bli nöjd. Det är viktigt att komma ihåg att jordbruksprodukter skiljer sig från industriprodukter. Majoriteten av jordbruksprodukterna är förbrukningsvaror som är skrymmande och ömtåliga. Förpackning och transport av ömtåliga produkter måste säkerställa att jordbruksprodukterna inte skadas under transporten. Skörd, tröskning, siktning, packning, bearbetning och lagring är olika delar av processen under insamling av skördar. Varje del kräver noggrann kvalitetsstyrning, vilket innebär att transporternas kvalitet är lika viktig som deras tillgänglighet.

En person som håller en säck med tryckta valutasymboler och buntar med pengar i handen, framför ett fält med nya plantor.

Vissa produkter kan vara billiga att producera, men att leverera dem från avlägsna platser kan vara dyrt. Detta kan i sin tur bidra till högre priser. Jordbrukarna måste fokusera på kostnadsbesparingar och förbättrad jordbruksexport för att maximera vinsterna och minska transportkostnaderna. Även om skördarna är rikliga uppstår det problem om det inte går att exportera eller leverera jordbruksprodukterna till kunderna. För att uppfylla kundernas förväntningar måste produkterna levereras till rätt plats i rätt tid och till ett rimligt pris.

Den vanligaste transportformen inom jordbruket

Inom jordbruket spelar transporter en viktig roll när det gäller att förflytta produkterna från gårdar till marknader och bearbetningsanläggningar. De primära transportsätten är väg- och fartygstransporter. Pråmar, lastbilar, tåg och fartyg används vanligtvis för transporter och spelar en avgörande roll i leveranskedjan för jordbruket.

Transport av jordbruksmaskiner är avgörande för att möjliggöra den växande användningen av teknik inom jordbruket. Jordbrukarna kan transportera massiva maskiner och utrustning mellan olika platser med särskilda släp och tunga traktorer i klass 7 och 8. Detta underlättar jordbrukslogistiken och gör det möjligt för jordbruket och närliggande branscher att expandera. Fokus ligger dock nu på att hitta alternativ till dessa tunga fordon genom att övergå till mer miljövänliga lösningar, till exempel eldrivna traktorer. Dessutom undersöks nya toppmoderna transportsätt som kan främja moderniseringen av jordbrukssystemen.

Här är tre typer av transporter inom jordbruket:

  • Självkörande traktorer: med hjälp av GPS och AI kan dessa traktorer användas oberoende för att utföra repetitiva uppgifter som plantering, plogning och skörd utan behov av mänskliga insatser. Deras precision säkerställer att ingen del av fälten ignoreras eller överlappas, vilket kan ge stora besparingar inom bränsleförbrukning, gödsel och utsäde. Dessutom kan de autonoma fordonens förmåga att arbeta kontinuerligt i alla väder och vid alla tidpunkter optimera resultaten och effektiviteten, vilket innebär ett stort kliv mot transportautomation inom jordbruket.
  • Elfordon (EV) inom jordbruket: behovet av effektivitet och hållbarhet är drivande bakom jordbrukets övergång till elfordon, till exempel eldrivna traktorer och nyttofordon. Som alternativ till tunga traktorer blir miljövänliga eltraktorer allt mer vanliga. Dessa traktorer kan drivas med förnybara energikällor som vind- eller solkraft. Jordbrukare på kuperad mark med många vattendrag kan till och med generera elektricitet via vattendrivna turbiner, vilket utgör en hållbar metod för jordbrukslogistik.
  • Automatiserade skördesystem: dessa system använder robotteknik och artificiell intelligens för att identifiera när grödorna är mogna och skörda dem, vilket minskar svinnet och ökar kvaliteten på livsmedlen. Automatiserade skördemaskiner med kapacitet att arbeta kontinuerligt kan utföra skördearbetet snabbare än mänskliga arbetare, utan den mänskliga arbetskraftens begränsningar. Den här tekniken, som är särskilt gynnsam för arbetsintensiva grödor med tidskrävande och dyrbart mänskligt arbete vid skörd, är mycket användbar inom jordbrukslogistik och realtidsövervakning i modernt jordbruk.

Andra former av jordbruksteknik inklusive drönare och robotar, som vi tar upp närmare längre fram i den här artikeln.

Utmaningar inom transportindustrin

Utvecklingen inom jordbruket syftar till att ordna livsmedel åt en beräknad befolkning på 10 miljarder människor till 2050. Denna utveckling utgör en av de mest effektiva strategierna för att utplåna extrem fattigdom och främja gemensamt välstånd. Det här är en av de största utmaningarna för jordbrukssektorn. Framgången har stor inverkan på den lokala ekonomin och stärker leveranskedjan i jordbruket.

För att övervinna utmaningarna och undvika en kris, oavsett om den beror på miljöfaktorer eller helt enkelt en brist på resurser, är det viktigt att hantera logistiken från gård till marknad på ett effektivt sätt. Vid exempelvis störningar i leveranskedjan är det avgörande att ha en logistikplan på plats. Företag som reagerar snabbt, oavsett orsaken till störningarna (väderrelaterade, facklig strejk, skador på lagerbyggnader, brist på arbetskraft o.s.v.), kommer att kunna fortsätta verksamheten med minsta möjliga fördröjning. Detta kräver dock förberedelser där man bör delta. Lagerarbetare, förare, arbetsledare och direktörer är alla viktiga under planeringen. 

Förutom de uppenbara utmaningarna kring alla råvaror, till exempel att säkerställa produkternas kvalitet och leverera dem i rätt tid och i gott skick, finns det andra viktiga aspekter. Mycket måste förändras eftersom digitala störningar och innovationer blir väsentliga aspekter av många företags övergripande strategi. I det snabbrörliga jordbruket kan öppenhet för ny teknik hjälpa till att skapa en strategi för tider då kriser inträffar, samt att förutsäga och förbereda sig för eventuella perioder av svårigheter. För att maximera värdet av alla digitala investeringar som organisationen gör måste leveranskedjan och logistiken förbättras samt ny och avancerad teknik implementeras.

Teknikens utveckling: smart jordbruk

En jordbrukare som håller en surfplatta som visar data och kontroller för smart jordbruk, med fokus på en autonom traktor som arbetar i bakgrunden på ett fält.

Utvecklingen av teknik och dess användning i “smart jordbruk” är en revolution inom livsmedelsproduktionen som kommer att ha stor inverkan på produktivitet, hållbarhet och livsmedelssäkerhet. Framtidens teknik öppnar för smart jordbruk, där gårdar och jordbruksverksamhet drivs på nya sätt, med fokus på tekniska förbättringar som Internet of Things-sensorer (IoT), artificiell intelligens (AI), robotteknik och övervakning i realtid. Drönare, dataanalyser och informationsteknik används i smart jordbruk för att maximera alla delar av jordbruket, från plantering till skörd, och ersätter de traditionella jordbruksmetoderna. Mer information om de senaste trenderna inom jordbrukstekniken finns i vår artikel.

IoT inom jordbruket

IoT har ökat i popularitet på senare år (till 2030 kommer det att finnas över 29 miljarder IoT-enheter globalt). Smarta enheter blir allt mer vanliga och kan dela information med varandra. När det gäller marknaden för IoT inom jordbruket förväntas den öka från ett beräknat värde på 27,1 miljarder USD 2021 till 84,5 miljarder USD fram till 2031, med en kumulerad årlig tillväxttakt (CAGR) på 12,6 % mellan 2022 och 2031.

Därför kan transporttekniken för både stora transportföretag och små växande företag i hög grad bidra till att förbättra branschen. För att lyckas är det viktigt att vara öppen för innovationer, till exempel IoT-drivna GPS-spårningsenheter eller IoT-givare som gör det möjligt för att övervaka sin fordonspark och leverera information om skicket på de transporterade produkterna. IoT gör det också enklare att navigera problem i leveranskedjan genom att tillhandahålla realtidsdata om resursernas plats och prestanda.

Industriell robotarm som arbetar i lagret på en bondgård.

Automatiska transportsystem

Tidigare skedde huvuddelen av produktionen manuellt; nu kompenserar utvecklingen av automatisering, AI och robotar för bristen på arbetskraft. Robotar blir allt viktigare inom logistiksektorn när det gäller att underlätta varutransporter. Olika transportföretag vill utnyttja industrirobotar genom att göra sina fordonshallar mer öppna för teknisk kapacitet. Detta möjliggör precisionsjordbruk, som maximerar avkastningen och minimerar svinnet genom att sätta in resurserna exakt på den plats och vid den tidpunkt då de behövs. Automatiserade transportsystem kan även optimera jordbrukets värdekedja, vilket garanterar snabbare och mer tillförlitlig leverans av jordbruksprodukter från gård till marknad, minskar svinnet och ökar lönsamheten. 

Big Data inom jordbruket 

Big Data har en enorm potential att utveckla leveranskedjan och spelar en viktig roll inom förändringen av jordbruksbranschen. Distributörer kan använda data för att hämta information och positionera sig för maximala marknadsfördelar. Tillverkare kan förbättra sina produktionsmedel och bättre inrikta sig på sin kundbas tack vare prediktiv analys och den avancerade uppkopplingskapaciteten i ett globalt jordbruksnätverk.

Big Data kan på effektivt sätt stötta olika precisionsfunktioner inom jordbruket och bidra till inhämtning av information och insikter från data för att bearbeta viktiga beslut och svårigheter.

Alahmad, T.; Neményi, M.; Nyéki, A. “Applying IoT Sensors and Big Data to Improve Precision Crop Production: A Review”, Agronomy 2023

Big Data gör hela leveranskedjan mer konkurrenskraftig och lönsam, men fördelarna är inte begränsade till den högsta nivån. Jordbrukare kan dra nytta av mer kunskap och korrekt rådgivning, och konsumenterna kan dra nytta av större valfrihet och bättre kvalitet. Striktare standarder och spårbarhet som möjliggörs genom tillämpningar med dataanslutning i Industrial Internet of Things (IIoT) höjer marginalerna i leveranskedjan, samtidigt som kvaliteten förbättras så att den uppfyller behoven hos lokala och internationella köpare.

En jordbrukare med en surfplatta styr en jordbruksdrönare som svävar över ett grönt odlat fält, vilket visar prov på modern teknik för precisionsjordbruk.

Drönare och transportnätverk

Ny teknik höjer redan jordbrukets etablerade standarder, och maskiner som tidigare varit för dyra används nu i stor utsträckning på gårdar runt om i världen. Med hjälp av tekniken utvecklas också transporterna. En lösning är Siemens koncept med e-Highway, som hjälper lastbilar att förse tunga bilar med el för att köra långa sträckor utan att stanna vid laddstationerna. 

Dessutom kan jordbrukare tack vare den senaste utvecklingen inom sensorteknik använda scoutdrönare eller obemannade flygande farkoster som undersöker marken efter skadedjur eller torra områden som behöver särskild uppmärksamhet. Genom att tillhandahålla exakta vyer från luften, på samma sätt som vid multispektrala bilder, skapar de möjligheter för jordbrukare att fatta väl underbyggda beslut om resursfördelning genom att visa aspekter av växternas hälsa som inte är synliga för det mänskliga ögat.

Förbättrad jordbrukslogistik

Framväxten av e-handel gör att transportleverantörer måste agera snabbare och effektivare för att uppfylla de ökande kundbehoven. De måste hantera individernas beställningar så snabbt som möjligt. Det här är en sektor som har överraskat branschen. Många logistikföretag anpassar sig fortfarande till de nya omständigheterna. Men för att hålla sig kvar på marknaden är det viktigt att använda nya tekniker allt eftersom de blir mer och mer populära. Gårdarna blir mer lönsamma, effektiva och säkra genom att utveckla hållbart jordbruk baserat på avancerade enheter, precisionsjordbruk och robotsystem.

För att tillfredsställa mottagarnas behov är det viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken, eftersom det är ett enklare och mer hållbart sätt att nå många av dem. Många kunder förväntar sig nu att kunna följa framstegen hela vägen fram till att de tar emot de beställda produkterna. På grund av den ständigt ökande mängden tillgängliga data vill konsumenter välja ett företag som uppfyller deras exakta behov och har en mer synlig, innovationsdriven leveranskedja.

Rekommenderade produkter

SenseCAP LoRaWAN-gateway, 915 MHz, IP66, Seeed Studio.

Smart jordbruk, precisionsjordbruk och smarta städer är bara några av de tillämpningsområden för trådlösa miljösensorer som SenseCAP koncentrerar sig på som del av den första lanseringen av Seeed Industrial IoT-produktserien (IIoT). Den består av programvarutjänster (SenseCAP-portal, mobilapp, öppen instrumentpanel m.m.), maskinvarulösningar (sensorer, dataloggare, gateways m.m.) och API:er för hantering av enheter och data.

Fotoelektriska och kapacitiva sensorer, Carlo Gavazzi

Carlo Gavazzi specialiserade sig på att utveckla styrsystem och övervakningsverktyg för jordbrukssektorn. Företagets matningssystemsensorer inkluderar fotoelektriska sensorer som säkerställer livslängd och optimal prestanda under dessa svåra förhållanden, samt kapacitiva sensorer som övervakar nivåer av fröer och utsäden samt påfyllningsprocessen.

Vehicle 4G LTE mobil trådlös gateway, PLANET Technology Corporation

PLANET VCG-1500WG-LTE är en kompakt inbyggd 4G/LTE-router med stöd för olika nätverksband inklusive FDD, TDD, WCDMA, Edge och GSM. Den erbjuder toppnedladdningshastigheter på upp till 100 Mbps och funktioner för förbättrad redundans till 3G vid instabila LTE-förhållanden. Det är perfekt för att tillhandahålla Wi-Fi i bussar, taxibilar, lokaltrafik och snabbtåg.

I/O-moduler, Brainboxes

Brainboxes, som är en IoT-expert, erbjuder stabila och hållbara anslutningsalternativ och underlättar ett sömlöst dataflöde över IoT-utrustning för jordbruk. Genom att få exakt och snabb information kan jordbrukare hantera sina gårdar mer lönsamt tack vare det konstanta dataflödet som deras lösningar garanterar.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Uppkomsten av 3D-utskrivna hus: Förändrar framtidens bostäder

Nästa inlägg

Smarta och sofistikerade: lödningslösningar från Weller

Relaterade inlägg